MOSiR Kędzierzyn-Koźle: uparta pani dyrektor Zenona Kuś

Autor Obywatelski

No i miarka sięimg_1206 przebrała. Z przykrością stwierdzamy, że nie otrzymaliśmy w ustawowym terminie odpowiedzi od Zenony Kuś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu dot. zarządzania obiektami sportowymi oraz innymi kwestiami dziejącymi się w MOSiR. Chodziło nam między innymi o kwoty pieniądzy przeznaczane na poszczególne obiekty. (stadiony) Jedyną odpowiedzią bardzo precyzyjną ze strony dyrerktor Kuś, była odpowiedź na pytanie: ile osób jest zatrudnionych w MOSiR Kędzierzyn-Koźle? Okazuje się, że jest gorzej niż myśleliśmy, bo 5. Oto całość skargi, którą dostarczyliśmy do Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla.Skarga na działalność dyrektora MOSiR Kędzierzyn-Koźle p. Zenony Kuś

Niniejszym składam skargę na bezczynność dyrektora MOSiR Zenony Kuś w przedmiocie udzielania informacji publicznych, w tym zadawanych pytań przez naszą redakcję w oparciu o Prawo O dostępie do informacji publicznych.
W dniu 15 paźdz
iernika 2016 roku w oparciu o ustawę Prawo Prasowe zwróciłem się pismem do dyrektora MOSIR Zenony Kuś z prośbą o udzielenie informacji na temat działalności MOSiR w zakresie m.in. zarządzania komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudową i remontami. W kolejnym piśmie z dnia 19 października doprecyzowałem interesujące redakcję ngopole.pl.

Tak wyglądają rzucone pod płot wiaty dla zawodników rezerwowych na stadionie w przy ulicy Chrobrego 25 w Kędzierzynie-Koźlu

Tak wyglądają rzucone pod płot wiaty dla zawodników rezerwowych na stadionie w przy ulicy Chrobrego 25 w Kędzierzynie-Koźlu.

– zarządzania komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudową, modernizacją i remontami, gospodarowania powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi (jakie kwoty zostały przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych stadiony w Koźlu, Sławięcicach, Cisowej i Kłodnicy)
– udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego: a) stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, b) organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom fizycznym, c) placówkom oświatowym; Ile „udostępnień

 

A to nieco głębsza perspektywa zastanej sytuacji na obiekcie w Koźlu.

A to nieco głębsza perspektywa zastanej sytuacji na obiekcie w Koźlu.

nień” dla ww. było odpłatnych a ile bezpłatnych?
– organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych; Proszę o wyszczególnienie wszystkich zawodów i zajęć sportowych, które zorganizował MOSiR Kędzierzyn-Koźle w latach 2015-2016.
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta. Proszę o wykaz wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez MOSiR K-K na rzecz mieszkańców Kędzierzyna-Koźla w latach 2015-2016.
– realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (z poza Kędzierzyna-Koźla) w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej; Proszę o wykaz realizacji ww. w latach 2015-2016.
– udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć wychowania fizycznego i treningów klas sportowych; Jaka pomoc szkoleniowa i którym podmiotom miejskim została ona udzielona w latach 2015-2016.
– współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasięgu gminnym i ponadgminnym, w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR; Jak przebiegała owa współpraca. Proszę o określenie czy była ona dobra, bardzo dobra czy wręcz mo
delowa.  – Proszę także o wyszczególnienie tych instytucji, z którymi współpraca z MOSiR była bardzo dobra i modelowa w latach 2015-2016 tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego; W jaki sposób MOSiR tworzył warunki do rozwoju sportu wyczynowego latach 2015-2016. Jakie nowe kluby bądź stowarzyszenia skupiające sportowców wyczynowych powstało w latach 2014- 2016?
współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej; Jakie (ile) działania podjął MOSiR K-K w celu współpracy z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015-2016.
– świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja imprez widowiskowo-rozrywkowych; Jaki dochód uzyskał MOSiR K-K za świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych w latach 2015-2016
prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania MOSiR; Jakie działania podjął dział promocji i marketingu MOSiR w zakresie polityki marketingowo-promocyjnej. Proszę o wyszczególnienie (podanie kwot) jakie zostały przeznaczone na kędzierzyńsko-kozielskie media z podaniem konkretnych tytułów (np. Tygodnik 7dni, Gazeta Lokalna, Telewizja TVM, Dobra Gazeta, www.kk24.pl i inne) w latach 2014-2016
prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej w zespołach obiektów sportowo – rekreacyjnych MOSiR na rzecz osób korzystających z tych obiektów; Proszę o podanie konkretnej liczby sprzedanych osobodni w obiekcie przy ulicy Grunwaldzkiej 71 oraz kwoty dochodu z tego tytułu w latach 2015-2016.
prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych; W jakich dyscyplinach sportu prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży MOSiR Kędzierzyn-Koźle?
podejmowanie działań na rzecz pozyskania partnerów, w szczególności związków sportowych i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych rangi miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej; Proszę o wyszczególnienie podejmowanych działań w zakresie zawodów rangi wojewódzkiej i krajowej. Ile zawodów sportowych rangi krajowej odbyło się w latach 2014-2016 w Kędzierzynie-Koźlu.
– współpraca z miastami partnerskimi i przygranicznymi w zakresie sportu i rekreacji; Z którymi miastami partnerskimi i przygranicznymi MOSiR Kędzierzyn-Koźle podjął współpracę w latach 2014-2016
– podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania na modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR. Jaką kwotę pozyskał MOSIR K-K na modernizację obiektów sportowych w latach 2015-2016 i na co została ona przeznaczona?

