Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jest już w woj. opolskim

Niezależna Gazeta Obywatelska29

Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego powstał w 10 kwietnia 2011 r. w I rocznicę tragedii polskiego samolotu pod Smoleńskiem.

Ruch skupia wiele znanych postaci – byłych współpracowników Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, działaczy społecznych i politycznych oraz dziennikarzy. Prezesem Ruchu jest Maciej Łopiński – Szef Gabinetu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Członkowie-założyciele podpisali wówczas deklarację ideową, w której czytamy m.in.:

My, reprezentanci komitetów, klubów i stowarzyszeń powstałych w różnych środowiskach społecznych po tragicznej śmierci w Smoleńsku Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zebrani w Warszawie w pierwszą rocznicę tragedii, postanawiamy utworzyć Ruch Społeczny imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Nasza Ojczyzna potrzebuje działań na miarę wyzwań cywilizacyjnych oraz współczesnych zagrożeń ekonomicznych i politycznych. Obieramy za patrona Śp. Lecha Kaczyńskiego, ponieważ sądzimy, że patriotyzm, wolność i godność, którymi kierował się w swoim życiu prywatnym i służbie publicznej są dziś najważniejszymi wartościami dla Polaków.

Odwołujemy się do dziedzictwa ideowego, na które składa się tożsamość narodowa oparta na pamięci historycznej oraz obowiązek budowy silnego, solidarnego i praworządnego państwa o mocnym statusie na arenie międzynarodowej. Nie ma sprzeczności miedzy wolnościami obywatelskimi a racją stanu Rzeczpospolitej, bowiem obywatel nie może być w pełni wolny w państwie znajdującym się w stanie kryzysu, w państwie niezdolnym do realizacji własnych interesów w stosunkach międzynarodowych”.

Ruch działa już we wszystkich regionach Polski. Koordynatorem regionalnym Ruchu na Opolszczyźnie został prof. Adam Roznoch – wykładowca Politechniki Opolskiej. 5 lipca br. odbyło się w Warszawie spotkanie władz Ruchu Społecznego w którym uczestniczyli wszyscy koordynatorzy regionalni Ruchu w Polsce. Każde województwo ma już swojego koordynatora regionalnego. Informacje o władzach Ruchu można znaleźć na uruchomionej stronie Ruchu Społecznego pod adresem www.lechkaczynski.pl.

Po spotkaniu, które miało miejsce w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa na której lider Ruchu Minister Maciej Łopiński, Minister Jacek Sasin oraz Poseł na Sejm RP Ryszard Terlecki poinformowali o bieżących działaniach Ruchu. Dziennikarze zostali poinformowani m.in., o tym że do sądu wpłynęły dokumenty rejestracyjne stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Na stronie www.lechkaczynski.pl został uruchomiony system elektronicznego zgłaszania osób chcących wesprzeć działania Ruchu.

8 sierpnia br. odbyło się spotkanie opolskich członków Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. W komitecie znaleźli się m.in.: Ryszard Ciecierski, senator w latach 2005-2007, Janusz Sanocki, działacz opozycyjny w czasach „Solidarności” i burmistrz Nysy w latach 1998-2001, poseł PiS i Wiesław Ukleja, legenda opolskiej opozycji i sekretarz Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.

Na spotkaniu inicjującym działalność opolskiego oddziału stowarzyszenia profesor Roznoch podkreślił, że Ruch im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wywodzi się z woli działania ludzi tworzących honorowe komitety poparcia Jarosława Kaczyńskiego, uczestniczących w konferencji zorganizowanej 10 grudnia 2010 roku w podwarszawskiej Jachrance, poświęconej dorobkowi Lecha Kaczyńskiego. Z założenia Ruch ten ma skupiać środowiska i osoby, którym są bliskie idee i wizje tragicznie zmarłego Prezydenta dotyczące Polski, jej koncepcji państwowości oraz roli, jaką ma ona odgrywać we współczesnym świecie. Z tego też względu, mimo, że część uczestników – z natury rzeczy- związanych jest z Prawem i Sprawiedliwością, to jednak Ruch jest formacją ponadpartyjną, otwartą na tych wszystkich (osoby prywatne i organizacje społeczne), którzy akceptują jego deklarację ideową i którym bliskie są jego podstawowe wartości: patriotyzm, wolność i godność.

