SKANDAL! Radni z Gołdapi gremialnie przeciwko dokumentowi Jana Pawła II! [VIDEO]

Zastępca Naczelnego

Foto ilustracyjne za YouTube.com

8 grudnia 2021 roku Monika Socha-Czyż, przewodnicząca okręgu elbląskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, złożyła petycję do władz Gołdapi (warmińsko-mazurskie) o wprowadzenie na terenie tej gminy Karty Praw Rodziny. Tekst dokumentu powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Karta została zaakceptowana przez Jana Pawła II, a jej zapisy są nadal aktualne.

Dzisiaj się dowiedziałam, że do porządku obrad ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miejskiej Gołdapi w ostatnim momencie wprowadzono projekt ZChR i nie dano nam szans na jego przedstawienie. Szokuje mnie fakt, że na sesji 28 grudnia 2021 roku 14 radnych z Gołdapi zagłosowało przeciwko temu dokumentowi. To wstyd dla całej społeczności lokalnej”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej autorka petycji.

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski

Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Zapewne stąd wynika wiele nieporozumień podczas wyrażania swojej woli w trakcie najbardziej charakterystycznego dla demokracji aktu głosowania, czy to w parlamencie, czy też przy urnie wyborczej. Obowiązek zaznajomienia wiernych z notą spoczywa na biskupach, gdyż to oni są pierwszymi adresatami niniejszego dokumentu, o czym dowiadujemy się w jego wstępie. Zatem radni, którzy będą oceniali naszą propozycję – Kartę Praw Rodziny – powinni brać pod uwagę stanowisko wyrażone we wspomnianej nocie.”

– powiedział NGO w grudniu prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

Celem złożonej propozycji uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość. Założyciele Wspólnoty Europejskiej Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi i inni nie tylko budowali Europę Ojczyzn, ale już wówczas, przed kilkoma dekadami Robert Schumann powiedział, że „albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”. Za koniecznością podjęcia proponowanej Karty przemawia m.in. fakt sformułowania przez komisarz ds. równości Unii Europejskiej Helenę Dalli dokumentu poświęconego „polityce integracyjnej Unii Europejskiej”. W tekście, do którego autorstwa pani Dalli, opisano kryteria językowe jakimi powinni posługiwać się urzędnicy w relacjach tak między sobą jak i ze światem zewnętrznym. W efekcie z języka powinny zniknąć takie określenia jak Boże Narodzenie – zamiast niego lepiej posługiwać się opisem „okres świąteczny”, podobnie należy dążyć do likwidacji posługiwania się zbyt chrześcijańskimi imionami. Komisja Europejska podkreśla konieczność unikania „uznania kogokolwiek za chrześcijanina”. Autorzy dokumentu tłumaczą to faktem, że nie każdy obchodzi święta Bożego Narodzenia.”

– czytamy w odrzuconej petycji ZChR.

ZOBACZ ODRZUCONY DOKUMENT

Petycja-ws.-Karty-Praw-Rodziny

W tym kontekście wszystkim polecamy słowa Świętego Jana Pawła II z 13 czerwca 2003 roku na temat Karty Praw Rodziny:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Monika Socha-Czyż/NGO

Wszystkie parafie w powiecie gołdapskim otrzymają informację o postawie radnych z Gołdapi. Te osoby powołują się na społeczną naukę Kościoła katolickiego, a gdy nadchodzi czas próby, po prostu działają wbrew dokumentowi zatwierdzonemu przez Świętego Jana Pawła II blisko cztery dekady temu. Wstrząsająca kapitulacja i działanie wbrew interesowi społeczności lokalnej.”

– powiedziała nam Monika Socha-Czyż, która jest również sekretarzem generalnym ZChR.

OBEJRZYJ ODRZUCENIE PRZEZ RADNYCH Z GOŁDAPI

KARTY PRAW RODZINY

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.