„Miasto Opole nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkań komunalnych”!?

Zastępca Naczelnego

Dzisiaj publikujemy odpowiedzi służb prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, które zajmują się szeroko pojętą gospodarką komunalną w stolicy Opolszczyzny.

Ile Miasto Opole dopłaciło w latach 2015, 2016, 2017 do utrzymania mieszkań komunalnych? Proszę o podanie konkretnych kwot za ww. lata. Chodzi mi o płatności za media. (ogrzewanie, prąd, gaz i inne)

Miasto Opole nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkań komunalnych. Najemcy zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat ztytułu zajmowania lokali mieszkalnych. Na należności te składają się opłaty zależne od właściciela, tj.czynsz (w przypadku bezumownego zajmowania lokalu – odszkodowanie) oraz opłaty niezależne od właściciela tzn. media – woda, śmieci, centralne ogrzewanie. W przypadku braku wpłat należności z tytułu użytkowania lokalu niezwłocznie podejmowane są działania windykacyjne (upomnienia, wezwania do zapłaty i dobrowolnego przekazania lokalu). Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i dobrowolnego przekazania lokalu do dyspozycji wynajmującego, sprawa o odzyskanie należności i lokalu kierowana jest na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Jaki procent mieszkańców Opola nie płaci czynszów za mieszkania będące w komunalnym zasobie miasta Opola?
Zadłużenie względem Miasta Opola w kwocie powyżej 3.000,00zł posiada obecnie 17% użytkowników lokali.

Jakie podjął Pan/Pani działania, aby zminimalizować problem niepłacenia czynszów za mieszkania z zasobu komunalnego gminy? Czy działania te, w Pana/Pani ocenie są skuteczne?
W stosunku do osób zajmujących zasób komunalny, które nie wnoszą należnych opłat podejmowane są działania windykacyjne mające na celu dochodzenie należności na drodze pozasądowej lub sądowej. W sytuacji odmowy współpracy dłużnika z Gminą Opole w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia, sprawy o odzyskanie należności kierowane są na drogę postępowania sądowego a jedyną szansą na odzyskanie należności jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty. Ponadto do sądu kierowane są powództwa o wydanie, opróżnienie i opuszczenie zajmowanych bezumownie lokali. W przypadku orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego osobom wskazywane na realizację eksmisji wskazywane są lokale o obniżonym standardzie z niższymi kosztami utrzymania. Ponadto w dniu 08 marca 2016r. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu podpisał umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów na świadczenie usługi umieszczenia danych dłużników będących użytkownikami zasobu komunalnego Gminy Opole w KRD.

Proszę o informację ile zalega z czynszem za mieszkanie największy dłużnik indywidualny i od kiedy? Proszę o podanie konkretnej kwoty.
Były użytkownik lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Opole posiada zadłużenie podstawowe z tytułu opłat za zajmowanie lokalu w wysokości 244.019,72 zł. Lokal został odzyskany dnia 01-06-2016r. W wyniku przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego.

Proszę o informację, ile zalega za lokal użytkowy największy dłużnik, np. firma. Proszę o podanie kwoty.
Były użytkownik lokalu użytkowego należącego do zasobu komunalnego Gminy Opole posiada zadłużenie podstawowe z tytułu opłat za zajmowanie lokalu w wysokości 196.155,08 zł. Lokal został odzyskany dnia 23-02-2015r. w wyniku przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego.

Jakie widzi Pan możliwości rozwiązania problemu ludzi nie płacących czynszów w mieszkaniach i lokalach użytkowych, korzystających z komunalnego zasobu gminy Opole?
Osoby zalegające w opłatach z tytułu użytkowania zasobu komunalnego mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie należności. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym reguluje Uchwała Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010r. Zgodnie z obowiązującą uchwałą istnieje możliwość:

1. Umorzenia całości lub części należności na uzasadniony wniosek
dłużnika, w sytuacji gdy ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika – jego egzystencji
2. Odroczenie terminu spłaty należności – maksymalnie na 6 miesięcy. Odroczenie następuje w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi po uwzględnieniu możliwości płatniczych dłużnika i uzasadnionego interesu jednostki.
3. Rozłożenie na raty spłaty należności – maksymalnie na 30 miesięcy, następuje w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi po uwzględnieniu możliwości płatniczych dłużnika i uzasadnionego interesu jednostki. Ponadto w 2015r uchwałą nr XI/175/15 z dnia 28 maja 2015r. Został wprowadzony „Program restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Opola”. Wnioski o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego dłużnicy mogli składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r. W celu umożliwienia spłaty
należności Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu rekomendował osoby będące dłużnikami z tytułu użytkowania zasobu komunalnego Gminy Opole do zatrudnienia w ramach robót publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. Osoby zatrudnione na czas określony, deklarowały przekazywanie kwoty 500,00zł uzyskiwanego wynagrodzenia na spłatę należności czynszowych. W roku 2017r. w wyniku rekomendacji zostało zatrudnionych 10 osób W wyniku realizacji tego „programu” na rzecz Gminy Opole wpłynęło łącznie około 16.000,00 zł.

Czy zdarzyło się, że któraś ze wspólnot mieszkaniowych zwróciła się o pomoc do Pana/Pani, w związku z pasożytowaniem mieszkańca/firmy (niepłaceniem czynszu), który mówiąc wprost, gdy nie płacaci czynszu, okrada nie tylko gminę Opole ale także swoich sąsiadów?
Gmina Opole jako współwłaściciel nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, stosownie do swojego udziału w każdej ze wspólnot, ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (zaliczki eksploatacyjne, fundusz remontowy, opłaty za media, wynagrodzenie zarządcy), jak i uzyskuje pożytki z części wspólnych nieruchomości. Dzieje się to na takich samych zasadach w stosunku do każdego współwłaściciela w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej. Koszty te wynikają już z samego faktu pozostawania właścicielem lokalu i nie są zależne od tego, czy lokal zamieszkiwany jest przez samego właściciela osobiście, czy jest przedmiotem najmu na rzecz osób trzecich, czy też jest niezamieszkały. Obowiązki właściciela lokalu wobec wspólnoty są niezmienne i nie zależą od aktualnego stanu użytkowania lokalu. Gmina Opole z tych obowiązków wywiązuje się należycie, płacą regularnie wszystkie należne z tego tytułu opłaty. Zupełnie inną sprawą jest stosunek najmu istniejący pomiędzy właścicielem lokalu (w przypadku lokali komunalnych właścicielem jest Gmina Opole) a najemcą mieszkania. W przypadku braku dobrowolnego regulowania należności przez najemcę wobec Gminy Opole, należności te są windykowane i dochodzone na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Proces ten nie ma jednak żadnego wpływu na regulowanie zobowiązań Gminy Opole wobec wspólnot mieszkaniowych.

Odpowiedzi udzieliła Zofia Twarduś dyrektor MZLK Opole a przesłał Piotr Letachowicz z UM Opole.

Mój komentarz: Z przesłanych odpowiedzi wynika, że służby prezydenta Wiśniewskiego wyjątkowo oszczędnie operują konkretnymi liczbami. Za to chętnie powołują się na uchwały rady miasta i inne przepisy które oczywiście są. Ale jak funkcjonują? Odpowiedzi są bardzo obszerne ale pozbawione konkretnej treści. Pierwszego zdania powyższych odpowiedzi cyt. „Miasto Opole nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkań komunalnych”, już zupełnie nie rozumiem.

Wiktor Sobierajski

foto: Kamienica komunalna przy ulicy Krakowskiej 39 a w Opolu.

Komentarze są zamknięte