Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych będących OPP

Niezależna Gazeta Obywatelska

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 12 maja br. została uruchomiona możliwość zamieszczania, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016. Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym,  są zobowiązane do zamieszczenia sprawozdań do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne tj. do 15 lipca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do katalogu określonego w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzono 3 nowe sfery działalności pożytku

publicznego:

– działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);

– rewitalizacja;

– udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Mając na uwadze powyższe organizacje pożytku publicznego mają możliwość wskazania w pkt II. 3.3.3 lub/i w pkt II.4.4.1.

sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego ww. sfery wśród trzech głównych rodzajów działalności w ramach sfer działalności pożytku publicznego, w których prowadziły działalność w roku 2016.

 

Podręcznik użytkownika Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego dostępny jest pod adresem:

 

http://www.pozytek.gov.pl/Podrecznik,uzytkownika,Bazy,OPP,3408.html [1]

 

Z wyrazami szacunku

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Links:

——

[1] http://www.pozytek.gov.pl/Podrecznik,uzytkownika,Bazy,OPP,3408.html

Komentarze są zamknięte