LITWA: Skandaliczny atak! ZW przeciw pomocy na zwalczanie pandemii

Zastępca Naczelnego1

Eurodeputowany Waldemar Tomaszewski/TT

Po raz kolejny portal ZW.lt dał upust swoim niskim instynktom i w anonimowym artykule zaatakował europosła Waldemara Tomaszewskiego za to, że poparł rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami. To bardzo ważna rezolucja, ponieważ daje środki i możliwości Unii na niesienie pomocy ludziom i państwom członkowskim, w tym mieszkańcom Litwy. Za tym zagłosowała absolutna większość europosłów, węgierscy posłowie premiera Wiktora Orbana i oczywiście lider AWPL-ZChR, ale portal ZW zaatakował za to bardzo ważne głosowanie. Jako politolog odbieram to jednoznacznie, wygląda na to, że ZW jest przeciw pomocy Unii na zwalczanie skutków pandemii.

Rezolucja wspiera osoby tracące pracę i dba o zabezpieczenie rodzin

W ubiegłym tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego w całości poświęcona walce ze skutkami epidemii koronawirusa w Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej, jaką instytucje unijne mają wesprzeć obywateli i kraje Wspólnoty. Aktywny udział w tej sesji wziął Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Cała frakcja EKR, wraz z liderem AWPL-ZChR, złożyła własne poprawki biorące przede wszystkim pod uwagę pomoc, z której będzie mogło korzystać całe społeczeństwo oraz zwykli ludzie. A także te dające więcej środków i uprawnień państwom członkowskim. Między innymi złożono poprawki mówiące o tym, aby w planie odbudowy przewidzieć środki chroniące najuboższe i najsłabsze gospodarstwa domowe przed skutkami recesji po COVID-19, a plan odbudowy na szczeblu UE powinien wspierać krajowe programy w tym zakresie. Następnie, podczas głosowania końcowego nad całością rezolucji Waldemar Tomaszewski poparł ją, tak samo jak cała jedenastka europosłów z Litwy i zdecydowana większość Europarlamentu. A to dlatego, że ta rezolucja daje wyczekiwane przez państwa członkowskie, w tym Litwę, instrumenty i środki na skuteczną pomoc w dobie epidemii. Zawiera konkretne zalecenia dla instytucji unijnych, w tym zapisy prospołeczne, które będą realnie zwalczać niekorzystne skutki epidemii i będą służyć poprawie życia zwykłych ludzi, którzy najbardziej ucierpieli z powodu koronawirusa. Głosując za, europoseł opowiedział się za zwiększeniem nakładów finansowych przez Unię Europejską na ochronę miejsc pracy, walkę z bezrobociem, wsparciem dla służby zdrowia oraz osób najuboższych. Poparł również zapisy rezolucji dające więcej możliwości państwom członkowskim, w tym możliwość przesuwania środków unijnych z projektów spójności i infrastrukturalnych na pomoc w zwalczaniu skutków epidemii oraz wsparł możliwość powrotu przedsiębiorstw, działających obecnie głównie w Azji, do swoich krajów pochodzenia. Rezolucja zdecydowanie bierze pod ochronę pracowników przed zwolnieniami i wzywa do niesienia szczególnej pomocy dla dzieci i osób starszych. Daje też państwom członkowskim 410 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Stabilności. Z tych wszystkich rozwiązań, które poparł lider AWPL-ZChR, skorzystają również Litwa, Polska i ich mieszkańcy.

Węgierscy europosłowie Orbana jednomyślnie poparli rezolucję

dr Bogusław Rogalski w Solecznikach/FB

Poparcie tej rezolucji nie spodobało się jednak portalowi ZW, który w skandalicznym artykule zaatakował Waldemara Tomaszewskiego twierdząc, że poparł (sic!) „rezolucję krytykującą działania polskich władz”. Niedouczonym i nieoczytanym dziennikarzom ZW raz jeszcze pragnę zwrócić uwagę, że rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczyła skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami, a nie Polski. Na 56 artykułów rezolucji znalazł się tylko jeden jedyny zapis zwracający uwagę Węgrom na niezgodne z wartościami europejskimi i zasadami demokracji przedłużenie w tym kraju stanu wyjątkowego na czas nieokreślony oraz zwracający uwagę Polsce, iż przeprowadzanie wyborów prezydenckich w czasie pandemii może zagrozić życiu obywateli polskich. Poprawki wykreślające z rezolucji zapisy dotyczące Węgier i Polski europoseł Tomaszewski poparł oczywiście jednoznacznie, ale większość Parlamentu osobnym glosowaniem zadecydowała jednak o ich pozostawieniu w dokumencie końcowym. Jak w tej sytuacji zagłosowali Węgrzy z Fideszu, rządzącej partii Wiktora Orbana, którym niepotrzebnie moim zdaniem, tak jak i Polsce, zwrócono uwagę w rezolucji? Otóż, tak jak i poseł Tomaszewski, stanęli na wysokości zadania i zagłosowali za całą rezolucją, gdyż słusznie uznali, że rezolucja jest na temat ważnej i potrzebnej od zaraz pomocy dla państw członkowskich i ich obywateli, a nie jest rezolucją na temat Węgier czy Polski. Europosłowie węgierscy zagłosowali pozytywnie, w interesie swojego państwa, widząc, że nie ma sensu rozdzieranie szat z powodu jakiegoś mało istotnego zapisu na ich temat, ponieważ na szali była wielka pomoc unijna, którą rezolucja oferowała. Zagłosowanie przeciw oznaczałoby głos na szkodę swoich obywateli.

