Co nas czeka w Nowym Roku?

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Koniec roku zwyczajowo spędzamy beztrosko na balach lub prywatkach, świętujemy, składamy sobie nawzajem serdecznie życzenia. Potem zwykle przychodzi kac, a nic nie jest tak dobre na kaca jak … informacja o podwyżkach.

W 2012 r. będzie drogo, chociaż do galopujących cen żywności już się chyba przyzwyczailiśmy. Od nowego roku podrożeją opłaty za domowe rachunki: prąd, gaz, woda (średnio ok. 26 zł więcej). Wzrosną ceny żywności, odzieży, obuwia, papierosów, a cena paliwa najprawdopodobniej przekroczy 6 zł. Od 1 stycznie 2012 r. cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze bardziej, gdyż wzrośnie akcyza na ten produkt. Więcej zapłacimy za ubranka dla dzieci… Ale to nie wszystko. W 2012 r. czeka na nas jeszcze wiele zmian. Oto kilka z nich:

Obowiązkowe OC i wyższe kary za jego brak

Od 1 stycznia 2012 r. zmieni się wysokość kar za brak ubezpieczenia OC. Nowa ustawa przewidziała, że w niektórych sytuacjach kierowca będzie musiał zapłacić aż 200% równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z nową ustawą kary będą uzależnione od okresu, w jakim posiadacz pojazdu będzie pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wyniosą: 40% równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni; 100% równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 14 dni; 200% równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni.

Od stycznia 2012 r. osoby, które sprzedały pojazd będą miały obowiązek zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni. Zbywca będzie obowiązany do podania danych nowego właściciela pojazdu takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub nazwy, siedziby i numeru REGON w przypadku firm.

W lutym 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Nowelizacja wprowadza szereg zmian ważnych dla każdego kierowcy. Zgodnie z nowymi przepisami, umowę ubezpieczenia OC (która przedłużyła się automatycznie), będzie można wypowiedzieć w dowolnym momencie (pod warunkiem zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem). W przypadku sprzedaży samochodu i nie wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej przez dotychczasowego lub nowego właściciela będzie ona ważna do końca okresu, na jaki została zawarta, nie przedłuży się na kolejny rok. Natomiast w przypadku wysyłania wypowiedzenia umowy OC do ubezpieczyciela, o jego skuteczności będzie decydowała data stempla pocztowego a nie jak dotychczas data wpłynięcia do ubezpieczyciela.

Wyższa składka rentowa

Od 1 lutego 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która podwyższa składkę rentową o 2 proc po stronie pracodawcy. Składka wzrośnie z obecnych 6 do 8 proc.; pracownik będzie płacił jak dotychczas 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca – 6,5 proc., zamiast obecnych 4,5 proc. Dla samorządów oznacza to dodatkowe koszty rzędu 900 mln zł, z czego jedynie połowa zostanie im zwrócona.

Wydłużony urlop macierzyński

Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zapisy w Kodeksie Pracy. Na nowych zapisach skorzystają zarówno mamy, jak i ojcowie. Urlop macierzyński zostanie wydłużony o dwa tygodnie, a urlop ojcowski o tydzień. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie stopniowo wzrastał w kolejnych latach i w związku z tym jego długość będzie wynosiła. W 2012 r. przy urodzeniu jednego dziecka podczas jednego porodu urlop wydłuży się do 4 tygodni (w 2014 r. do 6 tygodni), a przy urodzeniu więcej aniżeli jednego dziecka podczas jednego porodu: do 6 tygodni (w 2014 r. do 8 tygodni).

Pożegnamy NIP

Od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne nie będą musiały przejmować się NIP-em, pod warunkiem, że nie prowadzą one działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Od początku przyszłego roku osoby spełniające te warunki w celach identyfikacyjnych (np. w kontaktach z urzędem skarbowym) będą posługiwały się jedynie numerami PESEL. Uwaga! W Urzędach Skarbowych będą też obowiązywały nowe formularze.

Podwyżki dla nielicznych

Podwyższenie składki rentowej może przynieść negatywne skutki dla prywatnych przedsiębiorców. W budżetówce nie będzie podwyżek – tak wynika z ustawy okołobudżetowej, którą przyjął rząd. Są jednak wyjątki – więcej pieniędzy wpadnie do portfeli nauczycieli. W projekcie budżetu zaplanowano 3,8-procentowy wzrost ich wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, że średnio pensja nauczyciela stażysty (z przygotowaniem pedagogicznym) wzrośnie od września o 83 zł, nauczyciela kontraktowego – o 85 zł, a mianowanego – o 97 zł. Na podwyżki mogą liczyć również policjanci i żołnierze. W lipcu mają dostać po ok. 300 zł. Każdy funkcjonariusz ma rocznie mieć o ok. 1,8 tys. zł więcej.

Do OFE tylko korespondencyjnie będzie można przystąpić

Od 1 stycznia 2012 będzie można zawrzeć umowę z funduszem emerytalnym tylko drogą korespondencyjną. Niezbędne formularze mają być dostępne na stronach internetowych OFE.

Za kilka dni akwizytorzy pracujący dla OFE nie będą mogli pozyskiwać klientów. Zakłada to zmiana w prawie, która nastąpiła w tym roku, a ostatnie jej zapisy zaczynają obowiązywać właśnie z początkiem nowego roku. Zmienia się także sposób komunikacji z klientami. Fundusze emerytalne w formie elektronicznej będą mogły choćby wysyłać informacje na temat oszczędności zgromadzonych przez klientów. Z kolei Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie sporządzał na stronie internetowej, przynajmniej raz na 6 miesięcy, aktualną informację dotyczącą OFE. Będzie ona załącznikiem do umowy przystąpienia do funduszu i zawierać informacje dotyczące m.in. wyników inwestycyjnych wszystkich OFE na rynku i poziomu pobieranych przez nie opłat. Na razie ministerstwo nie przygotowało odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.

Nowe wzory recept

Od stycznia będą obowiązywały nowe wzory recept z informacją dotyczącą odpłatności pacjenta za leki.

Od stycznia po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie znajdzie się informacja o odpłatności pacjenta: 100 proc., 50 proc. lub 30 proc. odpłatności. Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie „B”, dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową – „R”.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. Jednak dotychczasowe wzory recept będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2012.

Oprac. Tomasz Kwiatek

  1. | ID: 4056503b | #1

    Oby było jak najwięcej patriotyzmu, polskości a mniej raś.

  2. svatopluk
    | ID: 304af23c | #2

    @Adam Lutostański

    i czy ludziom będzie się żyć dostatniej?

Komentarze są zamknięte