Ruch ma charakter stowarzyszenia i podejmuje działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa –wyjaśniał profesor Roznoch. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz dokumentowania i upowszechniania wiedzy o ideach, myśli społeczno-politycznej oraz dokonaniach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego.

Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez takie działania jak:

 • propagowanie idei i wizji państwa traktowanego jako dobro wspólne suwerennego narodu, w ramach którego rozwijają się wspólnoty i społeczności lokalne; państwa stwarzającego warunki dla równych szans osób i rodzin; państwa solidarnego, działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju w ramach unijnej i krajowej polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i rolnictwa;
 • propagowanie w społeczeństwie wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, wartości chrześcijańskich, pielęgnowanie polskości oraz działanie na rzecz wzmocnienia świadomości narodowej i obywatelskiej, także w wymiarze promowania patriotyzmu gospodarczego;
 • upowszechnianie idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a w tym działań wspomagających rozwój demokracji.

Profesor Roznoch powiedział m.in.: „Podejmowane działania będą dostosowywane do potrzeb społecznych, które coraz częściej wyłaniają się zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej, ze względu na niesprawne funkcjonowanie władz publicznych. Dziś coraz częściej lekceważone są podstawowe elementy funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa opartego na wiedzy, w tym: dobro wspólne, reguły państwa prawa, praworządność, uczciwość, a także dostęp do rzetelnej informacji. Zagraża to budowaniu spójności społecznej i gospodarczej oraz podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju. Osłabia to również pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Zamiast budowania pozycji suwerennego partnerstwa w Unii Europejskiej, nieudolne zarządzanie państwem stawia nas w roli podporządkowanych i biernych konsumentów coraz bardziej ograniczanej pomocy unijnej. Nie wykorzystujemy w pełni szans, jakie stwarza członkostwo w UE i jednocześnie nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą integracja europejska oraz globalizacja.

Ruch, który tworzymy powinien być ważnym partnerem społecznym dla władz rządowych i samorządowych w procesach decyzyjnych. Jako jedno z ogniw społeczeństwa informacyjnego chcemy czynnie uczestniczyć w analizach, przetwarzaniu i dyfuzji informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji politycznych i gospodarczych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym tak, aby Polska rosła w siłę i aby wszyscy jej obywatele mogli korzystać ze sprawiedliwego podziału owoców pomyślnego rozwoju. Podstawą takiego procesu jest budowanie zaufania społecznego. Z przeprowadzonych sondaży wynika, że około 60 % społeczeństwa nie ma zaufania i nie akceptuje oficjalnych wersji wyjaśnień katastrofy smoleńskiej stworzonych przez MAK i polski rząd. Kryzys zaufania do władzy publicznej niszczy podstawy demokracji. Prowadzi do zaniku aktywności społecznej i wykluczenia z życia publicznego. To właśnie ta część społeczeństwa oczekuje rzetelnych informacji, pełnego wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i wyciągnięcia wynikających z tego odpowiednich wniosków w stosunku do winnych katastrofy. Dążąc do upamiętnienia Prezydenta, a także wszystkich ofiar katastrofy, to między innymi również ta część społeczeństwa gotowa jest wspierać oddolny ruch społeczny i lokalne organizowanie się wokół wspólnych poglądów i idei na temat życia społeczno-gospodarczego oraz wspólnej wizji demokracji i państwowości, jakie propagował Śp. Lech Kaczyński”.

Omawiając cele i sposoby działania opolskiego oddziału stowarzyszenia profesor Roznoch wskazał, że inicjując Ruch w pierwszym rzędzie będzie koncentrował uwagę na uruchomieniu debaty publicznej wokół tematu: „Jaka Polska, w jakiej Unii Europejskiej”. To właśnie taka debata, z udziałem intelektualistów, naukowców, osobistości z życia gospodarczego, społecznego i politycznego pozwoli na krzewienie idei Lecha Kaczyńskiego i wyzwolenie społecznych inicjatyw lokalnych. Zapotrzebowanie na pierwsze tego typu spotkania zgłosiły już środowiska społeczne, ze wsparciem organizacji pozarządowych w Brzegu, Prudniku, Nysie, Głubczycach i Opolu.