KGBistowskie metody ZW

Ale ta uwaga Parlamentu Europejskiego, zamieszczona w rezolucji posłużyła portalowi ZW do ataku na Waldemara Tomaszewskiego i zasugerowania jakoby zagłosował przeciwko polskim władzom. To totalne szaleństwo w wykonaniu ZW i metoda czysto ubecka, choć na Litwie powinno się powiedzieć KGBistowska, rodem z państw komunistycznych, gdzie na siłę szuka się pretekstów, a jeśli ich nie ma, to się je wymyśla, byle tylko atakować człowieka. To godne pożałowania działania, manipulacje i okłamywanie czytelników, tego z nazwy tylko polskiego medium na Litwie. Krytykując głosowanie lidera AWPL-ZChR w sprawie niosącej pomoc ludziom i państwom rezolucji, portal ZW opowiedział się tym samym przeciw 410 miliardowej pomocy Unii na zwalczanie skutków pandemii.

dr Bogusław Rogalski,

prezes Zjednoczenia Chrzescijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, politolog.

 

P.S. Poniżej zamieszczam najważniejsze zapisy rezolucji, za poparcie której portal ZW atakuje europosłów.

 

Fot. za euractiv

Rezolucja w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami

x Parlament wzywa do uruchomienia 410 mld EUR z Europejskiego Mechanizmu Stabilności w postaci określonej linii kredytowej; głównym celem powinno być zwalczanie skutków epidemii

x zagwarantowania płynności finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom;

x zapewnić obywatelom obniżkę lub zaprzestanie spłaty rat zadłużenia lub kredytów hipotecznych, zapewniających maksymalną elastyczność w odniesieniu do kredytów zagrożonych

x pilna potrzeba podjęcia obszerniejszych działań na rzecz utrzymania miejsc pracy

x pomóc w produkcji, a także w magazynowaniu i koordynowaniu produkcji krytycznych produktów leczniczych i farmaceutycznych oraz sprzętu, w szczególności w zakresie środków do dezynfekcji, respiratorów i masek w Unii Europejskiej

x Parlament wyraża wsparcie dla lekarzy i pielęgniarek oraz osób pracujących w sektorach takich jak sprzedaż detaliczna i dostawy żywności, edukacja, rolnictwo, transport, służby ratunkowe, wolontariat,

x solidarność z państwami członkowskimi, które ucierpiały najbardziej z powodu wirusa; głęboko solidaryzuje się z tymi, którzy stracili pracę; zaznacza potrzebę współpracy wspólnotowej i zadbania o to, by żadne państwo nie musiało prowadzić samotnej walki z wirusem i jego konsekwencjami;

x wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby działały wspólnie z myślą o ratowaniu życia, ochronie miejsc pracy i przedsiębiorstw oraz pobudzeniu ożywienia gospodarczego

x zwiększenie kompetencji budżetu i liczebności personelu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków, tak aby mogły one koordynować działania służby zdrowia w czasach kryzysu;

x utworzenie europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia z myślą o lepszym przygotowaniu się na każdego rodzaju kryzys zdrowotny lub sanitarny na skalę UE, tak by wspólnie reagować na taki kryzys w skoordynowany sposób w celu ochrony zdrowia naszych obywateli, który będzie w stanie zapewnić niezbędne zaopatrzenie, sprzęt medyczny i obecność personelu medycznego w regionach dotkniętych nagłym wzrostem liczby zakażeń;

x wspieranie rolnictwa, rybołówstwa i przedsiębiorstw spożywczych w czasie obecnego kryzysu zdrowotnego i po nim oraz potrzebę wspierania tych sektorów i zabezpieczenie ciągłości ich produkcji oraz pozbawionego barier transportu na jednolitym rynku;

