Samorządowcy unijni za propagowaniem zakupów lokalnej i regionalnej żywności

Autor Obywatelski

Unijni samorządowcy zaapelowali o plan działania na rzecz zrównoważonej żywności. UE jest obecnie największym eksporterem produktów rolnych na świecie – wskazują.

Komisja Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów (KR) opowiedziała się za wypracowaniem koncepcji polityki UE dotyczącej zrównoważonej żywności.

Jak podkreślono, chodzi o politykę „opracowaną na podstawie wspólnej i długoterminowej wizji, opartą na najnowszej wiedzy naukowej oraz zgodnej z ideą wielopoziomowego sprawowania rządów”. Według KR wyzwaniem jest m.in. rozwój obszarów wiejskich, zagwarantowanie opłacalnej produkcji żywności i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi.

Samorządowcy zwrócili uwagę na konieczność stymulowania i podtrzymywania rozwoju systemów rolniczych o małej skali. W ich ocenie niezbędna jest promocja rolnictwa ekologicznego. Poparli także rozwój alternatywnych sieci dostarczania żywności, takich jak targowiska dla rolników.

W opinii przedstawicieli europejskich samorządów ważne są kampanie informacyjne promujące zdrowe odżywianie się: żywienie w większym stopniu roślinne z dużym udziałem owoców i warzyw, ograniczające spożycia mięsa, tłuszczów i cukru. Nie mniej istotne jest, w ich ocenie, propagowanie zakupów lokalnej czy regionalnej świeżej i sezonowej żywności „wytwarzanej z zastosowaniem zrównoważonych metod produkcji”.

Według samorządowców należy tez zmienić wytyczne dotyczące zielonych zamówień publicznych, aby umożliwić promocje lokalnej żywności, a także w większym stopniu wspierać inicjatywy miast.

Zwrócili uwagę, że wraz z powiększaniem się światowej populacji, coraz bardziej naglące staje się pytanie o to, w jaki sposób utrzymamy zrównoważone zaopatrzenie wszystkich w zdrową żywność w wystarczającej ilości. Według danych ONZ na skutek wzrostu demograficznego, zmian w diecie i przychodach, prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na żywność do roku 2050 wyniesie 70 proc.

UE jest obecnie największym eksporterem produktów rolnych na świecie, a rolnictwo jest ważnym filarem jej gospodarki. Produkcja rolna zajmuje około połowę powierzchni lądowej UE, a sektor rolno-spożywczy zatrudnia 47 mln osób.

Jednocześnie, jak wynika z unijnego sprawozdania o stanie środowiska z 2015 r., europejskie rolnictwo jest kluczowym czynnikiem powodującym utratę różnorodności biologicznej, degradację gleby, zanieczyszczenie wód i zmniejszanie się liczebności owadów zapylających. Rolnictwo ma również znaczny wpływ na klimat, a sektor spożywczy odpowiada za ponad 25 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Wraz z oczekiwanym do 2050 r. wzrostem globalnej konsumpcji mięsa i produktów zwierzęcych sytuacja może się pogorszyć.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich.

kic/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte