Jutro „sądny dzień” dla radnych powiatowych z Gołdapi. Będą decydowali o wartościach i bezpieczeństwie na drogach

Zastępca Naczelnego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi/NGO

14 stycznia, w piątek o godzinie 11:00 zbierze się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi. Celem jest rozpoznanie dwóch petycji lokalnego oddziału Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Pierwsza dotyczy wprowadzenia ne terenie Powiatu Gołdapskiego Karty Praw Rodziny Jana Pawła II, druga dotyczy opłakanego stanu lokalnych dróg powiatowych.

Po pierwsze: wartości!

Karta Praw Rodziny to dokument, który powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

ZOBACZ PETYCJĘ ZChR

Petycja Karta Praw Rodziny

Celem złożonej propozycji uchwały Rady Powiatu w Gołdapi jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość. Założyciele Wspólnoty Europejskiej Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi i inni nie tylko budowali Europę Ojczyzn, ale już wówczas, przed kilkoma dekadami Robert Schumann powiedział, że „albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”. Za koniecznością podjęcia proponowanej Karty przemawia m.in. fakt sformułowania przez komisarz ds. równości Unii Europejskiej Helenę Dalli dokumentu poświęconego „polityce integracyjnej Unii Europejskiej”. W tekście, do którego autorstwa pani Dalli, opisano kryteria językowe jakimi powinni posługiwać się urzędnicy w relacjach tak między sobą jak i ze światem zewnętrznym. W efekcie z języka powinny zniknąć takie określenia jak Boże Narodzenie – zamiast niego lepiej posługiwać się opisem „okres świąteczny”, podobnie należy dążyć do likwidacji posługiwania się zbyt chrześcijańskimi imionami. Komisja Europejska podkreśla konieczność unikania „uznania kogokolwiek za chrześcijanina”. Autorzy dokumentu tłumaczą to faktem, że nie każdy obchodzi święta Bożego Narodzenia.”

– czytamy w  petycji ZChR.

Podobną petycję odrzucili gremialnie radni Rady Miejskiej w Gołdapi, co spotkało się z jasnym negatywnym stanowiskiem ZChR wyrażonym przez Monikę Sochę-Czyż, przewodniczącą okręgu elbląskiego Zjednoczenia, która powiedziała NGO, że „do porządku obrad ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miejskiej Gołdapi w ostatnim momencie wprowadzono projekt ZChR i nie dano nam szans na jego przedstawienie. Szokuje mnie fakt, że na sesji 28 grudnia 2021 roku 14 radnych z Gołdapi zagłosowało przeciwko temu dokumentowi. To wstyd dla całej społeczności lokalnej”.

ZChR walczy o bezpieczne drogi lokalne

Monika Socha-Czyż z ZChR z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, Krynica 2016

Druga petycja chadeków dotyczy „podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie Ziemiany Rogale, 1815N Gołdap Kośmidry Skocze Juchnajcie Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania”.

Przewodnicząca Okręgu Elbląskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji, Monika Socha-Czyż zwróciła się w połowie ubieglego roku do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o skierowanie środków rządowych pochodzących z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej lub programu „Nowy Ład” na kompleksową wymianę nawierzchni tych dróg. 

SPOT ZChR W SPRAWIE DROG POWIATOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM 

Obie w/w drogi prowadzą do tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety, stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.

Mieszkańcy w/w terenu prowadzili czynny protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa w/w dróg już w roku 2015. Ówczesny starosta gołdapski, a dzisiaj wicestarosta Pan Andrzej Ciołek w piśmie z dnia 22 lipca 2015 roku (sygn. KT.711.22.2015) pisał, cyt. „Staraniem Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi dokonana została doraźna naprawa (…) nawierzchni poprzez likwidację głębokich ubytków. (…) Jeżeli tego typu działania nie są akceptowane przez użytkowników dróg, drastycznym posunięciem może być jej zamknięcie i dopuszczenie ruchu tylko na własne ryzyko. Sytuacja budżetowa powiatu jest taka, że bez zmiany polityki rządu w zakresie finansowania dróg samorządowych, nie da się nic zrobić Co do nałożenia nowej nawierzchni sprawa jest otwarta (…). W związku z powyższym koniecznym jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania”. W kwietniu 2018 roku Rada Gminy Banie Mazurskie podjęła we wtorek jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gołdapskiemu w wysokości 150 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Banie Mazurskie – Rogale. Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 9 czerwca 2021 roku (sygn. ZDP.1510.53.1.2021.SB) skierowanego w odpowiedzi na interwencję ZChR wynika, że „do końca 2021 roku zostanie wykonany remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin, o długości 3,2 km (…)”. „W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2021 roku dotyczące działań Gminy w zakresie bezpieczeństwa na drodze prowadzącej z Bań Mazurskich przez Ziemiany, Rogale do Widgir i Rapy informuję, że zarządcą w/w drogi (…) jest powiat. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o podjecie działań zmierzających do poprawy stanu w/w dróg. W odpowiedzi na wystosowane pismo uzyskaliśmy informację, iż zaplanowano prace związane z poprawą stanu drogi Rogale – Żabin na czerwiec 2021″ – napisała w piśmie z 7 czerwca 2021 roku do ZChR zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Banie Mazurskie, Anna Mohyła.

