Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie

Autor Obywatelski

Trybunał Konstytucyjimage_galleryny rozpozna dzisiaj pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu dotyczące zasady naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Według zaskarżonych przepisów osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego, jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości. Wynagrodzenie to pięciokrotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Wysokość wynagrodzenia ustala się na dzień, w którym Agencja zażądała zwrotu nieruchomości.

Zdaniem sądu pytającego, kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucją, gdyż już sam sposób określenia stawki wyjściowej budzi wątpliwości. Ustawodawca przy określaniu nie odwołał się bowiem do stawek rynkowych, a zatem kategorii obiektywnej, ale do wywoławczej wysokości czynszu – ustalanej przez samego zainteresowanego.
Kwestionowany przepis zdaniem sądu pytającego prowadzi do silniejszej ochrony interesu Skarbu Państwa niż innych właścicieli. Narusza przez to zasadę równej ochrony prawnej własności, o której mowa w art. 64 ust. 2 konstytucji, oraz ogólną zasadę równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne, określoną w art. 32 ust, 1 ustawy zasadniczej.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, www.lex.pl

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte