Na sesji znów nie wysłuchano argumentów opozycji

Niezależna Gazeta Obywatelska2

W czwartek 28 kwietnia 2011 r. odbyła się IX sesja Rady Miasta Opola. W niektórych punktach obrady były burzliwe. Dyskutowano i głosowano nad kilkoma istotnymi dla miasta uchwałami.

Zgodnie z porządkiem sesje rozpoczynają się skargami. Jedna ze skarg, Stanisława Skakuja jako przewodniczącego Rady Dzielnicy Zakrzów na Prezydenta Miasta Opola przeszła pozytywnie. Chodziło o klub „Tempo” w Zakrzowie, który chciał zakupić koszulki. Zakup ten został zablokowany przez Naczelnika Biura Rady Miasta. Skargę rozpatrywał radny Michał Nowak (PiS) i ostatecznie uznano, że można dokonać takich zakupów ze środków na Radę Dzielnicy i, że nie muszą być to środki wcześniej szczegółowo zaplanowane.

Na sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także uchwałę w sprawie przyjęcia polityki oświatowej miasta Opola na lata 2011 – 2015. Radni głosowali również nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Opole. Uchwała różnicuje opłaty w zależności od czasu korzystania przez dziecko z usług świadczonych w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie. Radni PiS postulowali zmniejszyć opłaty dla osób które zostawiają dłużej dzieci w przedszkolach i zgłosili taką poprawkę. Wniosek nie zyskał przychylności większości Rady.

W porządku obrad znalazła się też uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola. Tu jedynie uchwała dotyczyła opłat które ostatecznie zostały zmniejszone z 500 zł do symbolicznej złotówki. To sukces klubu PiS, która nagłośniła  tą sprawę. Radna Violetta Porowska (PiS) liczyła przed sesją, że będzie to kompleksowa uchwała m.in.: o dotacjach dla prywatnych żłobków. Z jej wyliczeń kwota 52 tys., jaka nieoficjalnie ma być na to przeznaczona, starczy jedynie na 8,6 dzieci! Radna Porowska wyliczała: „W Opolu są tylko 4 żłobki utworzone przez miasto i brakuje miejsc dla dzieci. Tylko 318 dzieci może korzystać ze żłobka, z czego 280 miejsc jest statutowych, co daje 114% wypełnienia miejsc żłobkowych w Opolu. Aż 641 dzieci oczekuje w oficjalnej kolejce. Oczekuję rozwiązania problemu braku miejsc dla dzieci w opolskich żłobkach”.

Głosowaniu poddano również uchwałę przygotowaną przez Klub PiS w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola w sprawie bezpłatnej autostrady A   4 na odcinku Wrocław-Katowice. Tu mimo to, że rada Powiatu Opolskiego opowiedziała się już za tą uchwałą, w Radzie Miasta Opola nie zyskała ona poparcia.

Emocje wzbudziła również uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego przeniesienia noclegowni oraz izby wytrzeźwień z Groszowic. Znów projekt nie zyskał poparcia rządzącej PO i RdO koalicji. Jak można było wyczytać z uzasadnienia do uchwały przygotowanego przez radnego z tej dzielnicy Michała Nowaka z PiS: „W centrum dzielnicy, sto metrów od Kościoła znajduje się izba wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Społecznej – noclegownia. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24, Publiczne Przedszkole nr 22 oraz filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzieci oraz młodzież uczęszczająca do tych placówek ciągle narażone są na styczność z pijanymi osobami przywożonymi z całego miasta. Prawie 80 procent klientów izby wytrzeźwień to stali bywalcy, którzy po wyjściu z niej udają się do najbliższego sklepu monopolowego a następnie w stanie wskazującym zakłócają spokój mieszkańców, w tym dzieciom z pobliskiej szkoły i przedszkola”. Warto odnotować, że przeciw głosowała Jolanta Kawecka (PO), która wcześniej na spotkaniu z mieszkańcami była przychylna pomysłowi. Prezydent Ryszard Zembaczyński podczas dyskusji wykluczył jakąkolwiek zamianę miejsca noclegowni.

Na sesji wskazano też przedstawicieli do składu Rady Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, którymi zostali Tomasz Kaliszan z PO i Halina Żyła z SLD. Mimo zgłoszenia kandydatury Tomasza Kwiatka, autora uchwały o Muzeum Polskiej Piosenki, przez szefa Klubu PiS Patryka Jakiego, pomysł ten w głosowaniu nie zyskał poparcia.

Na sesji poinformowano również radnych o realizacji w 2010 r. zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 2007-2010, a także o realizacji programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2010 r. oraz wysłuchano sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 2010 r. Generalnie wszystkie informacje i sprawozdania zostały przyjęte. Warto dodać, że na sesji radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy „Iskierka” Specjalnemu Przedszkolu Publicznemu nr 53 w Opolu i im. Św. Wojciecha. Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 (wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1).

Autor: Tomasz Kwiatek

 1. anty-POstkomunista
  | ID: 921ab8ab | #1

  POstkomuniści trzęsą kolanami :) ;)

 2. anty-POstkomunista
  | ID: 921ab8ab | #2

  Nawet Kabarety wyśmiewają POstkomunistów i ich ułomen straszenie PiSem

  http://www.youtube.com/watch?v=4y551onDohU

Komentarze są zamknięte