Jak wynika z przytoczonych faktów, obie drogi powiatowe są jedynie doraźnie i odcinkowo naprawiane. Warto dodać, że w tym terenie prowadzona jest aktywna gospodarka w zakresie pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Lasy Nadleśnictwa Czerwony Dwór położone są w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Północną granicą jest granica państwa, na północnym-wschodzie graniczy z gruntami Nadleśnictwa Gołdap, na wschodzie i południu z obszarem Nadleśnictwa Olecko, na zachodzie z gruntami Nadleśnictwa Borki. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo leży w II krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego, mezoregionu Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. Co istotne, pozyskane drewno jest wywożone w/w drogami powiatowymi powodując znaczne szkody w nawierzchni przez wielotonowe pojazdy. Podobnie w/w drogami transportowane są materiały pozyskane w Żwirowni w Rogalach. W opinii ZChR lokalne Nadleśnictwo Czerwony Dwór powinno partycypować w kosztach kompleksowego remontu w/w dróg. Wielu z mieszkańców tego terenu uważa, że za kryzys komunikacyjny, tj. kiepski stan dróg powiatowych nr 1764N (Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale) i 1815N (Gołdap-Kośmidry-Skocze-Juchnajcie-Rogale) odpowiadają słabe wyniki wyborcze „luminarzy polityki” ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Okręg Elbląski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin uważa, że czas skończyć z poniżającym traktowaniem mieszkańców terenów wiejskich. System dobrej jakości dróg lokalnych ma istotne znaczenie dla zrównywania szans dla rozwoju młodego pokolenia Polaków mieszkających na terenach poPGRowskich z ich rówieśnikami z terenów miejskich”

– napisała do premiera Morawieckiego działaczka ZChR.

„Bieda” w Powiecie Gołdapskim

13 października 2021 Rada Powiatu w Gołdapi przyjęła uchwałę, w której uznaje petycję ZChR za zasadną, ale uznaje też, że w budżecie tego samorządu na rok 2022 nie ma środków na kompleksowy remont tych dróg. W efekcie chadecy zaproponowali w swojej kolejnej petycji zabezpieczenie środków na postulowany remont, aby nie stracić dofinansowania rządowego.

To jakaś aberracja. Mieszkańcy w/w terenu prowadzili czynny protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa w/w dróg już w roku 2015. Ówczesny starosta gołdapski, a dzisiaj wicestarosta, pan Andrzej Ciołek w piśmie z dnia 22 lipca 2015 roku (sygn. KT.711.22.2015) pisał, cyt. „Staraniem Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi dokonana została doraźna naprawa (…) nawierzchni poprzez likwidację głębokich ubytków. (…) Jeżeli tego typu działania nie są akceptowane przez użytkowników dróg, drastycznym posunięciem może być jej zamknięcie i dopuszczenie ruchu tylko na własne ryzyko. Sytuacja budżetowa powiatu jest taka, że bez zmiany polityki rządu w zakresie finansowania dróg samorządowych, nie da się nic zrobić Co do nałożenia nowej nawierzchni sprawa jest otwarta (…). W związku z powyższym koniecznym jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania”. Teraz ze środków rządowych można uzyskać 80 procent środków na inwestycję, to Rada Powiatu Gołdapskiego celowo torpeduje naszą inicjatywę. Nikt z władz samorzadowych tego powiatu nie mówi o bezpieczeństwie użytkowników tych dróg, a te jest zagrożone”

– mówi nam Monika Socha-Czyż z ZChR.

