Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Autor Obywatelski

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy – trwający ponad 3 miesiące – na terenie miasta Opola obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Stefanii Sempołowskiej 3, w terminie określonym w wezwaniu, lub bez wezwania (jeżeli go nie otrzymały) w okresie od 22 marca do 21 kwietnia 2017 r. codziennie w godz. 7.30 – 15.00; piątek w godz. 7.30 – 14.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn, zm. ), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. poz. 1657) Wojewoda Opolski w obwieszczeniu
o kwalifikacji wojskowej w 2017 r. informuje:

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.
Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu, określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
powiatowej komisji lekarskiej:
dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
wojskowemu komendantowi uzupełnień:
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty
potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
powiatowej komisji lekarskiej:
dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
wojskowemu komendantowi uzupełnień:
wojskowy dokument osobisty,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Nieotrzymanie wezwania, nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osobie która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP lub przepisów wydanych na jej podstawie:

nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawiają dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim
opuszczą terytorium Państwa lub przebywają za granicą bez zezwolenia organów wojskowych
podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 224 ww. ustawy.

Osoby, które w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej służby przewidzianej w ustawie dopuszczą się czynu określonego w art. 224, podlegają karze pozbawienia wolności do lat dwóch.

U M Opole

Komentarze są zamknięte