Dodatki dla dzieci za dojazdy do szkół

Niezależna Gazeta Obywatelska

50 zł miesięcznie na dojazd do szkoły, 90 zł na mieszkanie w internacie – takie dodatki dla uczniów z terenów wiejskich uwzględnia zmieniony Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013.
Nowością w programie jest uwzględnienie systemu dodatków do zasiłku rodzinnego dla dzieci objętych edukacją.
Zmiany w Programie zostały przyjęte przez rząd. Wsparcie finansowe będzie przysługiwało z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko, albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko (nie przysługuje on w lipcu i sierpniu).

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego raz w roku przysługiwał będzie dodatek w wysokości 100 zł na dziecko. Na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat należny będzie dodatek w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 80 zł miesięcznie na niepełnosprawne dziecko w wieku powyżej 5 roku życia (do ukończenia 24 lat).

Świadczenia finansowane będą ze środków budżetu państwa ujętych w budżetach poszczególnych wojewodów, które w formie dotacji celowej przekazywane będą gminom przyznającym i wypłacającym te dodatki.

www.samorzad.pap.pl

Komentarze są zamknięte