Możesz całkowicie pozbyć się azbestu w Opolu. Miasto zapłaci rachunek

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Opole Ratusz fot. NGORadni pod koniec sierpnia przyjmą uchwałę ułatwiającą dofinansowanie do likwidacji rakotwórczego azbestu głównie ze swoich dachów. – Na komisji przyjęliśmy projekt, który umożliwi pełne dofinansowanie dla takich zadań realizowanych przez zainteresowanego mieszkańca – mówi NGO Michał Nowak, radny Opola. Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. przyjęty został Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032, który stanowi podstawowy dokument szczebla gminnego, będący narzędziem realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. W latach 2010-2011 dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest były udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu właścicielom nieruchomości, z których azbest został usunięty, na zasadach refundacji części poniesionych kosztów.

Od roku 2012 dotacje na zadania związane z usuwaniem azbestu udzielane są wyłącznie gminom przez WFOŚiGW. Stąd celem możliwości ubiegania się o ww. dotację Miasto Opole w 2012r. podjęło prace nad opracowaniem stosownego regulaminu. 31 stycznia 2013r. Rada Miasta Opola przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/592/13 w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Ponadto w 2013r. zabezpieczono w budżecie miasta środki w wysokości 150 tys. zł na realizację ww. zadania i przystąpiono do IV konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.Zgodnie z regulaminem dotacji finansowanie ww. zadań przez WFOŚiGW odbywa się do 85% kosztów kwalifikowanych (pozostałe 15% jest wkładem własnym wnioskodawcy).

W roku 2014 Miasto Opole przystąpiło do kolejnego V konkursowego naboru wniosków, zabezpieczając wcześniej odpowiednie środki w budżecie na 15% wkład własny. Ponieważ Gmina jest beneficjentem środków, to Miasto Opole ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Od 2014r. wprowadzona została zmiana wysokości wskaźnika dotacji do 1 tony usuwanego azbestu, który wynosił 700 zł do 1 tony w roku ubiegłym. Aktualnie wskaźnik ten wynosi 400 zł do 1 tony. Stąd wprowadzone ograniczenie powoduje, iż cena kwalifikowana do dotacji wynosi 800 zł za 1 tonę i jest niższa, niż realna wolnorynkowa kwota (wynikająca z ofert wykonawców w przetargach) wynosząca od 1200 zł do 7000 zł za tonę. W związku z tym rzeczywisty wkład miasta w dofinansowanie jest większy niż 15% wkład własny, a wkład WFOŚiGW w Opolu jest mniejszy niż 85%, co dopuszcza Regulamin WFOŚiGW w Opolu.

Dokonanie ww. zmiany umożliwi zwiększenie wkładu Miasta Opola i sfinansowanie zadania w zakresie przekraczającym 15% wkładu Miasta Opola, co jest wynikiem zaoferowanych cen przez Wykonawców w przetargach. Z racji tego, iż realny udział środków gminnych ustalanjest dopiero po wyłonieniu Wykonawcy, nie ma możliwości wcześniejszego określenia, jak wysoki procentowo będzie udział Gminy w finansowaniu tego zadania. Proponowany zapis pozwoli na pokrycie różnicy będącej wynikiem kwotowego wkłady środków z dotacji a ceną rzeczywistą. Miasto Opole posiada zabezpieczone środki na pokrycie 100% kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu miasta (dział 900, rozdział 90002, § 4300 w wysokości 490 500,00 zł). Projekt uchwały opracowała: Małgorzata Rabiega Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

  1. Rafał
    | ID: a4af8eda | #1

    Jeżeli miasto zapłaci mi 100% za usuniecie azbestowego dachu oraz pokryje koszt nowego to się zdecyduję. Nikt w demokratycznym państwie prawa(jeżlei oczywiście Polska po 1989r jest takim krajem) nie może mnie zmusić abym takie czynności podjął na prywatnym terenie

Komentarze są zamknięte