Opole zmienia swoje granice – gdzie załatwić sprawę

Autor Obywatelski

Zmiana granic miasta Opola nie powoduje zmiany właściwości terytorialnej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. W sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych klienci ZUS powinni kontaktować się
z najbliższą placówką Zakładu, tzn.:
w przypadku przedsiębiorców – z jednostką ZUS, która znajduje się najbliżej adresu siedziby firmy,
w przypadku osób pracujących, emerytów, rencistów i innych klientów – z jednostką ZUS, która znajduje się najbliżej ich miejsca zamieszkania, pobytu.

Dla nowych mieszkańców miasta Opola, jak również dla mieszkańców gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa nadal zadania realizuje:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole

O czym należy pamiętać
Na Twoim koncie w ZUS zapisane są m.in. dane adresowe. Zmiana nazwy miejscowości, zmiana nazwy ulicy wymaga dokonania aktualizacji tych danych.
Jak dokonać zmiany danych adresowych
Jeśli jesteś przedsiębiorcą a Twoja działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Zmiany danych adresowych dokonujesz na formularzu CEIDG-1, zaznaczając wniosek  o zmianę wpisu w CEIDG. Wniosek ten możesz złożyć drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony www.ceidg.gov.pl) lub w urzędzie gminy, miasta – osobiście albo listem poleconym. Spowoduje to korektę wpisu i przekazanie aktualnych informacji do ZUS.
Gdy twoja działalność jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to zmiany danych dokonujesz w KRS, na odpowiednim wniosku w zakresie danych podstawowych do których należy m.in. adres siedziby lub w urzędzie skarbowym, na wniosku NIP-8 w zakresie danych uzupełniających do których należy m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do korespondencji.
Zaktualizowane „dane podstawowe” z KRS, jak i „dane uzupeł­niające” z wniosku NIP-8 przekazywane są automatycznie do CRP­-KEP, a następnie do ZUS. Na podstawie tych danych ZUS z urzędu sporzą­dzi za Ciebie odpowiednie dokumenty.
Ważne! Jeśli jesteś wspólnikiem spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o. o., to aktualizacji danych adresowych dokonujesz we własnym zakresie:
na formularzu ZUS ZFA lub ZUS ZAA jako płatnik składek oraz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA jako osoba ubezpieczona. Zmianę można zgłosić osobiście w ZUS, elektronicznie za pomocą profilu PUE (przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP), programu PŁATNIK lub przesłać pocztą.
Jeśli jesteś zatrudniony
Twój pracodawca jako płatnik składek ma obowiązek: zgłosić Cię do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia, oraz dokonać zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących m.in. danych adresowych  w terminie 7 dni od zaistnienia zmian bądź stwierdzenia nieprawidłowości.
W przypadku zm
iany danych adresowych wystarczy, że zwrócisz się do aktualnego płatnika składek tj. pracodawcy, zleceniodawcy, właściciela firmy w celu sporządzenia oraz przekazania do ZUS aktualizujących dokumentów zgłoszeniowych.
Uwaga! W przypadku osób bezrobotnych informację o zmianie danych adresowych należy zgłosić do właściwego urzędu pracy. Istnieje także możliwość zgłoszenia zmiany danych adresowych bezpośrednio do ZUS. W tym celu należy wypełnić wniosek o symbolu ”US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych”.
Wniosek ten można złożyć poprzez Internet (za pomocą profilu PUE, przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP), osobiście w najbliższej placówce ZUS lub przesłać pocztą.
Ważne! Jeśli ustanowisz pełnomocnika, który będzie występował w Twoim imieniu, konieczne jest sporządzenie przez Ciebie imiennego upoważnienia dla osoby wskazanej do złożenia wniosku.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą
Pamiętaj aby zawsze powiadomić ZUS o zmianie adresu, nazwiska, numeru rachunku bankowego lub zmianie sposobu wypłaty świadczenia. W tym celu należy wypełnić wniosek o symbolu: ”ZUS-ER-WZD wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego”. Wniosek ten można złożyć poprzez Internet (za pomocą profilu PUE, przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP), osobiście w najbliższej placówce ZUS lub przesłać pocztą.
Ważne! Jeśli ustanowisz pełnomocnika, który będzie występował w Twoim imieniu, konieczne jest sporządzenie przez Ciebie imiennego upoważnienia dla osoby wskazanej do złożenia wniosku.

Sebastian Szczurek rzecznik prasowy ZUS Opole

Komentarze są zamknięte