„Opole bez przemocy” projekt za 100 tys.

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole Ratusz fot. NGOMiasto Opole w okresie VII – XII 2013 roku realizuje projekt pn. „Opole bez przemocy”  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekt uzyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości  80.000 zł, przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 20.000 zł.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przemocy poprzez edukację i wczesną interwencję oraz dotarcie do osób zagrożonych przemocą z ofertą działań pomocowych.

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie następujących grup działań:

1)  piknik profilaktyczny oraz konkursy dla uczniów szkół: plastyczny, literacki i sportowy,

2) 2 konferencje (w tym 1 we współpracy z Uniwersytetem Opolskim) oraz 6 szkoleń (3 edycje szkoleń dla rodziców realizowane przez wybraną organizację pozarządową oraz 3 edycje szkoleń dla wybranych grup zawodowych),

3)  realizacja programu profilaktycznego pn. „Archipelag skarbów” w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4) prelekcje dla uczniów, seniorów i niepełnosprawnych – w szkołach, domach dziennego pobytu oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na terenie miasta Opole,

5) aktualizacja biuletynu informacyjnego „Strefa Wsparcia” oraz utworzenie na stronie internetowej www.opole.pl/politykaspołeczna zakładki „przeciwdziałanie przemocy”.

6) udzielanie informacji nt. przeciwdziałania przemocy, w tym profilaktyki uzależnień podczas dwóch imprez na terenie miasta Opola tj. Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych oraz Opolskich Dni Trzeźwości.

 Projekt realizowany jest w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Opolu oraz przy zaangażowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.

Biuro Prasowe UM Opole

Komentarze są zamknięte