Oprac. Tomasz Kwiatek (współpraca A. Roznoch i G. Bieniarz)

 1. Eleonora
  | ID: fff64f5e | #1

  „Profesor Roznoch na spotkaniu nakreślił cele i sposób działania Ruchu w woj. opolskim. Głównym mottem ma być : „Jaka Polska w jakiej Unii Europejskiej?”. W oparciu o to hasło Ruch będzie krzewił idee Lecha Kaczyńskiego”

  Jaka Unia jest- to każdy widzi. O Ideach śp. Pana Prezydenta zostałam wystarczająco poinformowana:)
  Przyznam, że zdurniałam chyba, bo dotychczas poważnie brałam słowa naszych „legend”

  Rybnik, dn. 18.01.2009 r.

  Posłanie do Kongresu Prawa i Sprawiedliwości

  Porozumienie Organizacji Niepodległościowych życzy uczestnikom Kongresu Programowego PiS pomyślnej debaty nad stojącymi przed Polską wyzwaniami jakie niesie światowy kryzys gospodarczy.
  Zebrani w Rybniku w dniach 17. i 18. stycznia 2009 roku koordynatorzy PON omawiali kwestie niezbędnej przebudowy ustrojowej państwa polskiego polegającej na zerwaniu z prawno – polityczną ciągłością PRL oraz zagrożeń dla Polski w przypadku ratyfikacji traktatu lizbońskiego.
  Spodziewamy się, że również w Państwa dyskusji o programie gospodarczym nie zabraknie refleksji nad tym traktatem, którego przyjęcie pozbawiłoby Polskę suwerenności i politycznych narzędzi niezbędnych do obrony swej gospodarki.
  Jesteśmy przekonani, że uważne wsłuchanie się w głosy opinii publicznej dopomoże Kongresowi w wytyczeniu właściwego kierunku działań.
  Koordynator PON Jadwiga Chmielowska (Katowice)
  Prezes OSPN Jerzy Łysiak (Opole)

  http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=177

 2. Eleonora
  | ID: fff64f5e | #2

  Nie są to ostatnie chwile suwerenności, bo ostatnie, decydujące o wejściu w życie zdradzieckiego traktatu zdanie, należy do prezydenta Klausa, lecz w momencie podpisania go przez naszego(?) tracimy już wszelki wpływ na sprawę. Tracimy większość praw do decydowania o sobie, o swoim kraju.
  Jeśli prezydent Klaus ulegnie, wtedy stracimy suwerenność definitywnie. Staniemy się peryferyjną prowincją wielkiej, europejskiej ojczyzny wielu narodów. Dokładnie takiej, jakiej pragnął dla nas, wielki socjalistyczny przywódca Adolf Hitler. Cele jakie chciał osiągnąć rozpoczynając Drugą Wojnę Światową zostaną osiągnięte. Ale o ileż mniejszym kosztem. I niech mi ktoś powie, że nie ma postępu.
  Większość narodu nie zdaje sobie sprawy z tego co rzeczywiście się dzieje. Są i tacy, którzy są przekonani, że zdegenerowaliśmy się już tak, iż tylko obce panowanie może uzdrowić sytuację w Polsce. (Czy to przypadkiem akurat w tych dniach tyle afer wyszło na jaw?)

  Jest jednak parę osób, które są zaniepokojone. Protestują. Manifestują. Są przeciw. Niektórym się nawet wydaje, że na zdrajców jest jakaś kara. Jakiś Trybunał.

  Inni czekają, może niebo się otworzy, i tak jak o to prosił w przysiędze, Bóg dopomoże Panu Prezydentowi, sprawi, aby raczej sczezł niż ukochaną Ojczyznę w obce ręce zaprzedał. Ale zasady są inne. Zapłata oczywiście go nie minie, lecz otrzyma ją dopiero gdy stanie przed Panem. Do tryumfu zła wystarczy tak niewiele. Wystarczy, aby ludzie uczciwi się nie sprzeciwiali. Zdecydowana większość z nas tym właśnie się zajmuje.
  Prawdą jest też i to, że ci którzy nie rozumieją, że wolność najważniejsza, to wolność do prawdy i że ta wolność to przede wszystkim trudny obowiązek tej prawdy obrony, są godni tylko niewoli. I tej niewoli nie unikną, bo jest ona takiego braku myślenia konsekwencją.

  Tak więc 10 października roku pańskiego 2009 był tylko zwykłym dniem, jednym z wielu, w którym dokonał się kolejny krok naprzód. Zbliżyliśmy się ku temu, na co zasługujemy.

  Fotografie z demonstracji pod Pałacem Namiestnikowskim 10 października 2009 – Wiesław Ukleja

  http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=260

 3. Eleonora
  | ID: fff64f5e | #3

  „Zatem celem Ruchu będzie zagospodarowanie niszy, którą tworzą ludzie nie zgadzający się z postawą obecnej władzy, lecz nie do końca o określonym światopoglądzie.”

  Kurczę, niech mi ktos powie: Jaki światopogląd reprezentują Członkowie tegoż ruchu?
  Mam być Za czy Przeciw?!

 4. Gorszy
  | ID: 0eb34bc5 | #4

  To jest naprawdę fascynujące co Pani napisała i co znajduje się w linku – dziękuję.
  Nie sądzę aby na tym forum znalazło to odzew w formie refleksji o zmienności poglądów – czekają Panią raczej wyzwiska i ocena Pani patriotyzmu – ot tak się 'dyskutuje’.
  Pozdrawiam

 5. Anonim
  | ID: 283486c2 | #5

  Czy nie umie pani napisać niczego od siebie tylko znowu wkleja teksty innych(tym razem z podanym źródłem) podanie czyjegoś tekstu to jeszcze nie przedstawienie swoich poglądów, proszę się więc bardziej wysilić.

 6. Eleonora
  | ID: fff64f5e | #6

  O!
  To pan Anonim również podpisuje się pod ” tekstami niezgodnymi ze swoim światopoglądem”?!
  Nie wiedziałam:))
  Dobre! Rok temu ” się pomylili”?!
  Przestań pan osmieszasz się tylko:(

 7. Ola
  | ID: 7128c8c7 | #7

  Wielkie dzięki Eleonoro za przypomnienie co w październiku 2009 roku robili niektórzy ludzie, którzy dzisiaj brylują w Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego. Wtedy potępiali LK, teraz pieją peany ku jego czci. Zmienili poglądy czy może tylko zapomnieli co głosili dwa lata temu? Już wiem co myśleć o nowym ruchu. Ja też jestem za a nawet przeciw!

 8. Wan
  | ID: b7165019 | #8

  Nie sądzę, aby petycja PON wyrażała potępienie dla śp. Lecha Kaczyńskiego. Twojej, znanej niechęci do śp. Lecha Kaczyćskiego nie była w stanie przysłonić nawet tragedia smoleńska, a traktat nie jest jedynym efektem jego prezydentury. Na marginesie – autorstwo zdjęć pod Ppałacem Namiestnikowskim przesłanych na stronę OSPN nie oznacza, że autor identyfikuje się z przesłaniem tej manifestacji, co sugeruje Twój wpis. Nawiasem mówiąc nie zauważyłem Twojej aktywności skierowanej przeciwko traktatowi, gdy PON apelował do śp. prezydenta .

 9. Ola
  | ID: 88ff0e36 | #9

  Wan :
  Nie sądzę, aby petycja PON wyrażała potępienie dla śp. Lecha Kaczyńskiego. Twojej, znanej niechęci do śp. Lecha Kaczyćskiego nie była w stanie przysłonić nawet tragedia smoleńska, a traktat nie jest jedynym efektem jego prezydentury. Na marginesie – autorstwo zdjęć pod Ppałacem Namiestnikowskim przesłanych na stronę OSPN nie oznacza, że autor identyfikuje się z przesłaniem tej manifestacji, co sugeruje Twój wpis. Nawiasem mówiąc nie zauważyłem Twojej aktywności skierowanej przeciwko traktatowi, gdy PON apelował do śp. prezydenta .

