Problemy z wartościami podstawowymi w PiS na Dolnym Śląsku? ZChR: Oczywiście nie przyjmujemy do wiadomości stanowisk pana przewodniczącego sejmiku Andrzeja Jarocha, ani pani radnej Marty Wisłockiej z Legnicy

Zastępca Naczelnego

Paweł Czyż (ZChR), Marta Wisłocka (PiS)/FB

Po arbitralnej decyzji przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha z Prawa i Sprawiedliwości odrzucającej petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tym województwie Karty Praw Rodziny, następny samorządowiec partii Jarosława Kaczyńskiego blokuje rozpoznanie dokumentu zaakceptowanego w 1983 roku przez papieża Jana Pawła II. Przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy Marta Wisłocka przesłała dzisiaj ZChR pismo, w którym stwierdziła, że radni nie rozpoznają papieskiego dokumentu, bo w grudniu odrzucili petycję Zjednoczenia w sprawie przyjęcia przez Legnicę Samorządowej Karty Praw Rodzin Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Mamy do czynienia z jakimś głębokim kryzysem podstawowych wartości, skoro radni Prawa i Sprawiedliwości odrzucają bez żadnej dyskusji dokument stworzony cztery dekady temu i zaakceptowany przez papieża Jana Pawła II. Oczywiście nie przyjmujemy do wiadomości stanowisk pana przewodniczącego sejmiku Andrzeja Jarocha, ani pani radnej Marty Wisłockiej z Legnicy”

– mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski „wstrząśnięty” postawą lidera dolnośląskiego PiS w sprawie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. „Takie stanowisko jest godne obozu totalnej opozycji”

Pismo przewdniczącej RM Legnicy, radnej Marty Wisłockiej (PiS)/FB

ZChR konsekwentnie broni chrześcijańskich wartości

Przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy Marta Wisłocka w swoim piśmie wskazuje, że Samorządowa Karta Praw Rodzin Ordo Iuris posiada „niekonstytucyjne zapisy”, a dokumentu papieskiego radni nie rozpoznają na sesji, bo zajmowali się w grudniu dokumentem znanej konserwatywnej organizacji.

To nie samorząd stanowi o konstytucyjności danego zapisu, a Trybunał Konstytucyjny – o czym warto pamiętać.

Nasza petycja z 30 grudnia 2021 roku jest przywołaniem watykańskiej Karty Praw Rodziny. Tekst dokumentu powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Nie jest zatem zbieżna z dokumentem Ordo Iuris, który był przedmiotem rozpoznania Rady Miejskiej Legnicy w dniu 28 grudnia 2021 roku. Próba pozostawienia petycji bez rozpoznania jedynie dlatego, że traktuje o modelu rodziny jest złamaniem ww. ustawy. Z doświadczenia życiowego wynika, że często przedstawiane są różne projekty uchwał czy ustaw związane z jedną materią, ale to nie stanowi powodu, aby rozpoznawać jedynie jeden dokument i budować na tej bazie pretekst do odrzucenia czy oddalenia innych.


Ponadto, w tym kontekście, wszystkim polecamy słowa Świętego Jana Pawła II z 13 czerwca 2003 roku na temat Karty Praw Rodziny: Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Zatem mamy nadzieję na odpowiednią refleksję ze strony Pani Przewodniczącej i rozpoznanie petycji z 30 grudnia 2021 roku przez Radę Miejską Legnicy bez konieczności zwrócenia się przez Zjednoczenie do właściwego sądu administracyjnego.”

– napisał rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w swojej odpowiedzi na pismo radnej Marty Wisłockiej z PiS. 

Odpowiedź rzecznika ZChR Pawła Czyża na pismo M. Wisłockiej /Facebook

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte