Cieszyński samorząd odrzucił Samorządową Kartę Praw Rodzin. Liderka lokalnych chadeków ironizuje, że może władze Cieszyna chcą zaprosić „Conchitę Wurst” …

Zastępca Naczelnego

W ostatnią środę odbyła się sesja Rady Miejskiej Cieszyna. Większością 13 głosów „za” do 7 „przeciw” i przy jednym głosie wstrzymującym się tamtejsi radni odrzucili petycję radnej Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z PiS, a dzisiaj przewodniczącej Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Moniki Sochy-Czyż w sprawie przyjęcia przez Cieszyn tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin. Dokument został przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Szkoda. Radni z Komisji Sarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Cieszyna nie przyjęli rekomendacji, bowiem stosunek głosów „za” i „przeciw” był równy. Zdecydowała opinia burmistrz Gabrieli Staszkiewicz. Uważa ona, że instytucja rodziny nie potrzebuje dodatkowej ochrony w prawie miejscowym, bo jest chroniona konstytucyjnie. Tymczasem zapisy Konstytucji RP są uszczegóławiane przecież w aktach prawa niższego rzędu. Zatem to jedynie brak politycznej woli spowodował odrzucenie tego cennego projektu”

– mówi NGO Monika Socha-Czyż.

Celem złożonej propozycji uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość. Konstytucja w art. 18 wymaga, by władze publiczne otoczyły szczególną ochroną i opieką rodzinę, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo i macierzyństwo. Ustawa zasadnicza nakłada także na władze publiczne obowiązek kierowania się dobrem rodziny w prowadzonej polityce społecznej i ekonomicznej. Zasada pomocniczości w odniesieniu do rodziny jest też skonkretyzowana w art. 47 Konstytucji gwarantującym prawną ochronę życia rodzinnego oraz art. 48 ust. 1, który potwierdza prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Art. 72 ust. 1 Konstytucji ustanawia ustrojową zasadę dobra dziecka i potwierdza, że każdy może żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją. Władze publiczne są zobowiązane, by w polityce społecznej i gospodarczej uwzględniać dobro rodziny. Żadna społeczność nie może rozwijać się bez udziału rodzin – silne rodziny są fundamentem silnej wspólnoty. Dzisiaj, gdy nasz kraj mierzy się z wyzwaniami demograficznymi oraz problemem osłabienia więzi społecznych, w tym rodzinnych, tym większe znaczenie zyskuje tworzenie przez władze publiczne korzystnych warunków dla funkcjonowania rodziny i małżeństwa oraz do wzmacniania więzi, na których są one oparte. W tych okolicznościach konieczne jest wyraźne opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W  tym celu samorząd decyduje się na wprowadzenie konkretnych rozwiązań zaproponowanych w Samorządowej Karcie Praw Rodzin, która stanowi kompleksowy program działań na rzecz wzmocnienia rodziny. Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin jest nie tylko deklaracją poparcia dla silnej rodziny, ale też zobowiązaniem Prezydenta do podjęcia konkretnych działań, których celem będzie ochrona praw rodziców i dobra dziecka w szkole oraz w przedszkolu, uwzględnienie kontekstu praw rodzin w polityce społecznej samorządu, dostosowanie usług społecznych do potrzeb rodzin, promocja dobrych praktyk dotyczących praw rodzin w biznesie, monitorowanie i egzekwowania praw rodzin w całym obszarze kompetencji samorządu terytorialnego oraz tworzenia przez organy samorządu terytorialnego prawa przyjaznego rodzinie”

– czytamy w odrzuconej petycji.

Negatywne stanowisko w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin zajęła burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, która skierowała w tej sprawie pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna Remigiusza Jankowskiego.

Jako Burmistrz Miasta Cieszyna nie znajduję uzasadnienia, jak i potrzeby do działań, których celem jest szczególne, zarazem dodatkowe gwarantowanie, w postaci uchwały rady gminy, praw rodzin, w tym rodziców i dzieci, a także prawnej tożasamości i ustrojowej pozycji małżeństwa, ponieważ gwarancje te wynikają wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” 

– napisała szefowi rady Gabriela Staszkiewicz.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy cieszyńscy radni odrzucą projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin?

„Jajeczna terrorystka” publicznie bredzi o motywacjach i celach działalności organizacji konserwatywnych oraz religijnych. BASTA!

Trwa batalia o wprowadzanie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Władze Bielska-Białej chcą odrzucenia petycji chadeków!

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w kolejnych gminach?

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w Bielsku-Białej?

