ZUS bliżej Obywatela: ZUS woli informować niż stosować sankcje

Autor Obywatelski

Wiele się słyszy się o nieuczciwych pracodawcach, którzy nie opłacają należnych składek za pracowników. Czy ZUS posiada jakieś instrumenty by dyscyplinować niesolidnych płatników składek?W świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każdy podmiot jest zobowiązany do realizacji konkretnych, ściśle określonych obowiązków, które z niej wynikają. Jednym z takich obowiązków jest opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Każdy płatnik składek powinien mieć świadomość jakie zagrożenia mogą wyniknąć jeśli z takiego obowiązku nie będzie się wywiązywał i na jakie konsekwencje się naraża jeśli nie realizuje określonych przepisami zadań. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz inne akty prawne dają Zakładowi całą gamę instrumentów prawnych, które pomagają egzekwować terminowe realizowanie określonych ustawą obowiązków przez podmioty do tego zobowiązane. Oczywiście nie wszystkie te możliwości sprowadzają się do środków dyscyplinujących mających wymiar finansowy. Jednak ich istota jest taka, aby wobec rzeczywiście nieuczciwych dłużników były dolegliwe.

Zygmunt

Które sankcje stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są najbardziej skuteczne i mogą zmusić niesolidnych płatników do uregulowania należności?

Każdy może zapoznać się z takimi instrumentami bo wiele z nich jest jasno określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Jedną z możliwości jest dochodzenie należności z tytułu składek na drodze przymusowego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z przepisami składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane „należnościami z tytułu składek”, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Inną formą stosowaną wobec płatników składek jest wymierzenie dodatkowej opłaty, w wysokości do 100 proc. nieopłaconych składek. Taką opłatę Zakład może wymierzyć płatnikowi w przypadku nie tylko nieopłacenia składek ale też ich opłacenia w zaniżonej wysokości, w przypadku nieprzekazania w terminie albo przekazania nieprawidłowo sporządzonych dokumentów ubezpieczonych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymierza opłatę dodatkową w drodze decyzji, od której płatnikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.Na podstawie obowiązujących przepisów Zakład może też złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, które określają przepisy Kodeksu karnego, zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika do sądu upadłościowego, wystąpić do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji, wykluczyć wykonawcę z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne czy zgłosić wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Sebastian Szczurek ZUS Opole

Komentarze są zamknięte