CZYTAJ WIĘCEJ:

ZChR: Władze samorządowe Powiatu Gołdapskiego igrają z bezpieczeństwem mieszkańców

Czy władze Powiatu Gołdapskiego celowo utajniły przed opinią publiczną ważną społecznie inicjatywę ZChR?

Jest szansa na poprawę stanu dróg w części powiatu gołdapskiego po interwencji lokalnej liderki ZChR

Lokalny oddział ZChR interweniuje u premiera w sprawie kiepskiego stanu dróg powiatowych. Czy „znajdą się” środki na postulowany remont?

PRL się skończył. Widać nie w Gołdapi”

Otrzymałam pismo od zastępcy dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Grzegorza Gmyrka oraz ministerstwa odpowiadającego za te kwestie, w którym wprost podano, że środki na współfinansowanie inwestycji mogą zostać przyznane. Zatem, za ewentualną stratę możliwości poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych będzie odpowiadał nie tylko zarząd tego powiatu, ale i radni powiatowi. Mówi się, że za brak kompleksowego remontu drogi nr 1764N odpowiada słaby wynik w ostatnich wyborach samorządowych wicestarosty. Tymczasem czasy PRL się skończyły”

– powiedziała nam we wrześniu autorka petycji.

Wypada zapytać, czy w przyszłości ze środków rządowych będzie można uzyskać 80 procent wartości inwestycji. Czy jeśli nie, to radni, którzy beztrosko zagłosowali za zasadnością naszej petycji, a przeciwko remontowi tych dróg w 2022 wyłożą środki z własnej kieszeni? Uważałam, że PRL się skończył. Widać nie w Gołdapi”

– konkluduje w październikowej rozmowie z NGO Monika Socha-Czyż.

Monika Socha-Czyż/NGO

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLIl/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 181 SN Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznaje się za zasadną.


„Biorąc pod uwagę szacowaną wartość zadania oraz ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu, wykonanie remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale nie może być zrealizowane w roku 2022 z przyczyn określonych w uzasadnieniu”, w którym czytamy, że „(…) Należy również podkreślić, że pomimo ograniczonych środków finansowych na przestrzeni kilkunastu lat Powiat Gołdapski zrealizował kilka inwestycji drogowych na ww. odcinkach dróg, które bez wątpienia przyczyniły się do zwiększania komfortu jazdy oraz wpłynęły pozytywnie na poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze (…) Rada Powiatu w Gołdapi nieustannie prowadzi działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na wszystkich drogach powiatowych, jednakże jest to zależne również od programów rządowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania w jak najwyższej wysokości.”.

Tego typu sformułowanie zakrawa na jawną kpinę ze zdrowego rozsądku. Warto dodać, że z przekazanej Zarządowi Powiatu korespondencji ZChR z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów wynika, że ze środków rządowych można pozyskać aż do 80 procent inwestycji. Jak się okazuje, zimowe utrzymanie drogi 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale nie istnieje.

Droga w grudniu 2021 roku jest właściwie pozostawiona w stanie oblodzonym. W efekcie zaniechań już teraz kierowcy mają problemy narażające uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Dla przykładu załączamy zdjęcie ze skrzyżowania w Rogalach w kierunku Klewin, gdzie został „skoszony” znak drogowy. Niefrasobliwość Władz Powiatu jest zatem podobna do słynnej sceny z „Misia”, w której słyszymy, że „jak jest zima, to musi być zimno”, w twórczym rozwinięciu, że jak jest zima, to musi być ślisko.

Zdaniem ZChR należy dokonać przesunięcia budżetowego w roku 2022, które umożliwi zgromadzenie środków potrzebnych na niewielki wkład własny przy możliwym uzyskaniu 80 procent środków rządowych na kompleksowy remont dróg nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale. Wykonane remonty ponad dekadę temu nie wnoszą niczego do obecnego stanu drogi. Skoro Władze Powiatu nie potrafią zabezpieczyć potrzebnego wkładu finansowego w budżecie na rok 2022 ze środków własnych, to rozwiązaniem powinien być kredyt bankowy oraz oszczędności, np. rezygnacja z nagród dla urzędników lub nawet rezygnacja z części uposażeń wśród członków Zarządu Powiatu i radnych Powiatu Gołdapskiego. Samozadowolenie władz i przerzucanie skutków finansowych dziurawych dróg na użytkowników dróg powiatowych nr 1764N i 1815N, w postaci remontu zawieszeń pojazdów na ich własny koszt, jest wprost skandaliczne!!!”

– czytamy w petycji ZChR, którą jutro będzie rozpoznawać Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte