Koniec roku będzie ciężki!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Sytuacja gospodarcza w Polsce coraz bardziej się pogarsza. Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu 2012 r. w porównaniu do sierpnia odnotowano wzrost liczby bezrobotnych przy niezmienionej stopie bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Również więcej osób niż przed miesiącem i przed rokiem wyrejestrowano z urzędów pracy. W porównaniu do sierpnia br. i analogicznego okresu ub. roku wzrosła liczba osób pozostających w rejestrze do 12 miesięcy od ukończenia nauki. W końcu września 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w poprzednim miesiącu br. i analogicznym okresie ub. roku.

Ogólny klimat koniunktury w przemyśle w październiku jest negatywny – jest gorzej niż we wrześniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat! Bieżący portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane, odpowiednie prognozy są bardziej negatywne od przewidywań z września. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać bez zmian.

Źle się dzieje zwłaszcza w budownictwie. Październik oceniany jest negatywnie, bardziej pesymistycznie niż we wrześniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dwunastu lat. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują znaczący spadek cen robót budowlano-montażowych. Również negatywnie oceniany jest klimat koniunktury w handlu detalicznym – jest gorzej niż we wrześniu i w analogicznym miesiącu poprzednich siedmiu lat. Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży są bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Jednostki zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą wzrastać, choć nieco wolniej niż przewidywano we wrześniu. Źle też się kształtuje sytuacja w przedsiębiorstwach usługowych. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż przed rokiem i we wrześniu br., oceniają koniunkturę przedsiębiorstwa związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Nieco bardziej optymistycznie wygląda sytuacja w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową, a także – w niewielkim stopniu – informacją i komunikacją oraz edukacją.

W październiku 2012 r. zaobserwowano również spowolnienie spadkowego trendu nastrojów konsumenckich. Nadal jednak utrzymują się one na bardzo niskim poziomie. Oceny zmiany w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach oraz zmian w sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach pozostały na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Poprawiła się natomiast opinia na temat zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach (wzrost o 2,8 pkt proc.). Wskaźnik BWUK jest niższy niż przed rokiem o 11,3 pkt proc. Spadek dotyczy wszystkich składowych, większy niż przeciętnie – ocen ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach (13,8 pkt proc.) oraz w najbliższych 12 miesiącach (16,4 pkt proc.).

Za: www.stat.gov.pl

Komentarze są zamknięte