  To co autor zdjęć robił pod Pałacem Namiestnikowskim?! Pojechał tam tylko robić fotki? Nie żartuj. Poza tym komentarz do zdjęć nie zostawia miejsca na żadne wątpliwości w kwestii poglądów autora zdjęć i jego kolegów. Autor komentarza postawił nawet wymowny znak zapytania przy słowach „nasz prezydent”. Groził prezydentowi Kaczyńskiemu odpowiedzialnością przed sądem Boskim: „Inni czekają, może niebo się otworzy, i tak jak o to prosił w przysiędze, Bóg dopomoże Panu Prezydentowi, sprawi, aby raczej sczezł niż ukochaną Ojczyznę w obce ręce zaprzedał. Ale zasady są inne. Zapłata oczywiście go nie minie, lecz otrzyma ją dopiero gdy stanie przed Panem”. Dzisiaj Lech Kaczyński jest dla tych ludzi polityczną ikoną, ideałem do naśladowania. Czy tylko dlatego, że zginął? Czy to wystarczy?

 10. Wan
  | ID: b7165019 | #10

  Oczłonkiem ile mi wiadomo autor tych słów nie jest uczestnikiem Ruchu, a rozserzjace stwierdzeniE: „dla tych ludzi” jest speceficzną formą manipulacji, zakładającą, że wszyscy mają te same poglądy. Tak było u bolszewików,.

 11. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #11

  @Wan

  „Twojej, znanej niechęci do śp. Lecha Kaczyńskiego nie była w stanie przysłonić nawet tragedia smoleńska”

  Nie rozumiem dlaczego doszukujesz się we mnie jakiejś” niechęci”?! I dlaczego tą moją rzekomą” niechęć” miałaby przesłonić tragedia smoleńska?
  wiesz, że wszelkie ” chęci czy niechęci” są wynikiem emocji- nie rozumu..
  Bo rozum każe zastanowić się jakim człowiekiem okazał się wybrany przeze mnie Prezydent, pomimo głośnych protestów , pisania wszelkich próśb i petycji, żeby zaniechał podpisywania Traktatu, gdyż on jednak pozbawi nas suwerenności.
  ( Sama pisałam, żebyś mi nie wytykał:))
  Podpisał, choć Naród, którego przysiągł śłużyć- błagał Nie…
  Przy tym, powoływał się ( jak większość naszych pożal się Boże, polityków) na swoją miłość i oddanie do JPII. Jak ona wygląda w rzeczywistości?

  ” Proszę was, abyście nie utracili tego, o co walczyły poprzednie pokolenia” (JPII)

  Tak wkleiłam jakbyś i ty przypadkiem nie zaczął dąć w te dudy…
  Rozumiem, że twoja obecność poczas tych emocjonujących przed-traktatowych dni była zupełnie przypadkowa i niezamierzona?
  Rozumiem, że twoje Idee są zupełnie zbieżne z ideami pana prezydenta?
  A które jeśli możesz wymienić i uszczegółowić?
  Te z Pawłokomy czy Jedwabnego?!
  a może sprecyzujesz jaki masz pomysł na Polskę?
  żeby nasze dzieci chwilowo obecne na zmywakach Europy zechciały powrócić do ojczyzny i starych rodziców?!
  Wiem że Smoleńsk był bardzo trudną lekcją dla nas, bardzo! ale w naszej 1000 letniej historii było wiele równie trudnych chwil! I wyszliśmy z nich zwycięsko.
  Przechadzanie się po cmentarzach, nie wróży niczego dobrego. Tym kierunkiem nie zbudujemy przyszłości, będziemy raczej tkwili w oparach przeszłości. Trudnej, złowrogiej i złej… Poza tym, proszę mi nie zarzucać, że nie szanuję Ofiar tej katastrofy! Bo szanuję każdego z nich. Nawet tych, o których zapomnieliście. Występują jako „I” reszty zmarłych w tragedii
  Modlitwa motywuje do działań, ale konstruktywnych. A te oparte muszą być na Prawdzie! Więc jak? Idziemy drogą wytyczoną przez Okrągły Stół, AWS, ROP, PIS?!
  Co macie do powiedzenia żywym jeszcze Polakom( a zapewniam, że z kilka milionów ich jeszcze jest:))
  tak, tak wygodniej jest owinąć się Kirem i krzyczeć! dosłownie jak w Asnyku:

