Koniec podwójnego karania firm za brak składek

Niezależna Gazeta Obywatelska

Planowane są zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy nie będą już podwójnie karani za nieopłacanie składek ubezpieczeniowych. Projekt trafił do konsultacji.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada dostosowanie przepisów do wyroku TK z 18 listopada 2010 r. (sygn. akt P 29/09). Za niekonstytucyjne i sprzeczne z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi uznano wówczas przepisy, na mocy których za ten sam czyn – polegający na nieopłaceniu lub opłaceniu w niepełnej kwocie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS – osoba fizyczna (płatnik) może zostać ukarana opłatą dodatkową oraz karą za wykroczenie lub karą za przestępstwo.

Zgodnie z nowelizacją, jeśli przedsiębiorca zostanie prawomocnie ukarany za uporczywe uchylanie się od zapłaty składek (art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) lub złośliwe naruszenie praw pracowniczych (art. 218 § 1 Kodeksu karnego), uchylona zostanie podjęta wcześniej decyzja o nałożeniu opłaty dodatkowej. Opłata w takich wypadkach będzie zwracana.

Nowelizacja ustawy (z 1 lutego 2012 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma wejść w życie 1 maja 2012 r.

Oprac. TK, źródło: firmainfo.pl, za: podatki.biz

Komentarze są zamknięte