Archiwum

Archiwum dla 05/12/2014

Akcja dla seniorów: Nie znasz, nie otwieraj

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

imageW grudniu 2014 r. rusza czwarta edycja spotkań w ramach akcji społecznej pod hasłem „Nie znasz, nie otwieraj”. Prowadzący spotkań Michał Fajbusiewicz odwiedzi również Opole, aby osobiście ostrzec osoby starsze przed oszustami, wydającymi się za przedstawicieli handlowych.

„Nieuczciwi akwizytorzy – sprzedawcy energii eklektycznej czy komunikacji – coraz częściej odwiedzają nasze domy i namawiają na podpisanie nowych umów, nie zawsze dla nas korzystnych. Niestety, w większości wypadków ofiarami oszustw i kradzieży we własnych mieszkaniach padają seniorzy.” – wyjaśnia Michał Fajbusiewicz. Czytaj więcej…

Jak się robi przestępcę

Niezależna Gazeta Obywatelska

temida [trybunalscy.pl]Życie polskiego małego przedsiębiorcy nie jest łatwe: kolosalne koszty prowadzenia działalności, skomplikowane procedury, przerost urzędniczego ego i kulejąca gospodarka kraju – to tylko wierzchołek góry lodowej. Na porządku dziennym są sytuacje tak absurdalne, że aż trudno w nie uwierzyć. Takie, jak historia Pana Mariusza…

Czytaj więcej…

Zmarł Kazimierz Świtoń

Niezależna Gazeta Obywatelska 3

załozyciel Wolnych Związków zAwodowych na Ślasku w roku 1978 - Kazimierz ŚwitońRa­dio­me­cha­nik, dzia­łacz opo­zy­cyj­ny w PRL, współ­za­ło­ży­ciel Wol­nych Związ­ków Za­wo­do­wych, poseł na Sejm I ka­den­cji. W czwar­tek, w szpi­ta­lu w Ka­to­wi­cach, zmarł Ka­zi­mierz Świ­toń. Miał 83 lata. Ka­zi­mierz Świ­toń za­an­ga­żo­wał się w dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną w 1977 roku przy­łą­cza­jąc się do za­ini­cjo­wa­nej przez KOR gło­dów­ki w ko­ście­le św. Mar­ci­na w War­sza­wie. Był współ­twór­cą Ruchu Obro­ny Praw Czło­wie­ka i Oby­wa­te­la na Ślą­sku, w swoim miesz­ka­niu zor­ga­ni­zo­wał punkt kon­sul­ta­cyj­no-in­for­ma­cyj­ny ROP­CiO. 23 lu­te­go 1978 wziął udział w po­wo­ła­niu pierw­sze­go w Pol­sce ko­mi­te­tu Wol­nych Związ­ków Za­wo­do­wych. Czytaj więcej…