  Przestańmy własną pieścić się boleścią,

  Przestańmy ciągłym lamentem się poić:

  Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

  Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…

  wybacz, ja wolę barwy biało- czerwone niźli czarne…
  Wszak, kobietą jestem, przekazuję Życie, więc oczywistym jest, że pragnę by było godne i piękne, a zaowocowało Zbawieniem…

 12. Ola
  | ID: 88ff0e36 | #12

  Wan :
  Oczłonkiem ile mi wiadomo autor tych słów nie jest uczestnikiem Ruchu, a rozserzjace stwierdzeniE: „dla tych ludzi” jest speceficzną formą manipulacji, zakładającą, że wszyscy mają te same poglądy. Tak było u bolszewików,.

  O ile mi wiadomo to autor zdjęć i komentarza od lat działają w jednej i tej
  samej organizacji o dość jednolitych poglądach. Jeden robił zdjęcia, drugi pisał do nich komentarz, typowa praca zespołowa. Nie słyszałam, żeby ostatnio wystąpiła między nimi jakaś poważna różnica zdań. Odnoszę inne wrażenie i nie wiem co do tego mają jacyś bolszewicy.

 13. Wan
  | ID: b7165019 | #13

  Piękne słowa Ealeonoro, ale gdzieś umknął Ci fakt, że dopiero za rządów PiS i prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego coś realnie zmieniło się na korzyś pisanej przez Ciebie z dużj litery Prawdy o Okrągłym Stole, Katyniu, zbrodniach stalinowskich. Nawet w przypadku nieszczęsnego traktatu nie wyrażono akceptacji dla karty praw. Suwerenna polityka wschodnia stła się dla Rosji i Unii wyraźnym problemem, Nie byłbym tak radykalny w osądach wobec śp. L.Kaczyńskiego i nie stawiałbym znaku równości między AWS-em, Okrągłym Stołem, ROP-em, PiS-em, bo niee da się wszystkiego wpakować do jednego worka.

 14. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #14

  Oczywiście, że nie da się wrzucić wszystkiego do jednego worka, bo każdy z nich czynił jakieś małe Dobro,
  Gdyby tego nie czynili, to naród dawno wyrzuciłby ich w kosmos:)
  A tak ciągle kierunek bywa ten sam, czyli słaba Polska z zobojetniałym społeczeństwem.
  A ci ” więksi patryjoci” popuszczają nam odrobinkę cugli:)
  Troszeczkę Katynia, Muzeum Powstania- przy likwidacji Stoczni, chociażby, czy likwidacji zaawansowanego przemysłu na rzecz budowy zakładów produkcji tektury.
  A sądzisz, że takie Borusewicze, Romaszewskie czy inne pozwolą na pełną odslonę tego czarodziejskiego Okrągłego Stołu?
  ( jak 40 milionowy naród doprowadzić do ubóstwa)
  żartowniś!!!!
  Kończę, bo nie jest moim celem dokładać ci!
  Wskazuję na pewien rys, który tak pieknie opisał Nikolas Davilla

  ” Kto twierdzi, że szanuje wszystkie Idee
  Ten ogłasza gotowość do zdrady swoich przekonań”

 15. Adam Asnyk
  | ID: 6c727c6e | #15

  Trzeba z żywymi naprzód iść,
  Po życie sięgać nowe,
  A nie w uwiędłych laurów liść
  Z uporem stroić głowę.

 16. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #16

  Miejmy nadzieję!

  Miejmy nadzieję!… nie tę lichą, marną,

  Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,

  Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno

  Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

  Miejmy nadzieję!… nie tę chciwą złudzeń,

  Ślepego szczęścia płochą zalotnicę,

  Lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń

  I przechowuje oręż i przyłbicę.

  Miejmy odwagę!… nie tę jednodniową,

  Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,

  Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową

  Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

  Miejmy odwagę!… nie tę tchnącą szałem,

  Która na oślep leci bez oręża,

  Lecz tę, co sama niezdobytym wałem

  Przeciwne losy stałością zwycięża.

