STOP pijanym kierowcom

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Za roku na rok rośnie liczba pijanych kierowców, a w raz z nimi powiększą się grono ofiar ginących na drogach. Trzeba wreszcie coś z tym zrobić!

Solidarna Polska podjęła kroki aby zmienić dotychczasową sytuację, w której bezkarność pijanych kierowców owocuje z roku na rok coraz większą ilością wypadków w okresach wzmożonego ruchu na drogach. SP przygotowała projekt ustawy zakładający konfiskatę samochodów kierowcom, którzy we krwi mają więcej niż 1 promil alkoholu oraz publikację ich wizerunku.

Podjęcie takich kroków zaowocuje poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jedna grupa nieodpowiedzialnych ludzi nie może narażać zwykłych kierowców na utratę zdrowia i życia, a w wypadkach spowodowanych przez pijaków giną całe rodziny. Niestety obserwujemy społeczne przyzwolenie dla wsiadania „po kieliszku” za kierownicę. Statystyki wskazują, że rocznie zatrzymuje się w Polsce ok. 80 tysięcy pijanych kierowców.

W 2007 roku, ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro próbował wprowadzić zmiany dotyczące konfiskaty samochodu, które zostały jednak zablokowane w głosowaniu przez Platformę Obywatelską, a które od 5 lat mogłyby skutecznie chronić Polaków przed pijanymi kierowcami.

Od dziś Solidarna Polska rozpoczyna kampanię „STOP pijanym kierowcom”. Bazując na doświadczeniu innych państw, które wprowadzały takie przepisy, jesteśmy przekonani o ich skuteczności i będziemy zabiegać o poparcie naszego projektu przez inne kluby parlamentarne.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, Poz. 553 z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 115 po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

§ 16a. Stan nietrzeźwości w stopniu wysokim w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

 1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 1,0 promil albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

 2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,5 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.”.

 1. Art. 178 otrzymuje brzmienie:

Art. 178. § 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 § 2, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. W wypadku określonym w § 1, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości w stopniu wysokim lub pod wpływem środka odurzającego, oraz w razie skazania za przestępstwo z art. 173 § 1 popełnione w warunkach określonych w § 1 orzeka się przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę. Art. 44 § 5 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 3. W wypadku, gdy pojazd mechaniczny, o którym mowa w § 2, nie jest własnością sprawcy bądź nie można orzec jego przepadku z innych przyczyn faktycznych lub prawnych, sąd orzeka przepadek równowartości tego pojazdu.

§ 4. Jeżeli pojazd mechaniczny, o którym mowa w § 2, stanowi współwłasność, orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału.

§ 5. Jeżeli szczególne względy przemawiają przeciwko orzeczeniu przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości, sąd zamiast przepadku orzeka nawiązkę.”.

 1. W art. 178a po § 2 dodaje się § 3a w brzmieniu:

§ 3a. W wypadku określonym w § 1, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości w stopniu wysokim lub pod wpływem środka odurzającego, sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę. Art. 44 § 5 i 8 oraz art. 178 § 3-5 stosuje się odpowiednio.”.

 1. Po art. 178a dodaje się art. 178b w brzmieniu:

Art. 178b. Wymierzając karę na podstawie art. 178 § 1 lub skazując za przestępstwo z art. 178a § 1 albo za przestępstwo z art. 173 § 1 popełnione w warunkach określonych w art. 178 § 1, sąd orzeka opublikowanie wizerunku sprawcy.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

Autor: Patryk Jaki, Rzecznik Solidarnej Polski

 1. Sibit
  | ID: f4d952d0 | #1

  Grubo ponad Połowę w policyjnych statystykach stanowią rowerzyści, którzy de facto stanowią dużo mniejsze zagrożenie niż kierujący autem.

 2. | ID: dbfff15f | #2

  Statystyki wg mojej oceny , nie są rzetelne. W kraju kolesiów, gdzie kierowcami są najczęściej ludzie „Na świeczniku” /,gdyż oni mają kasę na balangi/, – nie sposób zlikwidować pijanych kierowców
  Policjant potraktuje ich pobłażliwie. Należy wprowadzić przepis o – bezwzględnym – pozbawieniu prawa jazdy na okres 5 lat, jeżeli jazda jest po pijanemu i narkotykach.
  Założę się o Himalaje, ze na drogach będzie widoczny ład.

Komentarze są zamknięte