List ws zmian w ZHP, która przybiera tęczowe barwy [petycja]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Szanowni Państwo! Wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec promocji homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizm i innych dewiacji wśród dzieci i młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego.

Do żywego poruszyło mnie zorganizowanie szkolenia dla instruktorów harcerskich pt. „Homoseksualizm w pracy wychowawczej” z udziałem aktywistów LGBT i seksedukatorów, zaangażowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP w takie wydarzenia jak „Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii” czy oficjalne publikacje Kwatery Głównej ZHP dopuszczające praktykujących homoseksualistów do opieki nad dziećmi i młodzieżą i oswajające dzieci i młodzież z zachowaniami seksualnymi budzącymi sprzeciw wielu rodziców.

 

Zwracam uwagę, że działania te stanowią rażące naruszenie fundamentalnych zasad określonych w Statucie ZHP:

 

Depczą ideały założycieli harcerstwa, którzy promowali czystość seksualną (§2, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.)

Odrzucają etykę chrześcijańską, która akty homoseksualne uznaje za głęboko niemoralne(§2, ust. 3 Statutu ZHP: Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa.)

Godzą w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami (§4, ust 1, pkt, 4 Statutu ZHP: ZHP realizuje swoje cele poprzez […] współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży). Według danych CBOS (2017) aż 80% Polaków uznaje homoseksualizm za dewiację.

 

Dlatego wzywam Państwa do natychmiastowego i zupełnego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu (transseksualizm jest chorobą według klasyfikacji WHO „ICD-10”) i innych dewiacji a także pozostałych działań podważających powszechnie przyjęte w Polsce normy moralne, wywodzące się z chrześcijaństwa.

 

W szczególności, wzywam do:

 

– zaprzestania współpracy z organizacjami społecznymi, podmiotami i osobami, których cele i działalność promują homoseksualizm i inne dewiacje. Współpraca ta stanowi rażące naruszenie zasad określonych w §7, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
– zaprzestania wprowadzania i usunięcia z materiałów ZHP, o charakterze statutowym, organizacyjnym, wychowawczym, metodycznym, kształceniowym kadry itp., treści promujących homoseksualizm i inne dewiacje. W szczególności dotyczy to projektu Statutu ZHP, nad którym trwają prace na podstawie Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 1 z dnia 9 grudnia 2017 r. i Uchwałą nr 15/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r.

 

Podpisy można złożyć pod tym linkiem

https://www.teczowezhp.pl/

 

Centrum Życia i Rodziny 

Komentarze są zamknięte