  Miejmy pogardę dla wrzekomej sławy

  I dla bezprawia potęgi zwodniczej,

  Lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy

  I nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy.

  Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej

  I przyklaskiwać przemocy nie idźmy!

  Ale nie wielbmy poniesionej klęski

  I ze słabości swojej się nie szczyćmy.

  Przestańmy własną pieścić się boleścią,

  Przestańmy ciągłym lamentem się poić:

  Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

  Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…

  Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje

  I przechowywać ideałów czystość;

  Do nas należy dać im moc i zbroję,

  By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

 17. jestem
  | ID: 63af737d | #17

  Pani Eleonoro
  Czy wie pani, że wszelka władza na ziemi pochodzi od Boga, nie od ludzi. Jest on władny ją nadać albo odebrać. Poprzez ciemieżyciela może nawet ukarać naród za odejście od Niego ( ST ). A gdy ten, który rządzi jest wierzący ( a takim był niewątpliwie Ś.P. Lech Kaczyński ), wsłuchuje sie w głos swojej duszy, modli się napewno przed tak ważnymi i odpowiedzialnymi chwilami. Nigdy pani ani ja nie poznamy dlaczego podpisał… To są rzeczy nieproste. Ale tylko Bóg wie dlaczego. I Bóg wie dlaczego zapragnął zabrać ich wszystkich 10.04.10 . Dla mnie niewątpliwie to zwot w całym moim dotychczasowym życiu.
  Radzę za bardzo nie roztrząsać wydarzeń, tylko bardziej zaufać Bogu i modlić się o dobry kierunek dla Polski. To o co modlimy sie w krucjacie chyba wystarczy.
  A to, że Prezydentowi obrywało sie od wszystkich:
  Adam Mickiewicz
  „Dobrze, by w życiu świeckim, jak niegdyś w Kościele,
  Tego tylko zwać wielkim, kto wycierpiał wiele”.

 18. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #18

  @jestem

  Radzę za bardzo nie roztrząsać wydarzeń, tylko bardziej zaufać Bogu i modlić się o dobry kierunek dla Polski. To o co modlimy sie w krucjacie chyba wystarczy.”

  Szanowny jestem- ja nie roztrząsam, ja pamiętam…
  Ale i to widać zbyt wiele?
  Modlitwa bez rozważnych czynów, nie może być miłą Bogu.
  Więc może należy zadawać pytania- nawet te trudne?
  Nieprawdaż?

 19. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #19

  Każda władza łączy się z Cierpieniem. Każda.
  Połączona jest z samotnością, niezrozumieniem, odrzuceniem, zawiścią….
  Ongiś przygotowywano to tego monarchów. Od dzieciństwa.
  Tylko dzisiaj małym, podłym ludziom wydaje się, że władza to tylko forsa i przywileje:)

 20. jestem
  | ID: 63af737d | #20

  Dlatego należy ściśle wyartykuować intencje. Bo przecież ” dobro ojczyzny” każdy moze rozumieć inaczej.
  Nie roztrząsać tej konkretnej sprawy, bo nikt już nie odpowie….

  „Modlitwa bez rozważnych czynów, nie może być miłą Bogu”

  Oczywiście, i znów rozważne czyny dla jednego, to co innego niż dla pani.
  A my widzimy tylko skrawek i to w dodatku ludzkimi oczami to, co może być jakimś planem.
  No bo na przykład jak wyleczyć głupotę jeśli nie przez uciemieżenie. Jak napomina ojciec dzieci? – przez karę, kiedy sie od nigo oddalają.
  Nas pozbawił siły, nas poniżył obecną władzą co ma za nic zwykłych ludzi, czyli tak całkiem nas nie zostawił.

  I to co mówię to wychodzi z serca. To zdarzyło mi sie po Smoleńsku.
  Takie nawrócenie. Wierzę, że wielu ludzi wtedy zostało zbudzonych z letargu, jak ja.

