Kartka z kalendarza: dziś mija 76. rocznica podpisania konstytucji kwietniowej

Niezależna Gazeta Obywatelska

23 kwietnia 1935 r. uchwalono ustawę zasadniczą RP tzw. konstytucję kwietniową Tego samego dnia podpisał ją prezydent Ignacy Mościcki. Konstytucja weszła w życie 24 kwietnia 1935 r. Zmianę konstytucji zwolennicy Marszałka Józefa Piłsudskiego planowali już od zamachu majowego (12 maja 1926 r.). Na mocy Konstytucji kwietniowej w Polsce wprowadzono ustrój prezydencki-autorytarny. Zdaniem opozycji ustawa konstytucyjna została uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i zwierzchnictwa narodu, co było wyrazem autorytarnych tendencji obozu rządzącego.

Głównym motywem konstytucji było stworzenie silnej i stabilnej władzy, która nie podlegałaby zmieniającym się układom politycznym i zapewniałaby sprawne funkcjonowanie państwa w okresach zagrożenia. W myśl tego Prezydent RP uzyskiwał bardzo rozległe uprawnienia i bezpośredni wpływ na wszystkie ważniejsze sprawy państwa. Stał się nadrzędnym czynnikiem nad wszystkimi władzami i organami państwa – zwierzchnikiem rządu, Sejmu, Senatu, sił zbrojnych, sądów i kontroli państwowej. Rząd odpowiedzialny był przed Prezydentem. Premier uzyskał uprawnienia bliskie zasadzie systemu kanclerskiego.

Konstytucja kwietniowa wysuwała państwo na plan pierwszy, ale traktowane jako struktura organizująca życie społeczne i gwarantująca prawa jednostki. Obywatel miał zapewnioną równość wobec prawa, możliwość rozwoju wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne, ponieważ żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami państwa, wyrażonymi w jego prawach. W razie oporu państwo stosuje środki przymusu. Wojskowi, należący do zmobilizowanej części wojska lub marynarki wojennej nie mogli brać udziału w wyborach powszechnych.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte