Zmarł Kazimierz Świtoń

Niezależna Gazeta Obywatelska3

załozyciel Wolnych Związków zAwodowych na Ślasku w roku 1978 - Kazimierz ŚwitońRa­dio­me­cha­nik, dzia­łacz opo­zy­cyj­ny w PRL, współ­za­ło­ży­ciel Wol­nych Związ­ków Za­wo­do­wych, poseł na Sejm I ka­den­cji. W czwar­tek, w szpi­ta­lu w Ka­to­wi­cach, zmarł Ka­zi­mierz Świ­toń. Miał 83 lata. Ka­zi­mierz Świ­toń za­an­ga­żo­wał się w dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną w 1977 roku przy­łą­cza­jąc się do za­ini­cjo­wa­nej przez KOR gło­dów­ki w ko­ście­le św. Mar­ci­na w War­sza­wie. Był współ­twór­cą Ruchu Obro­ny Praw Czło­wie­ka i Oby­wa­te­la na Ślą­sku, w swoim miesz­ka­niu zor­ga­ni­zo­wał punkt kon­sul­ta­cyj­no-in­for­ma­cyj­ny ROP­CiO. 23 lu­te­go 1978 wziął udział w po­wo­ła­niu pierw­sze­go w Pol­sce ko­mi­te­tu Wol­nych Związ­ków Za­wo­do­wych.

Za dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną był za­trzy­my­wa­ny, tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny. 14 paź­dzier­ni­ka 1978, wy­cho­dząc z Ko­ścio­ła Świę­tych Pio­tra i Pawła w Ka­to­wi­cach, zo­stał na­pad­nię­ty przez czte­rech nie­umun­du­ro­wa­nych mi­li­cjan­tów. Po­bi­to go, aresz­to­wa­no i ska­za­no na karę roku po­zba­wie­nia wol­no­ści za rze­ko­me po­bi­cie tych funk­cjo­na­riu­szy.

Dzia­łał w pod­ziem­nych struk­tu­rach WZZ, na­stęp­nie w „So­li­dar­no­ści” był se­kre­ta­rzem za­rzą­du Mię­dzy­za­kła­do­we­go Ko­mi­te­tu Za­ło­ży­ciel­skie­go NSZZ „S” i człon­kiem za­rzą­du Re­gio­nu Ślą­sko-Dą­brow­skie­go. W cza­sie stanu wo­jen­ne­go in­ter­no­wa­ny na okres około trzech mie­się­cy, zwol­nio­ny z uwagi na stan zdro­wia. W 1983 zo­stał na krót­ko aresz­to­wa­ny po pod­ję­ciu próby wsta­wie­nia ta­bli­cy upa­mięt­nia­ją­cej po­le­głych w trak­cie pa­cy­fi­ka­cji ko­pal­ni Wujek. Pod ko­niec lat 80. po­now­nie włą­czył się w dzia­łal­ność związ­ko­wą, wcho­dząc w skład władz ślą­sko-dą­brow­skiej „So­li­dar­no­ści”.

W 1989 zo­stał prze­wod­ni­czą­cym rady na­czel­nej Chrze­ści­jań­sko-De­mo­kra­tycz­ne­go Stron­nic­twa Pracy. W 1990 r. – prze­wod­ni­czą­cym Gór­no­ślą­skiej Chrze­ści­jań­skiej De­mo­kra­cji. W wy­bo­rach w 1991, jako jej kan­dy­dat, uzy­skał man­dat posła na Sejm I ka­den­cji z ra­mie­nia Ruchu Au­to­no­mii Ślą­ska. W 1990 zo­stał od­zna­czo­ny przez pre­zy­den­ta RP na uchodź­stwie Ry­szar­da Ka­czo­row­skie­go Krzy­żem Ka­wa­ler­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski.

Ww

 1. | ID: c477fa0b | #1
 2. Irena
  | ID: 0b2691dc | #2

  Wieczny odpoczynek racz mu dac Panie, a swiatłosc wiekuista niechaj mu swieci,niech odpoczywa w pokoju,z Toba Panem az na wieki wieków Amen.

 3. Realista
  | ID: e5119689 | #3

  Tak bronił krzyża a ten żyd św. Piotr go tam nie wpuści.

Komentarze są zamknięte