ZChR: Zaskarżymy haniebną uchwałę radnych z Giżycka. „Przypomina propagandowe teksty z Trybuny Robotniczej”

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż (ZChR), Robert Kempa (dawniej UW)/Twitter.com

Rada Miejska w Giżycku postanowiła na LVIII sesji 23 lutego pozostawić bez rozpoznania petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tej gminie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. „Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku 30.12.2021 r. wpłynęła petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w Gietrzwałdzie, w kwestii podjęcia przez Radę Miejską w Giżycku uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”. 18.02.2022 r. petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg Wniosków i Petycji, gdzie Po zapoznaniu się z treścią petycji i przeanalizowaniu załączonej do niej „Karty Praw Rodziny”, komisja uznała, iż powyższa karta jest dokumentem stanowiącym deklarację światopoglądową, zaś Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 25 ust. 2 stanowi: „Władze Publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” – czytamy w uzasadnieniu uchwały giżyckich radnych.

Po pierwsze, to nie „Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w Gietrzwałdzie” złożyło petycję, a okręg elbląski ZChR. To jasne, że rozmaitych projektów nie oznacza się propozycji Platformy Obywatelskiej RP w Warszawie. Celowy zabieg umniejszający zasięg terytorialny ZChR po prostu jest dziecinny. Niemniej, pod względem formalnym uchwała giżyckich radnych nie odnosi się do właściwego podmiotu. Niczego nam nie wiadomo od podmiocie o nazwie „Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w Gietrzwałdzie”. Po drugie, przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku, były członek Unii Wolności oraz kandydat tej partii w wyborach parlamentarnych w roku 2021, Robert Kempa prowadził sesję zdalną tej rady w sposób urągający wszystkim zasadom demokratycznym. Transmisja internetowa ma służyć mieszkańcom, a zatem powinno być wiadomym, co zawierają głosowane uchwały, jakie jest ich uzasadnienie, a dyskusja radnych odbywać się w sposób nieskrępowany. Po trzecie zaś, haniebnym jest enuncjacja z uzasadnienia uchwały, że zapisy Konstytucji RP uniemożliwiają rozpatrzenie, a zatem przyjęcie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. Z całą pewnością zaskarżymy tą uchwałę. Wyrażam jednak nasze zdziwienie, że w tej sprawie głosu nie zabrali giżyccy radni PiS”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, przewodnicząca okręgu elbląskiego i sekretarz generalny ZChR.

Światopogląd z NIE?

Przyjęcie przez Radę Miejską w Giżycku uchwały o treści proponowanej przez Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin stanowiłoby naruszenie wyartykułowanej w cyt. przepisie konstytucji zasady bezstronności władz publicznych w sprawach światopoglądowych. W związku z powyższym, Rada Miejska w Giżycku postanawia pozostawić petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin bez rozpatrzenia.”

– czytamy w uchwale giżyckich radnych.

To niepoważne. Przewodniczący Robert Kempa próbował zablokować rozpoznanie petycji przed sesją Rady Miejskiej w Giżycku. Otrzymał nasze stanowisko, w którym podaliśmy, że Karta Praw Rodziny Jana Pawła II jest całkowicie zgodna z zapisami Konstytucji RP. To nasze pismo zostało ukryte i nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki powinien unieważnić tą haniebną uchwałę z przyczyn formalnych, a także z uwagi na fakt zakazu dyskryminacji religijnej lub z powodu na bezwyznaniowość. De facto doszło do złamania ustawy o petycjach i mówię to z pełną świadomością jako radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji. Nie można z uwagi na chciejstwo miłośników linii czasopisma NIE Jerzego Urbana pisać bzdur w uchwale samorządowej, a wręcz wprost posługiwać się argumentami tego komunistycznego dygnitarza. Język tej uchwały przypomina propagandowe teksty z Trybuny Robotniczej, a nie urzędowy dokument. To wstrząsające”

– mówi NGO Monika Socha-Czyż z ZChR.

Pismo ZChR do Przewodniczącego RM w Giżycku

Odpowiedź – petycja

KARTA PRAW RODZINY

karta-praw-rodziny_net_plik-z-wydawnictwa-sejmowego

Kto walczy o polskie rodziny?

Karta Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Wyrażam swoje ubolewanie. Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział niedawno Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

 

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte