Afera w Krakowie! Radni odrzucili Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II!

Zastępca Naczelnego

Foto ilustracyjne za Twitter.com

Jesteśmy oburzeni odrzuceniem na sesji w dniu 13 kwietnia 2022 roku przez Radę Miasta Krakowa Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. Dopiero dzisiaj otrzymaliśmy podjętą w tej sprawie uchwałę. Petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kraków tego ważnego dokumentu odrzucono – co szokujące – również głosami 15 radnych Prawa i Sprawiedliwości! De facto, krakowscy radni podważyli dorobek Jana Pawła II w zakresie rodziny w całości. Na żadnym etapie procedowania naszej petycji nie zostaliśmy zaproszeni do zabrania głosu w sprawie naszej inicjatywy. Po czynach poznaliśmy 36 radnych i to zostanie zapamiętane. Proponujemy, aby mieszkańcy Krakowa, którzy tłumnie gromadzili się przy Franciszkańskiej 3, zapytali swoich radnych o powody takiego potraktowania papieskiego nauczania. Mamy nadzieję, że w tej bulwersującej sprawie głos zabierze arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski – powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Polityczne obowiązki katolików

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/FB

Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Zapewne stąd wynika wiele nieporozumień podczas wyrażania swojej woli w trakcie najbardziej charakterystycznego dla demokracji aktu głosowania, czy to w parlamencie, czy też przy urnie wyborczej. Obowiązek zaznajomienia wiernych z notą spoczywa na biskupach, gdyż to oni są pierwszymi adresatami niniejszego dokumentu, o czym dowiadujemy się w jego wstępie. Zatem radni, którzy będą oceniali naszą propozycję – Kartę Praw Rodziny – powinni brać pod uwagę stanowisko wyrażone we wspomnianej nocie.”

– powiedział NGO w grudniu 2021 roku prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

Radni PiS kontra Nauczanie Jana Pawła II?

Odnosząc się do sprawy pozostającej przedmiotem petycji, Prezydent [Jacek Majchrowski – dop. NGO] poinformował, że „Karta Praw Rodziny” jest dokumentem stanowiącym element doktryny Kościoła katolickiego i nie może mieć charakteru powszechnie obowiązującego aktu normatywnego. Gmina Miejska Kraków przy realizacji zadań publicznych jest zobowiązana do respektowania praw i wolności wszystkich jej mieszkańców, w tym także w zakresie wolności wyznania, przekonań religijnych i światopoglądowych. Tym samym dokument stanowiący element nauczania Kościoła katolickiego nie może stanowić źródła prawa i narzucać mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków określonego światopoglądu niezależnie od ich wyznania czy przekonań religijnych. Z uwagi na powyższe, realizacja postulatu podjęcia przez Radę Miasta Krakowa wnioskowanej uchwały, w świetle obowiązującego prawa może nie znajdować uzasadnienia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa po zapoznaniu się z ww. informacjami przedstawionymi przez Prezydenta Miasta Krakowa, zarekomendowała rozpatrzenie zgłoszonej petycji w sposób zaproponowany w treści projektu uchwały.”

– czytamy w uzasadnieniu do uchwały krakowskich radnych z 13 kwietnia 2022 roku.

KARTA PRAW RODZINY

karta-praw-rodziny_net_plik-z-wydawnictwa-sejmowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWANIA

Głosów za odrzuceniem Karty Praw Rodziny Jana Pawła II: 36
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 6

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Iwona Chamielec.........................Za
Tomasz Daros............................Za
Bogumiła Drabik........................Za
Michał Drewnicki.......................Za (rzecznik prasowy Klubu Radnych PiS)
Grażyna Fijałkowska...................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Dominik Homa............................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Wstrzymuje się
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za (wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS)
Mariusz Kękuś.........................Za (wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS)
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Stanisław Moryc........................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Włodzimierz  Pietrus...................Za (przewodniczący Klubu Radnych PiS)
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Marek Sobieraj..........................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz  Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Aleksandra Witek........................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Stanisław Zięba.......................Za (członek Klubu Radnych PiS)
Jerzy Zięty............................Za (członek Klubu Radnych PiS)

ZOBACZ

UCHWAŁĘ 

PRZYJĘTĄ PRZEZ KRAKOWSKICH RADNYCH 

152_26_21_odpowiedź na petycję

Czym jest Karta Praw Rodziny Jana Pawła II?

Karty Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

KOMENTARZ:

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział nam niedawno Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS, a dzisiaj przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte