Opole: komunikat w sprawie zmiany nazw ulic na podstawie zarządzeń Wojewody Opolskiego.

Zastępca Naczelnego

W dniu 28 grudnia 2017 r. weszły w życie zarządzenia zastępcze w sprawie zmiany nazw ulic w Mieście Opole, wydane przez Wojewodę Opolskiego w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.) tj:

z Obrońców Stalingradu na Jerzego i Ryszarda Kowalczyków (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 3205);
z Dąbrowszczaków na Zawiszaków (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 3203);
z Stanisława Kulczyńskiego na Biskupa Franciszka Jopa (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 3204).
W związku z powyższym informuję mieszkańców że:

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie w/w ustawy, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że nie trzeba wymieniać dowodów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

Zmiany w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych zostaną dokonane z urzędu.

Za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta Opola oraz zarządca nieruchomości.

Numery porządkowe budynków przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oznakowanie budynku tabliczką z numerem i nazwą ulicy należy do właściciela lub osoby faktycznie władające nieruchomością.

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte