Superwizja socjalna ustandaryzowana

Autor Obywatelski

Projekt rozporządze086956_620nia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wprowadza cele, wytyczne i standard superwizji pracy socjalnej. Określa sposób prowadzenia superwizji, szczegóły dotyczące zawierania kontraktu superwizyjnego, formy superwizji oraz obowiązki superwizora. Ustanawia również procedurę, w której będzie możliwe uzyskanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej. Certyfikat będzie konieczny dla prowadzenia superwizji pracowników socjalnych.

W ostatnich l
atach w polskiej pracy socjalnej w nielicznych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzona była praktyka superwizyjna przełożona na polski grunt z doświadczeń krajów zachodnich. Pracownicy socjalni tych jednostek mieli możliwość zapoznania się superwizją jako narzędziem wspierającym ich pracę.

W celu ustandaryzowania superwizji pracy socjalnej i umożliwienia korzystania z niej wszystkim pracownikom socjalnym na tych samych warunkach wprowadzono do ustawy o pomocy społecznej przepis upoważniający do wydania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia regulującego szczegółowe kwestie związane z tym zagadnieniem.

480 godzin na szkolenia superwizorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że minimum programowe szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej obejmie 480 godzin z takich zagadnień, jak wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i społecznych (120 godzin), teoria i metody pracy socjalnej (60 godzin) superwizja pracy socjalnej – podstawy teoretyczne (40 godzin), trening superwizyjny (120 godzin) oraz praktyka superwizyjna i superwizja pracy własnej (140 godzin).

Program ten powstał dzięki konsultacjom z doradcami, ekspertami oraz przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z całego kraju. Liczba godzin przeznaczona na realizację szkolenia porównywalna jest do dwu- i trzysemestralnych studiów podyplomowych. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej taka liczba godzin przekłada się na możliwość treningu specyficznych umiejętności, które powinien mieć kompetentny superwizor.

Cele superwizji pracy socjalnej

Celem superwizji pracy socjalnej ma być wprowadzanie i utrzymywanie profesjonalnych standardów praktykowania pracy socjalnej, wzmacnianie kompetencji zawodowych, udzielanie wsparcia pracownikom, sprzyjanie ich rozwojowi zawodowemu oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zdobycie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania, wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników z klientami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę, podnoszenie skuteczności pracy pracowników socjalnych oraz nawiązanie relacji superwizyjnej.

Superwizja pracy socjalnej może być realizowana w formie indywidualnej lub grupowej. Według projektu rozporządzenia pracownik socjalny uzyska prawo wnioskowania o superwizora i o formę superwizji. Superwizor z kolei będzie mógł odmówić superwizji w uzasadnionych przypadkach, w tym gdy ma wątpliwość co do swojej bezstronności lub neutralności.

Projekt rozporządzenia zakłada, że wnioski z superwizji pracy socjalnej, mogą być przekazywane osobom nieuczestniczącym w superwizji wyłącznie za pisemną zgodą pracownika socjalnego albo wszystkich członków grupy pracowników socjalnych uczestniczących w superwizji, wyrażoną w postaci papierowej lub elektronicznej.

www.serwissamorzadowy.pl

Komentarze są zamknięte