Kieszeń emeryta. GUS o świadczeniach w 2015 r.

Autor Obywatelski

W 2015 r. premerytura-fotoliazeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła prawie 2,1 tys. zł. Przy czym połowa świadczeniobiorców otrzymywała nie więcej niż 1,8 tys. zł – poinformował GUS.

Z raportu GUS na temat rent i emerytur w 2015 r. wnika, że w ubiegłym roku świadczenia te otrzymywało prawie 8 879,6 tys. osób, a więc o 0,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła, podobnie jak w roku poprzednim 23,1 proc. i dominowały w niej osoby pobierające emerytury.

Wysokość emerytury z ZUS

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w 2015 r. wyniosła 2 096,55 zł i wzrosła o 2,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (przeciętna miesięczna emerytura to 2 539,29 zł), a najniższe w województwie podkarpackim (1 843,37 zł).

Z analizy rozkładu wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 r. wynika, że przeciętna wysokość emerytury (średnia arytmetyczna) wyniosła 2 016,81 zł, dla mężczyzn – 2 481,18 zł, dla kobiet – 1 698,09 zł.

Połowa świadczeniobiorców (mediana) otrzymywała emeryturę w wysokości do 1 807,98 zł, połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości 2 263,71 zł, natomiast połowa kobiet – w wysokości 1 569,75 zł.

W 2015 r. 4,1 proc. osób otrzymywało emerytury niższe niż 50 proc. mediany (poniżej 903,99 zł), natomiast 18,9 proc. – wyższe niż 150 proc. mediany (powyżej 2 711,97 zł).

Wysokość emerytury z KRUS

Przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1 209,81 zł i wzrosła o 2,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwach: śląskim (przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 1 480,79 zł), lubuskim (1 394,78 zł).

W ośmiu województwach świadczenie to nie przekraczało przeciętnej dla kraju, najniższe było w województwach: mazowieckim (1 164,39 zł) i podlaskim (1 164,71 zł).

Wysokość świadczeń emerytalno-rentowych z MON, MSWiA i MS

Niewielką, ale istotną i specyficzną częścią systemu emerytalno-rentowego są świadczenia wypłacane przez resorty: obrony narodo
wej, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych. W 2015 r. te trzy ministerstwa wypłaciły łącznie 15 863,9 mln zł z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych (wzrost o 1,9 proc. w porównaniu do 2014 r.).

Największy udział w tych wydatkach miało MSWiA – 8 157,3 mln zł. Wysokość przeciętnej emerytury w resortach w 2015 r. wyniosła: 3 518,32 zł w MSWiA (wzrost o 2,2 proc.), 3 395,61 zł w MON (wzrost o 1,9 proc.), oraz 3 671,46 zł w MS (wzrost o 2,0 proc.). Podobnie jak w ZUS i w KRUS, przeciętne emerytury były najwyższymi z wypłacanych świadczeń.

Relacja do przeciętnego wynagrodzenia

W 2015 roku relacja przeciętnej miesięcznej z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej pozostała na poziomie ok. 64 proc. utrzymującym się od 2013 roku (minimalny spadek o 0,3 p.proc.). Istotny spadek tej relacji z 66,8 proc. do 59,1 proc. wystąpił w roku 2008, a następnie obserwowaliśmy stopniowy wzrost do roku 2013.

W przypadku przeciętnej miesięcznej emerytury brutto z KRUS w okresie 2000-2006 relacja jej wartości w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej pozostawała na zbliżonym poziomie od 40,2 proc. w 2000 r. do 40,9 proc. w 2006 r.

mp/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte