Aglomeracja Opolska jeszcze w tym roku ogłosi konkursy na ZIT

Niezależna Gazeta Obywatelska

Aglomeracja Opola opole.plFundusze Unii Europejskiej w latach 2014-2020 wydatkowane będą w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Nowością w stosunku do poprzedniego okresu programowania (2007-2013) jest wprowadzenie instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Jest to narzędzie rozwoju terytorialnego umożliwiające realizację zintegrowanych działań ponad podziałami administracyjnymi. Działania te w swoim założeniu przyczynić się mają do pozytywnej zmiany na całym obszarze objętym ZIT i stanowić odpowiedź na wspólne problemy i wyzwania rozwojowe.

W Polsce zintegrowane inwestycje terytorialne realizowane będą na obszarze 17 tzw. obszarów funkcjonalnych oraz 7 obszarów subregionalnych. Środki na realizację ZIT stanowią wydzieloną pulę właściwego regionalnego programu operacyjnego.

W województwie opolskim zintegrowane inwestycje terytorialne realizowane będą na obszarze Aglomeracji Opolskiej, która zrzesza 21 gmin regionu.

W Aglomeracji Opolskiej prace nad opracowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych prowadzone były od 2013 roku. Założenia dokumentu zostały wypracowane w gronie członków Stowarzyszenia oraz partnerów społeczno – gospodarczych. Jest to podstawowy dokument w zakresie udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) dla podmiotów z obszaru Aglomeracji Opolskiej.

Strategia ZIT podlega opiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz właściwy Urząd Marszałkowski zarządzający programem regionalnym.

W ostatnich dniach sierpnia Strategię ZIT Aglomeracji Opolskiej pozytywnie zaopiniował zarówno Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jak i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Strategia Aglomeracji Opolskiej została zatwierdzona jako jedna z pierwszych w kraju.

Pozytywna opinia w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach RPO WO 2014-2020 oraz w zakresie zgodności Strategii ZIT AO z Umową partnerstwa jest pierwszym krokiem do ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej.

Jak zostaną wykorzystane środki ZIT
Łącznie kwota przeznaczona na realizacje zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Aglomeracji Opolskiej to 71,4 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych w AO, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, rozwój przyjaznych środowisku form transportu, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kształcenia – od poziomu przedszkolnego do ponadgimnazjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych.

Kiedy pierwsze konkursy
Zgodnie z harmonogramem, pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie ogłoszone zostaną w IV kwartale 2015 roku.

t

Komentarze są zamknięte