Fitch podniósł rating Opola. Zasługą decyzja o powiększeniu granic administracyjnych miasta?

Autor Obywatelski

Fitch Ratin089371_620gs podniósł krajowy rating długoterminowy Opola do A-(pol) z BBB+(pol).  Perspektywa ratingu jest stabilna. Fitch podniósł rating Opola. Zasługą decyzja o powiększeniu granic administracyjnych miasta? Zdaniem Fitch wydatki majątkowe Opola będą wynosić około 150 mln zł rocznie w latach 2017-2018 lub 17% wydatków ogółem.Podniesienie ratingu odzwierciedla dobre wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie i rozwój gospodarki krajowej, niskie zadłużenie i dobrą płynność. Podniesienie ratingu uwzględnia również spodziewaną poprawę wyników operacyjnych w średnim okresie po zmianie granic administracyjnych miasta.

Fitch uważa, że powiększenie terytorium Opola będzie miało wpływ na wyniki operacyjne miasta. Według Fitch nadwyżka operacyjna będzie wyższa o dodatkowe 15 mln zł rocznie, ponieważ wzrost dochodów operacyjnych przewyższy wzrost wydatków operacyjnych. Przełoży się to na poprawę marży operacyjnej oraz relacji długu do dochodów bieżących oraz lepszy wskaźnik spłaty długu.

Priorytetem władz miasta jest wzmocnienie roli Opola jako największego miasta w województwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności dla inwestorów i mieszkańców. Na skutek powyższej polityki Opole powiększy swoje terytorium poprzez przyłączenie okolicznych sołectw od stycznia 2017 r. Dzięki temu miasto zwiększy bazę podatkową, zyskując dużego podatnika oraz powiększy obszary inwestycyjne, które może zaoferować nowym inwestorom.

Zdaniem Fitch w latach 2017-2018 nadwyżka operacyjna miasta może wynieść 60 mln zł (35 mln zł średnio w latach 2013-2016) i będzie 2 razy wyższa niż roczna obsługa zadłużenia. Fitch uważa, że marża operacyjna wzrośnie do 8% ze średniej wynoszącej 6% w latach 2013-2016. Wskaźnik spłaty zadłużenia poprawi się z 8 lat do około 5 lat.

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie w latach 2017-2018 będzie niskie czyli poniżej 40% dochodów bieżących. Na koniec 2016r. oczekujemy, że zadłużenie bezpośrednie wyniesie 230 mln zł lub 38% dochodów bieżących (2015r.: 223 mln zł lub 39%). Polityka zadłużania miasta zakłada zaciąganie długu jedynie w celu finansowania inwestycji, minimalizację kosztów obsługi długu i utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie wystarczającym do obsługi zadłużenia.
Zdaniem Fitch wydatki majątkowe Opola będą wynosić około 150 mln zł rocznie w latach 2017-2018 lub 17% wydatków ogółem. W większości będą one finansowane z dochodów majątkowych (w tym funduszy z UE) i nadwyżki bieżącej, co ograniczy zapotrzebowanie miasta na finansowanie długiem. Celem Opola jest wykorzystywanie funduszy unijnych dostępnych dla polskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, która zakłada możliwość ubiegania się do 85% dofinansowania inwestycji. Inwestycje Miasta koncentrują się na poprawie lokalnej infrastruktury w tym dróg lokalnych, systemu transportowego w Opolu, nowym taborze autobusowym.

Opole, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce uruchomiły w kwietniu 2016 r. rządowy program „Rodzina 500+”, przyznający świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko dla rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko. Jest to nowe zadanie zlecone jednostkom samorządu terytorialnego (JST) przez administrację rządową. Rząd przekazuje środki finansowe na realizację tego zadania za pośrednictwem budżetów JST. Mimo że przepływ środków z budżetu państwa, powiększając dochody i wydatki operacyjne o około 35 mln zł w 2016 r. będzie neutralny dla nadwyżki operacyjnej, to porównywalność wskaźników takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 a 2015 będzie ograniczona.

Opole jest średnim miastem liczącym około 120.000 mieszkańców. PKB na mieszkańca w 2014 r. (ostatnie dostępne dane) dla podregionu opolskiego, który obejmuje Opole wraz z okolicznymi miejscowościami, wynosił 91% średniej krajowej. Zdaniem Fitch wskaźniki ekonomiczne dla miasta powinny być na poziomie średniej krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem w województwie.

Gospodarka Opola jest dobrze zdywersyfikowana, jednak sektor przemysłowy razem z budowlanym mają istotny udział w Wartości Dodanej Brutto (WDB) miasta. W 2014 r. (ostatnie dostępne dane) wygenerowały łącznie 42% WDB (dane dla podregionu opolskiego) powyżej średniej krajowej wynoszącej 34%. Sektor usług jest dobrze rozwinięty, ale jego udział w strukturze WDB jest niższy (56%) od średniej krajowej (63%). Na koniec sierpnia 2016 r. stopa bezrobocia w mieście (5%) była niższa niż średnia krajowa wynosząca 8,6%.

Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorządowego w Polsce pozostaje względnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu. Stawki podatków lokalnych takich jak podatek od nieruchomości,
mają ustawowo ustaloną stawkę maksymalną. Powyższe w pewnym stopniu powoduje zależność JST od decyzji zapadających centralnie i ogranicza ich elas
tyczność w zwiększaniu dochodów.

Rating może zostać podniesiony, jeśli wyniki operacyjne Opola poprawią się w sposób trwały z nadwyżką operacyjną 1,5 razy wyższą od obsługi zadłużenia i wskaźnikiem długu do nadwyżki bieżącej poniżej 6 lat.

Obniżenie ratingu może nastąpić w przypadku pogorszenia nadwyżki operacyjnej, co spowoduje pogorszenie relacji długu do nadwyżki bieżącej powyżej 12 lat. Fitch zakłada, że powiększenie granic administracyjnych Opola pozytywnie wpłynie na wyniki operacyjne miasta w średnim okresie.

www.portalsamorzadowy.pl

W.S

Komentarze są zamknięte