ZChR wystąpiło do szefa warmińsko-mazurskiej Policji o opinię na temat bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Gołdapskim

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż (ZChR), minister infrastruktury Andrzej Adamczyk/Twitter.com

Dzisiaj do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka trafiła petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wydania opinii na temat obecnego stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych  nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin znajdujących się na terenie Powiatu Gołdapskiego (warmińsko-mazurskie).

Rada Powiatu w Gołdapi zamierza 25 marca przyjąć informację i plan remontów na rok 2022 przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, w którym zakłada się jedynie ulepszenie nawierzchni części w/w dróg „kruszywem” oraz „naprawa nawierzchni bitumicznej masą na zimno”. To oczywisty skandal, bo obie te drogi powiatowe na przeważającym odcinku stanowią odzwierciedlenie współczesnej interpretacji tego, jak wyglądały trakty w XV wieku. Dziury, na dziurach – bo to nie ubytki i slalom pojazdami. To de facto oferują mieszkańcom władze powiatowe, pomimo że w 2021 roku ZChR uzyskał po naszym wystąpieniu do premiera Mateusza Morawieckiego promesę finansowania kompleksowego remontu tych dróg do wysokości nawet 80 procent środków ze środków rządowych. Dzisiaj już wiemy, że w kwietniu dojdzie do protestu mieszkańców tego powiatu w Gołdapi. Organizatorem tego wydarzenia będzie Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin”

– powiedziała Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, sekretarz generalny Zjednoczenia i przewodnicząca elbląskich struktur chadeków.

 

Jakie stanowisko w sprawie bezpieczeństwa na tych drogach zajmie Policja?

Fragment jednej z dróg/ngopole.pl

W imieniu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin zwracam się do Pana z petycją w sprawie wydania opinii na temat obecnego stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych  nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin znajdujących się na terenie Powiatu Gołdapskiego, a także zaangażowania Policji w przywrócenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych drogach.

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała za zasadną. Uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawia bez rozpatrzenia z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

Mieszkańcy w/w terenu prowadzili czynny protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa w/w dróg już w roku 2015. Ówczesny starosta gołdapski, a dzisiaj wicestarosta Pan Andrzej Ciołek w piśmie z dnia 22 lipca 2015 roku (sygn. KT.711.22.2015) pisał, cyt. „Staraniem Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi dokonana została doraźna naprawa (…) nawierzchni poprzez likwidację głębokich ubytków. (…) Jeżeli tego typu działania nie są akceptowane przez użytkowników dróg, drastycznym posunięciem może być jej zamknięcie i dopuszczenie ruchu tylko na własne ryzyko. Sytuacja budżetowa powiatu jest taka, że bez zmiany polityki rządu w zakresie finansowania dróg samorządowych, nie da się nic zrobić Co do nałożenia nowej nawierzchni sprawa jest otwarta (…). W związku z powyższym koniecznym jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania”. W kwietniu 2018 roku Rada Gminy Banie Mazurskie podjęła we wtorek jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gołdapskiemu w wysokości 150 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Banie Mazurskie – Rogale. Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 9 czerwca 2021 roku (sygn. ZDP.1510.53.1.2021.SB) skierowanego w odpowiedzi na interwencję ZChR wynika, że „do końca 2021 roku zostanie wykonany remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin, o długości 3,2 km (…)”. „W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2021 roku dotyczące działań Gminy w zakresie bezpieczeństwa na drodze prowadzącej z Bań Mazurskich przez Ziemiany, Rogale do Widgir i Rapy informuję, że zarządcą w/w drogi (…) jest powiat. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu w/w dróg. W odpowiedzi na wystosowane pismo uzyskaliśmy informację, iż zaplanowano prace związane z poprawą stanu drogi Rogale – Żabin na czerwiec 2021″ – napisała w piśmie z 7 czerwca 2021 roku do ZChR zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Banie Mazurskie, Anna Mohyła.”

– czytamy w petycji skierowanej przez ZChR do szefa olsztyńskiej Policji.

ZOBACZ MATERIAŁ VIDEO

Realizacja w praktyce tez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, że „pieniędzy nie ma i nie będzie”?

Fragment jednej z dróg/ngopole.pl

Jak wynika z przytoczonych faktów, obie drogi powiatowe są jedynie doraźnie i odcinkowo naprawiane. Warto dodać, że w tym terenie prowadzona jest aktywna gospodarka w zakresie pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Lasy Nadleśnictwa Czerwony Dwór położone są w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Północną granicą jest granica państwa, na północnym-wschodzie graniczy z gruntami Nadleśnictwa Gołdap, na wschodzie i południu z obszarem Nadleśnictwa Olecko, na zachodzie z gruntami Nadleśnictwa Borki. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo leży w II krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego, mezoregionu Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. Co istotne, pozyskane drewno jest wywożone w/w drogami powiatowymi powodując znaczne szkody w nawierzchni przez wielotonowe pojazdy. Podobnie w/w drogami transportowane są materiały pozyskane w Żwirowni w Rogalach. W opinii ZChR lokalne Nadleśnictwo Czerwony Dwór powinno partycypować w kosztach kompleksowego remontu w/w dróg. Wielu z mieszkańców tego terenu uważa, że za kryzys komunikacyjny, tj. kiepski stan dróg powiatowych nr 1764N (Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale) i 1815N (Gołdap-Kośmidry-Skocze-Juchnajcie-Rogale) odpowiadają słabe wyniki wyborcze „luminarzy polityki” ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Nadmieniam, że w zaskakujących okolicznościach „zniknęły” znaki ograniczające tonaż pojazdów, które mogą poruszać się w/w drogami, a Zarząd Powiatu w Gołdapi nadal nie zrealizował własnej uchwały z 13 października 2021 roku nr 191/2021, w której uznał petycję ZChR za zasadną w zakresie wystawienia znaków o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton.

Stan obu wspomnianych dróg powiatowych jawnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Tymczasem 25 marca br. Rada Powiatu w Goładpi zamierza przyjąć plan remontów na rok 2022 przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, w którym zakłada się jedynie ulepszenie nawierzchni części w/w dróg „kruszywem” oraz „naprawa nawierzchni bitumicznej masą na zimno” (pismo ZGP w Gołdapi z dnia 10.03.2022, sygn.. ZDP.0321.7.1.2022.SB). Warto dodać, że po wystąpieniu ZChR do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie środków na kompleksowy remont tych dróg uzyskaliśmy promesę zabezpieczenia do 80% środków potrzebnych na remont z Budżetu Państwa. Niestety, na sesji Rady Powiatu w Gołdapi w dniu 28 stycznia br. radni odrzucili naszą kolejną petycję, aby zabezpieczyć potrzebny wkład własny ze strony samorządu w budżecie na rok 2022. To oczywista realizacja w praktyce tez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, że „pieniędzy nie ma i nie będzie” – tyle, że z położeniem na szali życia i zdrowia użytkowników tych dróg.”

– napisała Monika Socha-Czyż do nadinsp. Tomasza Klimka.

W związku z celowym zaniechaniem swoich zadań przez Zarząd Powiatu w Gołdapi poruszanie się tymi drogami przez kierujących pojazdami stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zatem skoro Policja w swoich zadaniach ma również za zadanie dbanie o pasywne bezpieczeństwo ruchu drogowego domagamy się przedstawienia Pana szczegółowego stanowiska Policji w sprawie obecnego bezpieczeństwa w/w dróg – szczególnie na odcinkach Skocze- Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin (1815N) oraz Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale (1764N).”

– konkluduje w petycji działaczka ZChR.

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte