GUS: wydatki na kulturę ciągle w dół

Autor Obywatelski

W porównaniu z 2014 r. w 201086945_6205 r. zmniejszyły się wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – wynika z raportu GUS „Kultura 2015 roku”.GUS podaje, że w sumie wydatki publiczne, tj. budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery między jednostkami samorządu terytorialnego) w 2015 r. wyniosły ponad 8,565 mld zł (nominalnie o 8,2 proc. mniej niż w 2014 r.), co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,48 proc. (w roku poprzednim – 9,326 mld zł, tj. 0,54 proc.).

Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 6 723,5 mln zł, a ich udział w wydatkach publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 78,5 proc., co oznacza, że był niższy niż w roku poprzednim (81,4 proc.).

Największy udział w samorządowych wydatkach publicznych miały samorządy gminne – 43,2 proc. (samorządy miast na prawach powiatu, województw i powiatów – odpowiednio: 35,4 proc., 20,1 proc. i 1,3 proc.).

Publiczne wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 6 943,6 mln zł i stanowiły 80,5 proc. wydatków publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w 2014 r. – 70,6 proc.).

Wydatki z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z dotacjami i subwencjami dla jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 1 964,8 mln zł (w roku poprzednim – 1 739,5 mln zł). Ich udział w ogólnych wydatkach budżetu państwa wyniósł 0,62 proc. (w roku poprzednim – 0,56 proc.).

Jak podaje GUS w przeliczeniu na mieszkańca dało to kwotę 51,09 zł. Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 5,5 mln zł, ponadto bezpośrednio do samorządowych instytucji kultury przekazano z budżetu państwa dotacje w wysokości 126,9 mln zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych (łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami między jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 6 922,8 mln zł, co stanowiło 3,5 proc. ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2014 r. odpowiednio – 7 723,1 mln zł i 3,9 proc.). W przeliczeniu na mieszkańca dało to 180,03 zł (w poszczególnych województwach – od 127,15 zł w woj. świętokrzyskim do 308,40 zł w woj. dolnośląskim).

Transfery między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 199,3 mln zł, przy czym 60,4 proc. tej kwoty wydały samorządy miast na prawach powiatu. Wydatki samorządów gminnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 2942,3 mln zł i stanowiły 42,5 proc. wydatków samorządowych ogółem w tym zakresie (wydatki samorządów miast na prawach powiatu, województw i powiatów – odpowiednio: 36,1 proc., 19,8 proc. i 1,6 proc.).

Wydatki bieżące z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2015 r. wyniosły 5 527,5 mln zł (w roku poprzednim – 5 306,3 mln zł), co stanowiło 79,8 proc. wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w 2014 r. – 68,7 proc.). Udział samorządowych wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach bieżących ogółem samorządów terytorialnych stanowił 3,5 proc. (wobec 3,4 proc. w 2014 r.).

Z budżetów samorządowych najwięcej wydano na działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic – 29,4 proc. oraz bibliotek – 19,0 proc.

za www.serwissamorzadowy.pl

Komentarze są zamknięte