NFOŚiGW przeszkoli samorządy planujące poprawę jakości środowiska miejskiego

Zastępca Naczelnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia dotyczące unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 23 marca i 13 kwietnia będzie można skonsultować projekty mające na celu odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej.

Spotkania, przygotowujące potencjalnych beneficjentów do złożenia właściwie wypełnionego wniosku na konkurs, odbędą się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie. Program obejmuje kwestie związane z kryteriami wyboru projektów, procedurami zawierania umów z wykonawcami oraz wypełnianiem wniosku i kwalifikowalnością kosztów. Na szkolenia można się zarejestrować za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-2-5-poiis-2018-r/. Termin zgłoszeń mija 20 marca na szkolenie w dniu 23 marca oraz 10 kwietnia na szkolenie, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia br.

Ogłoszony piąty konkurs – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – dotyczy dwóch typów projektów z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Aż 100 milionów złotych zarezerwowano na wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, przy czym 80 milionów złotych z tej kwoty przeznaczone będzie na projekty realizowane na obszarze województwa śląskiego (zgodnie z założeniami rządowego Programu dla Śląska). Z kolei 20 milionów złotych podzielone będzie na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju terenów zieleni w miastach. Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

O pieniądze z Funduszu Spójności mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Ponadto, katalog potencjalnych beneficjentów w przypadku pierwszego typu projektów (odtworzenie przyrody na zniszczonych terenach) jest szerszy o regionalne dyrekcje ochrony środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Na złożenie wniosków wszyscy mają czas od 30 marca do 29 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu, czyli zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą – którą dla II osi priorytetowej POIiŚ jest Ministerstwo Środowiska – listy projektów wybranych do dofinansowania, przewidziano na listopad 2018 r. Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór wpisuje się w realizowaną przez Ministerstwo Środowiska ideę zrównoważonego rozwoju.

Szczegóły V naboru z unijnego działania 2.5:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/art,30,v-nabor-dla-dzialania-2-5-poiis-2014-2020-1-i-2-typ-projektow.html

Sławomir Kmiecik Rzecznik prasowy
tel. 22 45 90 578 / kom. 724 700 828
[email protected]

Donata Bieniecka
Departament Promocji i Komunikacji Społecznej
tel. 22 45 90 109
[email protected]

Komentarze są zamknięte