 21. jestem
  | ID: 63af737d | #21

  Pewnie według naszych ocen lepiej byłoby Panu Prezydentowi zginąć bez tego podpisu, w chwale. Pasowałoby to jeszcze lepiej do naszej układanki. A może wtedy by nie zginął? Któż to wie. Jednak osąd należy tylko do Pana Boga.
  Pozdrawiam

 22. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #22

  „I to co mówię to wychodzi z serca. To zdarzyło mi sie po Smoleńsku.
  Takie nawrócenie. Wierzę, że wielu ludzi wtedy zostało zbudzonych z letargu, jak ja.”

  Doprawdy piekne słowa. Naprawdę
  Tylko po przebudzeniu z letargu należy rozpoznać rzeczywistość.
  Nawet na podstawie tego widzialnego ” skrawka” Nie dawać się oszukiwać bez końca. Bo znowu zniechęceni uciekniemy w ten letarg…
  A co się stanie, jeśli nas z niego nie obudzą?!

 23. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #23

  Pewnie według naszych ocen lepiej byłoby Panu Prezydentowi zginąć bez tego podpisu, w chwale. Pasowałoby to jeszcze lepiej do naszej układanki. A może wtedy by nie zginął? Któż to wie. Jednak osąd należy tylko do Pana Boga.
  Pozdrawiam

  Przeczytał pan(i) wiersz Asnyka?

  „Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

  Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…”

  czy wklejając to, uważam, że prezydent powinien zginąć?!
  Skąd te przypuszczenia? Daleko mi do romantycznych ideologów!
  Piszę o rozwadze i uczciwości.
  Wiem, że prezydent nie powinien skazywać 40 milionowego narodu na taki los:(
  I mówię to głośno, bo za człowiekiem idą jego czyny, a nie śmierć!
  Nie czcijmy śmierci, gdyż ona na nią nie zasługuje…
  Każdego dopadnie.
  Pozdrawiam.

 24. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #24

  Przestańmy własną pieścić się boleścią,

  Przestańmy ciągłym lamentem się poić:

  Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

  Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…
  Przepraszam, źle wkleiłam,.

 25. jestem
  | ID: 63af737d | #25

  Co bym nie powiedziała, jest różnie. Czasem jestem bardzo zdenerwowana, bo jak można patrzeć spokojnie na taka niesprawiedliwość wszędzie. Ale ta złość jest jakaś inna. Nie personalna. Jakoś zawsze ten zły to człowiek i żal mi go, bo przecież gotuje sobie straszną wieczność. A także może w każdej chwili zawrócić. Czyż św. Paweł nie gnębił, zabijał, poniżał Chrześcijan?
  Moja córka mówi: Mamo ale ty już nas w ogóle nie rozumiesz. Nieprawda, rozumiem bardzo dobrze, bo przeżyłam dwa stany przed i po a ty córciu tylko na razie jesteś przed.

 26. jestem
  | ID: 63af737d | #26

  Przestańmy własną pieścić się boleścią,
  Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
  Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
  Mężom przystoi w milczeniu się zbroić

  do czego ten cytat?

 27. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #27

  Proszę Pani człowiek popełniając zło, odpowiada za nie Personalnie!
  To on: Jan Kowalski zabił czy oszukał!
  Więc ten zły człowiek ma swoje imię, nie można rozmywać zła.
  Bo to niesprawiedliwe wobec uczciwych i dobrych ludzi!
  Nie mówię, że nie żal mi dusz tych ludzi. Ale żal nie jest uczuciem bezrefleksyjnym.
  Wiara i życie wg. Niej musi wpływać na rzeczywistość.
  Jak mawiał św. Augustyn ” czasy tworzą ludzie. Dobre lub złe”

 28. Eleonora
  | ID: 2411b84a | #28

  Cytat odnosi się do współczesnych romantyków. Widzących przeszłość, przyszłością mało się zajmując.

 29. ellly
  | ID: e686367e | #29

  Nie można żyć tu i teraz, nie myśląc o jutrze jak mówi premier Tusk, ważne jest aby myśląc o przyszłości znać bardzo dobrze przeszłość , bo ona pozwala unikać błędów !!!!
  Bardzo dobrze sie stało ,że w Opolu powstał oddział Ruchu Społeczny im.Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Najlepszy prezydent Polski powojennej, prezydent z wizją Polski suwerennej ,demokratycznej, solidarnej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komentarze są zamknięte