W Opolu zmiana struktury szkolnej od września 2017 roku

Autor Obywatelski

Jak informuje Katarzycbkna Oborska Marciniak rzecznik prasowy prezydenta Opola, wszystkie budynki bazy oświatowej Opola zostaną wykorzystane. Nie będzie zamykania szkół ani budowy nowych obiektów. Urząd Miasta Opola opracował plan dostosowania sieci szkół do nowych przepisów.

Propozycje dostosowania sieci szkół do zmiany ustroju szkolnego

Proponowana przez MEN zmiana struktury szkolnej od września 2017 r. pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieci szkół, a szczególnie w sieci szkół podstawowych. W Opolu projektowane są następujące rozwiązania w zakresie dostosowania sieci szkolnej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole do nowego ustroju szkolnego:
1. Wszystkie dotychczasowe sześcioletnie publiczne szkoły podstawowe (18 szkół obwodowych i 1 specjalna) będą przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.
2. W przypadku 4 szkół podstawowych (PSP Nr 2, 9, 15, 25), ze względu na możliwe przejściowe trudności w zapewnieniu warunków organizacyjnych dla najstarszych klas (VII-VIII) wskazane będzie okresowe przeniesienie oddziałów tych klas do budynków innych szkół lub włączenie ich do innych szkół, przy zastosowaniu indywidualnych rozwiązań dla poszczególnych placówek.
3. Sieć publicznych szkół podstawowych zostanie poszerzona o dwie szkoły podstawowe, powstałe w wyniku przekształcenia dwóch gimnazjów (PG Nr 8, PG dla dorosłych).
4. Do sieci publicznych szkół podstawowych zostaną, od stycznia 2017 r., włączone 3 publiczne szkoły podstawowe funkcjonujące obecnie na terenie objętym zmianą administracyjnych granic miasta Opola (Chmielowice, Czarnowąsy, Sławice).
5. Od września 2017 r. sieć publicznych szkół podstawowych będzie obejmować  24 ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe, w tym 22 szkoły z ustalonym obwodem szkolnym, jedna szkoła specjalna i 1 szkoła podstawowa dla dorosłych z klasami VII-VIII.
6. W przypadku gimnazjów (6 gimnazjów obwodowych, 2 gimnazjów dwujęzycznych, 1 gimnazjum specjalnego i 1 gimnazjum dla dorosłych), które będą stopniowo wygaszane a ich oddziały klas II-III będą funkcjonować do 31 sierpnia 2019 r., proponowane są rozwiązania zgodne z założeniami reformy polegające na ich przekształceniu w szkoły podstawowe, włączeniu do innych szkół lub na wygaszeniu szkół w zespołach.
7. Przyjęte warianty wygaszenia gimnazjów zakładają: 2 gimnazja przekształcone w szkoły podstawowe (PG Nr 8 i PG dla Dorosłych),
1 gimnazjum w zespole złożonym ze szkoły podstawowej i gimnazjum (PG Nr 1 i PSP Nr 5) – zespół szkół przekształcony w szkołę podstawową, 1 gimnazjum przekształcone w liceum ogólnokształcące (PG Nr 5), 4 gimnazja wygaszone (PG Nr 6, 9, 10 i PG Specjalne), 2 gimnazja włączone do szkoły podstawowej (PG Nr 4 do PSP Nr 2) i liceum ogólnokształcącego (PG Nr 7 do PLO Nr VI).
8. Uczniowie wygaszanych gimnazjów (klasy II-III) będą do ukończenia tego etapu edukacyjnego realizować obowiązek szkolny w tych samych co dotychczas budynkach szkolnych.
9. W większości szkół podstawowych uczniowie klas VII, a w następnym roku szkolnym – także klas VIII, będą kształcić się w swoich dotychczasowych szkołach podstawowych, w których zostaną zorganizowane i odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe.
10. W przypadku kilku szkół, ze względów organizacyjnych, uczniowie najstarszych klas będą mieli zapewnioną naukę w budynku innej szkoły lub też będą włączeni do innej szkoły podstawowej, która dysponuje odpowiednią dla nich bazą oświatową (sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sale gimnastyczne i boiska sportowe).

Proponowane rozwiązania, opracowane w oparciu o analizę uwarunkowań demograficznych, kadrowych i organizacyjnych, z uwzględnieniem infrastruktury oświatowej, są optymalne pod kątem zarówno uczniów i ich rodziców jak i nauczycieli:

1. Uczniowie i ich rodzice:
ograniczenie przepełnienia szkół podstawowych (klasy VII i VIII), ograniczenie wystąpienia dwuzmianowości, dla większości uczniów zachowanie niezmienionych, dotychczasowych warunków kształcenia, zapewnienie dobrych warunków kształcenia (m.in. w zakresie przedmiotów ścisłych) w innych szkołach dla uczniów najstarszych klas (VII-VIII), którzy dotychczas przechodzili do gimnazjów. Zapewnienie uczniom wygaszanych gimnazjów (klasy II-III) możliwości ukończenia tego etapu edukacyjnego w tych samych co dotychczas budynkach szkolnych.

2. Nauczyciele:
zminimalizowanie skutków kadrowych procesu wygaszania gimnazjów (utrata pracy przez nauczycieli gimnazjów), wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej gimnazjów w organizacji kształcenia  w klasach VII i VIII szkół podstawowych, szansa dla twórczych, kreatywnych nauczycieli poprzez poszerzenie oferty licealnej.

3. Pracownicy niepedagogiczni:
zmiany nie będą miały zasadniczego wpływu na poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

4. Baza oświatowa:
wykorzystanie wszystkich istniejących obiektów oświatowych bez konieczności ich rozbudowy lub też zwalniania bardzo dobrych zasobów (budynki po termomodernizacji, nowoczesna infrastruktura sportowa, wyposażone pracownie przedmiotowe).
ograniczenie konieczności tworzenia nowych pracowni przedmiotowych (fizyka, chemia, geografia) we wszystkich szkołach podstawowych. Możliwość stopniowego przygotowywania szkół podstawowych do nowych zadań edukacyjnych.

Katarzyna Oborska-Marciniak, Urząd Miasta Opole

Komentarze są zamknięte