x pakiet na rzecz inwestycji służących ożywieniu gospodarczemu i odbudowie w celu wsparcia europejskiej gospodarki po kryzysie, inwestycje powinny być finansowane z istniejących unijnych funduszy i instrumentów finansowych, a także z obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonych budżetem UE

x w budżecie UE potrzebne będą nowe zasoby własne w celu zagwarantowania pakietu na rzecz ożywienia gospodarczego i odbudowy;

x szybko przekazać pomoc finansową najbardziej poszkodowanym regionom i przedsiębiorstwom, a także umożliwić jak największą elastyczność w wykorzystaniu funduszy

x wzywa Komisję, aby priorytetowo potraktowała pomoc i środki mające na celu złagodzenie skutków kryzysu z myślą o obywatelach w najtrudniejszej sytuacji – kobietach i dzieciach, osobach starszych, osobach z niepełnosprawnościami, mniejszościach etnicznych

x wzywa do opracowania kompleksowej strategii walki z ubóstwem z europejską gwarancją dla dzieci

x osoby samozatrudnione muszą być chronione przed utratą dochodów,

x wspiera środki na rzecz unijnego sektora rolno-spożywczego i rentowności gospodarstw rolnych w czasie kryzysu, mianowicie przez wsparcie płynności dzięki terminowym (zaliczkowym) płatnościom bezpośrednim i płatnościom z drugiego filaru

x wzywa do podjęcia działań w celu zadbania o zdrowie, bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników sektora transportu oraz o to, by przedsiębiorstwa transportowe mogły przetrwać kryzys

x środki ochrony indywidualnej muszą dotrzeć do tych, którzy najbardziej ich potrzebują, a nie do tych, którzy mogą sobie pozwolić na zapłatę najwyższej ceny

x wsparcie dla krajów Bałkanów Zachodnich, dla naszych najbliższych sąsiadów i partnerów we wschodnim i południowym sąsiedztwie, a także dla krajów rozwijających się

 

