Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2017 R.

Autor Obywatelski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2017 r.

Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń
W 2017 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów:
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.),
ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2)
oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Zasady waloryzacji świadczeń
Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. Wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,44%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:
10 zł – w przypadku emerytur*, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
7,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
5 zł – w przypadku emerytur częściowych**.

Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2017 r. kwota bazowa wynosi 3536,87 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:
zgłoszony po dniu 28 lutego 2017 r.
lub zgłoszony przed dniem 1 marca 2017 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 28 lutego 2017 r.
Nowe kwoty świadczeń najniższych
Od 1 marca 2017 r.  obowiązują również nowe  kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z
emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Kwoty najniższych świadczeń od dnia 1 marca 2017r. wynoszą:
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna  1000 zł;
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy  750 zł;
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1200 zł;
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem
lub chorobą zawodową  900 zł.
Kwoty dodatków/świadczeń oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku waloryzacji od 1 marca 2017r. znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu klikając w powyższy link.
*Gwarancja podwyższenia o co najmniej 10 zł nie dotyczy emerytur, które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł., do których nie stosuje się gwarancji podwyższenia do świadczenia najniższego.
** Gwarancja podwyższenia o co najmniej 5 zł nie dotyczy emerytur częściowych, które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł.

Aldona Węgrzynowicz

Regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego

Tel. 32 3494266

502 006 835,

Komentarze są zamknięte