Fundacja Aktywizacja: projekt „Gotowi do zmian”

Zastępca Naczelnego

W opolskim oddziale Fundacji Aktywizacja prowadzimy projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością z terenów województw opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego, w ramach którego staramy się pomóc naszym klientom zdobyć ich wymarzoną pracę dzięki szeregom form wsparcia. Osoby z niepełnosprawnością są wśród nas i może nie są świadome, że szukamy szansy, by im pomóc.

Dane kontaktowe do naszej specjalistki do spraw rekrutacji znajdą Państwo poniżej, bardzo proszę o każdą pomoc, o kontakt w razie wątpliwości.
Dla kogo?

Dla osób z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, niepracujących, które są w wieku aktywności zawodowej (uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które osiągnęły wiek emerytalny), zamieszkujących województwo opolskie, śląskie oraz dolnośląskie, nie uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Zakładach Aktywności Zawodowej.

Cel projektu

Celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Co oferujemy?

Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – planowanie działań umożliwiających zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej.
Indywidualne konsultacje z psychologiem i prawnikiem – konsultacje służą wspieraniu procesu budowania własnej wartości uczestników projektu, motywują do podejmowania dalszych działań a także przygotowują do podjęcia pracy lub powrotu na rynek pracy.
Warsztaty umiejętności zawodowych, tematy: techniki aktywnego poszukiwania pracy – w tym rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja, techniki zarządzania czasem i ustalania priorytetów działań w kontekście poszukiwania pracy oraz wykonywania pracy u pracodawcy, motywacja i skuteczna realizacja celów zawodowych.
Grupy wsparcia –jest to rodzaj spotkań, który służy wymianie własnych doświadczeń, ale również wymianie własnych emocji związanych z różnymi sytuacjami z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością poszukujące pracy.
Szkolenia wewnętrzne (informatyczne i zawodowe) i zewnętrzne – oferta szkoleń będzie odpowiednio dopasowana zarówno do potrzeb jak i możliwości każdego uczestnika projektu na podstawie informacji uzyskanych na IPD z doradcą zawodowym.
Wsparcie instruktora w miejscu przygotowania zawodowego (podczas próbek pracy, praktyk, staży) – instruktor wspiera uczestnika projektu w nauce, systematyczności w określonych czynnościach zawodowych, wspiera w jak najlepszym opanowaniu umiejętności zawodowych (np. obsługa maszyn, narzędzi); instruktor wspiera także w zapoznaniu się z warunkami pracy, współpracownikami, organizacją pracy.
7. Wsparcie pośrednika pracy – rolą pośrednika pracy jest m.in. przedstawianie dostępnych ofert pracy w obszarze zainteresowań aplikacyjnych, sprawdzanie adekwatności kompetencji zawodowych uczestnika pod kątem interesujących go ofert.
8. Job crafting – jest to model wsparcia, który służy dopasowaniu stanowiska pracy do indywidualnych predyspozycji uczestnika projektu w sytuacji z nieradzeniem sobie z niezadowolenia z pracy.
9. Wsparcie trenera pracy – zakres pracy Trenera Pracy służy m.in. umożliwieniu uczestnikowi projektu podjęcia pracy zgodnej z jego wykształceniem i umiejętnościami, umożliwienie pokonywania barier utrudniających aktywność zawodową, zwiększa motywację uczestnika do podjęcia aktywizacji zawodowej.

Uczestnikom zapewniamy:

· zajęcia grupowe organizowane w miejscu zamieszkania beneficjentów
· zwrot ponoszonych przez beneficjentów kosztów dojazdów do miejsc, w których prowadzone będą formy wsparcia
· stałą możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych w miejscu zamieszkania lub telefonicznie/elektronicznie
· poczęstunek podczas zajęć i warsztatów
· dostęp do bazy ofert pracy
· materiały dydaktyczne

Rekrutacja trwa do 31.03.2018r.

Komentarze są zamknięte