Postulaty programowe kandydatów KPN-OP dla Rodzin

Niezależna Gazeta Obywatelska

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny opowiada się za zmianami w podstawie opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziś jest to zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Możliwe jest ich łączne opodatkowanie za pośrednictwem tzw. ilorazu małżeńskiego, przy spełnieniu m.in. następujących warunków:

  • pozostawanie przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim;
  • pozostawanie w ciągu całego roku podatkowego we wspólności majątkowej małżeńskiej (ograniczenie wspólności nie spełnia tej przesłanki);
  • wspólne i w terminie złożenie wniosku o łączne opodatkowanie;
  • żaden z małżonków (ani osoba samotnie wychowująca dzieci) nie korzysta jednocześnie z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; niekorzystanie z opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej 19% stawką podatków.

KPN-OP opowiada się za zastąpieniem tzw. „ilorazu małżeńskiego” proponowanym przez nas „ilorazem rodzinnym” dla osób korzystających obecnie z najniższej stawki podatkowej.

De facto sprowadza się do radykalnego obniżenia ciężarów podatkowych, które nałożone są na polskie Rodziny. Kumulacja dochodów Rodziny (osób samotnie wychowujących dzieci) powinna polegać na sumowaniu dochodów małżonków i doliczeniu dochodów małoletnich dzieci, a następnie dzieleniu sumy dochodów przez ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Od tego powinien być obliczony podatek. Uważamy, że wystarczającą przesłanką do skorzystania z tego rozwiązania powinna być deklaracja składana w Urzędzie Skarbowym o ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

W ten sposób uwzględniając ciężary finansowe, jakimi dotychczas obarczone są polskie Rodziny, które decydują się na dziecko (-ci), damy impuls dla ich rozwoju. To szczególnie ważne przy niżu demograficznym. Uważamy, że w ten sposób, realnie pozostawimy w portfelu Rodziny więcej środków finansowych.

Chcemy obniżenia stawki podatkowej do 17% i podwyższenia obecnej stawki 32% dla zarabiających najwięcej do poziomu 34%. Uważamy też, że kwota wolna powinna wynieść 6-krotność najniższego wynagrodzenia podawanego przez GUS.

Równocześnie chcemy wspierać inicjatywy zmierzające do pełnego zwolnienia z podatku dochodowego emerytów i rencistów.

Autor: Adam Słomka, Kandydat do Senatu RP

Komentarze są zamknięte