Wymiana młodzieży z Białorusią – otwarty konkurs ofert MEN

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Poznaj swojego sąsiada! – polsko-białoruskie spotkania dzieci i młodzieży”. Konkurs odbywa się w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jego realizację przeznaczono 1 mln złotych. Oferty można składać do 9 maja 2011.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zorganizują edukacyjne wymiany młodzieżowe dla dzieci i młodzieży z Polski i Białorusi trwające od 10 do 14 dni i odbywające się na terenie Polski.

Wyłonione w konkursie projekty muszą umożliwiać nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i białoruską, zapewnić ich aktywny udział we wspólnych warsztatach edukacyjnych z uwzględnieniem warsztatów międzykulturowych, spotkań z ekspertami w zakresie polityki młodzieżowej, wizyt studyjnych w placówkach kulturalnych i edukacyjnych, wzajemne poznanie kultury obu krajów, w tym przede wszystkim współczesnej kultury młodzieżowej.

Wymiana młodzieży powinna pogłębiać u uczestników pozytywny wizerunek innych kultur oraz wspierać wzajemny dialog; powinna również pomagać w zapobieganiu i przeciwdziałaniu uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia oraz rozwijać poczucie tolerancji i zrozumienia dla różnorodności. Partnerem białoruskim w projekcie może być szkoła, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, organizacja kościelna lub nieformalna grupa młodzieży.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie informacje na temat konkursu (ogłoszenie, regulamin oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji) znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MEN w zakładce „zadania publiczne”. Formularz oferty znajduje się na stronie www.formularz.men.gov.pl.

Wytyczne do projektów:

a) Zadanie polega na organizacji edukacyjnych wymian młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z Polski i Białorusi trwających od 10 do 14 dni i odbywających się na terenie Polski;

b) Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 15 do 25 roku życia;

c) Liczba uczestników białoruskich musi stanowić minimum 50% ogólnej liczby uczestników projektu;

d) Wymiany młodzieżowe muszą być zorganizowane w okresie letnich wakacji – w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej lub poza rokiem szkolnym – w przypadku młodzieży studiującej;

e) Partnerem białoruskim w projekcie może być szkoła, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, organizacja kościelna lub nieformalna grupa młodzieży;

f) Wyłonione w konkursie projekty muszą umożliwiać nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i białoruską, zapewnić ich aktywny udział we wspólnych warsztatach edukacyjnych z uwzględnieniem warsztatów międzykulturowych, spotkań z ekspertami w zakresie polityki młodzieżowej, wizyt studyjnych w placówkach kulturalnych i edukacyjnych, wzajemne poznanie kultury obu krajów, w tym przede wszystkim współczesnej kultury młodzieżowej;

g) Wymiana młodzieży powinna pogłębiać u uczestników pozytywny wizerunek innych kultur oraz wspierać wzajemny dialog; powinna również pomagać w zapobieganiu i przeciwdziałaniu uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia oraz rozwijać poczucie tolerancji i zrozumienia dla różnorodności;

h) Wymiana powinna zakładać wykorzystanie kreatywnych i innowacyjnych metod prowadzenia zajęć.

i) Wymiana powinna przyczynić się do nawiązania trwałych relacji pomiędzy uczestnikami.

Oferty można składać do 9 maja 2011 roku.

Oprac. TK, źródło: www.men.gov.pl

Komentarze są zamknięte