 

Grafiki za Wirtualną Polską

Czytam wczoraj i dzisiaj na łamach Wirtualnej Polski o ekscesach Thomasa Neuwirtha – znanego jako „Conchita Wurst”. Dziennikarze WP używają wobec mężczyzny z brodą określeń „ona, jej, itd.”, które są nie tylko mylące, ale są dla mnie jako kobiety po prostu obraźliwe. Chciałabym wiedzieć, jak pani burmistrz wyjaśni dzieciom, że po cieszyńskiej ulicy radośnie pląsa taki dewiant? Tylko brakuje, aby cieszyńska włodarz i radni głosujący przeciwko Samorzadowej Karcie Praw Rodzin zaprosili do koncertowania w Cieszynie Thomasa Neuwirtha … Będzie „światowo”!

Nazistowskiemu zbrodniarzowi – ministrowi propagandy Joseph’owi Goebbelsowi przypisuje się powiedzenie, że tysiąc razy powtórzone kłamstwo może być odbierane jako prawda. Samorządowa Karta Praw Rodzin jest atakowana przez zwolennikow ideologii LGBT oraz gender, które wywodzą się z nurtu neomarsistowskiego. Nikt nie zmieni faktu, że dewiant jest dewiantem, a małżeństwo tworzy mężczyzna i kobieta. Uważam, że ochrona rodzin jest potrzebna zarówno na forum samorządu, jak i prawa obowiązujacego w całym kraju”

– mówi nam Monika Socha-Czyż.

 

Okręg Bielski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin uważa wprowadzenie w/w projektu uchwały za celowe i niezbędne w dobie rozpasania ideologii LGBT oraz neomarksistowskiej ideologii gender. Przypominamy, że Marks miał nadzieję dokonać przejścia od tradycyjnie ugruntowanej rodziny do komunistycznej poprzez zniesienie „starych relacji rodzinnych” z pomocą „wielkiego przemysłu”, względnie dopiero poprzez „rozdarcie pierwotnego związku rodziny”, ponieważ „rewolucja komunistyczna” jest „najbardziej radykalnym zerwaniem z tradycyjnymi relacjami własności”, których negatywnym skutkiem było według niego m.in. małżeństwo monogamiczne oraz rodzina pojęta tradycyjnie i po chrześcijańsku. Autorzy „Manifestu Partii Komunistycznej” nie pozostawili cienia wątpliwości co do swojego antymałżeńskiego i antyrodzinnego programu: „Nie jest żadnym cudem, że w tym pochodzie rozwojowym zrywa się najbardziej radykalnie z tradycyjnymi ideami”. „Wyższą formę rodziny”, względnie „nowe formy społecznych związków pomiędzy ludźmi” zamierza stworzyć dopiero komunizm jako szczytowy poziom rozwoju materii. Już w 1917 roku, czyli zaraz po olbrzymich stratach w małżeństwach i rodzinach narodu rosyjskiego i w pozostałych narodach, spowodowanych zniszczeniami rewolucji bolszewickiej w carskiej Rosji, Lenin był dumny ze „zniszczenia porządku” rodzinnego o tradycjach chrześcijańskich wielu stuleci i mówił do młodzieży komunistycznej w Rosji: „To, co stare”, czyli chrześcijańskie, „jest zniszczone […]; jest cmentarzyskiem, co zresztą zasłużyło, by być przemienionym w cmentarzysko”. Uważamy zatem, że ochrona przed lewackimi, neomarksistowskimi nurtami ideologicznymi – atakującymi instytucję rodziny – wpisuje się w zadania samorządu lokalnego”

– pisali chadecy w podsumowaniu swojej petycji.

 

Piotr Galicki

 

 

Wyniki głosowania nad wprowadzeniem w Cieszynie

tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin

 

Za odrzuceniem Samorządowej Karty Praw Rodzin w Cieszynie głosowało 13 radnych:

z Klubu Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny: Ewa Banot, Łukasz Bielski, Krzysztof Golec, Remigiusz Jankowski, Janusz Kołder, Brygida Pilch, Monika Szlauer i Jerzy Wałga;

z Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna „ Siła”: Irena Flunder-Kudzia, Szymon Słupczyński i Joanna Wowrzeczka;

oraz radni Czesław Banot i Krzysztof Herok wybrani z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Heroka.

Za przyjęciem Samorządowej Karty Praw Rodzin głosowało 7 radnych:

Z Klubu Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Prawo i Sprawiedliwość: Rafał Foltyn, Władysław Macura, Agata Rucka i Jan Sikora oraz radni Piotr Czycharowski, Renata Franek i Wiesław Kluz wybrani z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Akcja Samorządowa AS, a wstrzymał się jeden radny Krystian Kukuczka wybrany z list tego samego komitetu.

 

ZOBACZ NAGRANIE SESJI z 22 kwietnia 2020:

http://cieszynmiasto.esesja.pl/transmisja/6552/sesja-rady-miejskiej-cieszyna-z-dnia-22042020.htm

Od 1 godziny 15 minuty nagrania!

 

 

Komentarze są zamknięte