Kędzierzyn-Koźle: rusza kwalifikacja wojskowa

Zastępca Naczelnego

W okresie od 30 stycznia do 13 lutego br. codziennie o godz. 8. (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 – mężczyźni urodzeni w roku 1999
– mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
– osoby urodzone w latach 1997–1998, które:
– zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed ukończeniem kwalifikacji wojskowej
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
– kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz  –  – kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
– osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie stawią się do kwalifikacji wojskowej i nie uregulują stosunku do powszechnego obowiązku obrony, podlegają grzywnie albo karze pozbawienia wolności.

Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik wydziału spraw obywatelskich urzędu miasta, tel. 40 50 323 lub 40 50 320.

za www.kedzierzynkozle.pl

oprac. WuEs

Komentarze są zamknięte