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 19 października 2016 r. w którym dyrektor MOSiR wezwał mnie do doprecyzowania pytań, nie wspominając jednocześnie, że ma wątpliwości prawne co do podstawy prawnej (Prawo Prasowe) oraz legalności istnienia (posiadania wpisu do rejestru sądowego) portalu ngopole.pl. Gdy pytania zostały doprecyzowane dyrektor MOSiR kolejnym pismem z dnia 24 października 2016 r., wezwał redakcję ngopole.pl do przedstawienia kopii postanowienia o wpisie do rejestru dzienników i czasopism zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. Ustaw 1990 46.275 z dn. 18. 07. 1990 r), warunkując tym samym udzielenie odpowiedzi. Czekaliśmy cierpliwie na udzielenie odpowiedzi przez MOSiR Kędzierzyn-Koźle publikując w międzyczasie tekst na stronie ngopole.pl, w którym wskazaliśmy dyrekcji MOSiR Sąd Okręgowy w Opolu, przy Placu Daszyńskiego, jako miejsce, gdzie w trybie KPC może zdobyć potrzebne informacje na temat ngopole.pl. Dodam, że spełniamy wszystkie warunki rejestracji zgodnie z art. 20 prawa prasowego ( Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.)
W dniu 5 listopada 2016 skierowaliśmy do MOSiR kolejne pismo, w którym poprosiliśmy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie jak wyżej. Zmieniliśmy jednak podstawę prawną na ustawę „O dostępie do informacji publicznej”. W międzyczasie skontaktowałem się telefonicznie z zastępcą dyrektora MOSiR p. Rafałem Składnym, którego poprosiłem o udzielenie informacji w zakresie prowadzonych prac remontowo-budowlanych na obiekcie MOSiR przy ulicy Brzechwy 76 w Kędzierzynie-Koźlu (Cisowa). Nadmieniam, że p. Rafał Składny nie tak dawno został powołany na stanowisko dyrektorskie właśnie po to, by zajmować się obiektami sportowymi w Kędzierzynie-Koźlu. Wcześniej stanowisko kierownicze do tego nie wystarczało. Zostałem poinformowany, że Rafał Składny z-ca dyrektora MOSiR nie może udzielać informacji, ponieważ…. takie jest zarządzenie „z góry”.
Tak przy okazji bardzo proszę o wyjaśnienie także i tej kwestii, ponieważ odnoszę wrażenie, że część pracowników MOSiR rzetelnie przykłada się do swojej pracy a część nie.
Nadmieniam także, że już raz w tym roku Zenona Kuś została ukarana grzywną w wysokości 300 zł oraz nakazem zwrotu kosztów postępowania w kwocie 100 zł, w przedmiocie nieprzekazania skargi Fundacji „Wiedzieć Więcej” na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej(II SO/Op 21/16 – Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-25, czym naraziła na straty budżet reprezentowanej przez siebie instytucji. Z tego tytułu nie poniosła żadnych konsekwencji.

Wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Łączę wyrazy szacunku:

Wiktor Sobierajski
Z-ca redaktora naczelnego
ngopole.pl

Komentarze są zamknięte