 1. Polka z Wilna
  | ID: 2bb5bed9 | #1

  Jeszcze gorszy oszczerczy atak pzypuścił na portalu niezależna.pl Rafał Dzięciołowski.
  Po raz kolejny pan Rafał Dzięciołowski atakuje naszego lidera, prezesa AWPL-ZChR europosła Waldemara Tomaszewskiego w artykule na niezalezna.pl za to, że poparł rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Rezolucja bardzo ważna, ponieważ daje środki i możliwości Unii na niesienie pomocy ludziom i państwom członkowskim, w tym mieszkańcom Litwy. Za tym zagłosowała absolutna większość europosłów, m. in. węgierscy posłowie premiera Wiktora Orbana i oczywiście lider AWPL-ZChR, jednak o tm juz ani słowa w artykule szkalującym pana Tomaszewskiego. Moje pytanie, dlaczego redaktor Adrian Siwek w swoim artykule jest tak skrajnie stronniczy i pozbawiony jakiejkolwiek etyki dziennikarskiej? Już nie pierwszy raz pan Dzieciołowski atakuje naszego lidera pana Tomaszewskiego. To wszystko też wpisuje się w koordynowaną walkę przeciwko nam, Polakom na Litwie, a w szczególności naszych przywódców. Każdy kto się zagłębi choć trochę w sytuację wie, że ta rezolucja nie dotyczyła tylko i wyłącznie jednej sprawy. Było tam wiele wątków i jak to w takim wypadku zawsze bywa można się zawsze do jakiejś części przyczepić.
  Może wyjaśnię to na swoim przypadku. Jakiś czas temu miałam, jako któryś z kolei, taki przypadek. Litwini do jednej uchwały włożyli, akredytację szkoły im. Lelewela na długie gimnazjum, za którą to akredytacją byłam całym sercem, i przeniesienie szkoły na ul. Minties, któremu to przeniesieniu byłam kategorycznie przeciwna. Jak miałam głosować? Zagłosowałam za przyjęciem uchwały, ale co bym nie zrobiła, było złe. Każdy przy odrobinie złych chęci może mi zarzucić, że zagłosowałam za przeniesieniem szkoły, czyli likwidacją. Jakbym zagłosowała przeciw uchwale, zarzucaliby mi, że głosowałam przeciw temu, aby polska szkoła uzyskała status gimnazjum. Tak to wygląda, z każdej uchwały czy rezolucji można wybrać jakiś fragment i ze złą wolą go wykorzystać do swoich celów.
  Te wszystkie ataki są spowodowane tym, że obecne władze Korony sprzedały Polaków litewskich. Dlatego wspomagają Litwę w walce z nami, Polakami, którzy chcą zachować swoją kulturę, język i religię. Atakują wszystkich, którzy mogą utrzymać polskość na Litwie, Związek Polaków na Litwie, lidera Polaków Waldemara Tomaszewskiego. I nie są to puste słowa. Tę smutną prawdę wyjawił nie byle kto, może przypadkiem, może celowo, bo prezydent Litwy G. Nauseda. Powiedział on w jednym z wywiadów, że ceni obecne polskie władze za to, że ani odrobinę nie naciskają w sprawie przestrzegania przez Litwę praw należnych mniejszości polskiej. Można te słowa zrozumieć tylko i wyłącznie w jeden sposób, władze Korony dają Litwie zielone światło do dalszego niszczenia wszelkimi możliwymi sposobami wszystkich przejawów polskości na Litwie. Dają zielone światło dla dalszego pozbawiania praw mniejszości polskiej, dla odbierania nam kolejnych szkół i walkę z używaniem języka polskiego. Tak wygląda cała prawda o „pomocy” płynącej z Korony dla Polaków na Litwie i prawdę tę wyjawił sam prezydent Litwy. Żaden tysiąc, sto tysięcy czy milion złotych, a raczej srebrników, nie pozwoli nam Polakom z Litwy utrzymać należnych nam praw i obronić języka polskiego. Poprzednie rządy RP nam nie pomagały politycznie, ale przynajmniej nie współpracowali z władzą litewska w przymusowej lituanizacji nas, Polaków litewskich. Do momentu tego wywiadu G. Nausedy mogłam się łudzić i wierzyć w zapewnienia polityków będących we władzach Korony, że się starają, że próbują różnymi sposobami pomóc nam w zachowaniu szkół i naszych praw. Po wysłuchaniu wywiadu i słów, „że strona polska nawet w najmniejszym stopniu nie naciska na władze Litwy” wszystko prysło. Przykro jest usłyszeć taką prawdę.
  W ubiegłym tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego, podczas posiedzenia aktywny udział wziął Waldemar Tomaszewsk. Cała frakcja EKR, wraz z liderem AWPL-ZChR, złożyła własne poprawki biorące przede wszystkim pod uwagę pomoc, z której będzie mogło korzystać całe społeczeństwo oraz zwykli ludzie. Pomoc dla państw członkowskich przy zwalczaniu pandemii. Owszem podczas głosowania końcowego nad rezolucją Waldemar Tomaszewski poparł ją, tak samo jak cała jedenastka europosłów z Litwy i zdecydowana większość Europarlamentu. Podstawowym argumentem głosowania ,,za” było to, że ta rezolucja daje wyczekiwane przez państwa członkowskie, w tym Litwę, instrumenty i środki na skuteczną pomoc w dobie epidemii. Czyli gdyby nie poprał, to sprzeciwiłby się zwiększeniu nakładów finansowych przez Unię Europejską na ochronę miejsc pracy, walkę z bezrobociem, wsparciem dla służby zdrowia oraz osób najuboższych. Dlatego też poparł również zapisy rezolucji dające więcej możliwości państwom członkowskim, w tym możliwość przesuwania środków unijnych z projektów spójności i infrastrukturalnych na pomoc w zwalczaniu skutków epidemii oraz wsparł możliwość powrotu przedsiębiorstw, działających obecnie głównie w Azji, do swoich krajów pochodzenia. Zapisy rezolucji ochronią pracowników przed zwolnieniami oraz wzywają do niesienia szczególnej pomocy dla dzieci i osób starszych. Należy zauważyć, że rezolucja pozwala państwom członkowskim uruchomić środki w wysokości 410 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Stabilności. To właśnie poprał pan Waldemar Tomaszewski, jednak redaktor Adrian Siwek dziwnym trafem to przemilczał. Pozwolił tylko panu Dzięciołowskiemu na zadanie kolejnego ciosu Polakom z Litwy. Jak już pisałam wcześniej i poparłam to mocnym dowodem, właśnie tacy ludzie w taki sposób wspierają Litwinów w wynaradawianiu pozostałych Polaków na Litwie. Posuną się do wszelakich świństw, do wygrzebywania z jakichś całości słów czy poszczególnych zdań i wykorzystają je do niszczenia Polaków. Nie jest tajemnicą, że obecne władze RP współpracują na wszystkich frontach z władzami Litwy, które walczą z językiem polskim, zamykają polskie szkoły i okradły Polaków z ich ziemi.

Komentarze są zamknięte