Ratusz ogłasza zmiany w gospodarowaniu odpadami od Nowego Roku

Niezależna Gazeta Obywatelska

SmieciopolisUprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2015 roku zostanie zmienione prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola. Konieczność wprowadzenia zmian w prawie miejscowym została podyktowana licznymi zgłoszeniami mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Z zabudowy wielorodzinnej wyodrębniono zabudowę kilkurodzinną. Potrzeba zamiany zaistniała podczas obserwacji funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej. Proponowana zmiana przełoży się na zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów w zabudowie kilkurodzinnej oraz powinna zmniejszyć uciążliwość związaną z dużym ruchem samochodów odbierających odpady komunalne w tej zabudowie. Od 1 stycznia 2015r. zabudowa kilkurodzinna będzie dotyczyła nieruchomości z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi w ilości od 3 do 9 przy zamówieniu wspólnych pojemników.

2. Zwiększono częstotliwość odbierania odpadów z pojemnika z żółtą klapą w zabudowie jednorodzinnej do jednego razu na dwa tygodnie (wcześniej było 1 raz na miesiąc).

3. Zrezygnowano z podziału roku na sezon letni i zimowy. Od 1 stycznia 2015r. odpady biodegradowalne będą odbierane z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie – dotyczy zabudowy jednorodzinnej oraz jednej z częstotliwości dla nieruchomości niezamieszkałej zgodnie z wybraną przez siebie częstotliwością I, II, III, IV. Z nieruchomości kilkurodzinnych i wielorodzinnych odpady biodegradowalne będą odbierane raz w tygodniu.

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z zapisami nowego prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które będzie obowiązywało od stycznia 2015r. na terenie Miasta Opola mają możliwość wybrania jedną z czterech częstotliwości odbioru odpadów dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

5. Zawężono definicję odpadów ulegających biodegradacji do surowych części roślinnych, zmiana ta powinna poprawić jakość segregacji odpadów biodegradowalnych. Natomiast rozszerzono definicję odpadów wielkogabarytowych o elementy ceramiki budowlanej np. umywalki oraz stolarkę budowlaną np. drzwi.

Dodatkowo wprowadzono zapisy dotyczące oznakowania miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz oznaczenia pojemników w zabudowie niezamieszkałej pozwalającej na jednoznaczną identyfikację przypisanej do pojemnika nieruchomości. Ponadto zdefiniowano pojęcie udostępnienia pojemników:

1) Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady bądź też przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni załadunek pojemników;

2) W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony powyżej- odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny. Miejsce to winno być, widoczne z drogi i posiadać swobodny i bezkolizyjny dojazd drogą do pojemników pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady komunalne i umożliwiające bezpośredni załadunek pojemników lub gwarantujący bezpośredni załadunek pojemników na pojazd specjalistyczny z drogi bez konieczności przeciągania pojemnika przez pracowników firmy odbierającej odpady na odległość większą niż 50m, po nawierzchni nie powodującej utrudnień w przemieszczaniu pojemników.

3) Odbiór odpadów ustawionych w wiacie jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty. Proponowane zmiany powinny być pozytywnie odebrane przez mieszkańców Miasta Opola, ponieważ pozwalają zoptymalizować system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pełny tekst uchwał obowiązujących od stycznia 2015r. na terenie Miasta Opola dostępny jest na stronie www.opole.pl lub www.smieciopolis.opole.pl.

 

Komentarze są zamknięte