ABW w kancelariach komorniczych

Autor Obywatelski

Komornicy sądowiKomornicy ABW to grupa zawodowa związana z działalnością prawniczą popełniająca najwięcej przestępstw w Polsce. Oto do pięciu kancelarii komorniczych w Polsce wchodzą prokuratorzy i zabezpieczają dokumenty oraz komputery w związku z podejrzeniem wyłudzania danych osobowych z systemu PESEL. W sprawie wszczęto śledztwo. O skoordynowanej akcji prokuratorów oraz ABW informuje radio RMF.Ile danych udało się komornikom wyłudzić z systemu PESEL? Z pewnością można mówić o wielomilionowej skali – nie tylko dłużników, ale również dzieci i osób, które wprawdzie wchodzą w dorosłość, ale nie są jeszcze pełnoletnie. Nie mogą więc w żaden sposób znajdować się w zainteresowaniu kancelarii komorniczych. Kancelaria rekordzistka w ciągu kilku dni uzyskała dane ponad 800 tys. Polaków.

I choć komornicy mają dostęp do bazy danych PESEL takiej ilości danych nie potrzebowałyby nawet wszystkie kancelarie komornicze w Polsce. Po co więc były komornikom te informacje?

Prokuratorzy nieoficjalnie mówią o tym, że chodzi o handel danymi. Kancelarie komornicze od dawna dorabiają bowiem na współpracy z firmami windykacyjnymi – przekazując im informacje oraz m.in. wysyłając na oficjalnych pismach z kancelarii wezwania do zapłaty na rzecz windykatorów długów, które często po prostu nie istnieją. Po zmianie władzy i kilku spektakularnych procesach sądowych, w których na jaw wyszła skala łamania prawa przez komorników zmienia się prawo dotyczące egzekucji komornicznej czyniąc z dotychczasowych krezusów z praktycznie nieograniczoną władzą zwykłych urzędników sądowych, którzy będą się musieli tłumaczyć ze swoich działań a przede wszystkim będą szybciej, niż dotychczas odpowiadać np. za bezprawne kradzieże dokonywane na ludziach w ramach prowadzonych postępowań komorniczych.

Informacja o szczególnej aktywności komorników w bazie danych pesel trafiła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z ministerstwa cyfryzacji. To urzędnicy tego ministerstwa zauważyli niespotykany ruch w systemie PESEL. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła już w tej sprawie śledztwo.

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) to centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (do końca 2015 r. przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na mocy ustawy o ewidencji ludności. Rejestr służy do gromadzenia podstawowych informacji identyfikujących tożsamość i status administracyjno-prawny obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Mianem PESEL określa się również numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w tym rejestrze. W ramach rozbudowy systemu w bazie danych, z której dane wyłudzali komornicy znajdują się obecnie następujące informacje o każdym bez wyjątku Polaku i rezydencie Polski:

nazwisko i imię (imiona),

nazwisko rodowe;

imiona i nazwiska rodowe rodziców;

data urodzenia;

miejsce urodzenia;

kraj urodzenia;

stan cywilny;

numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;

płeć;

numer PESEL;

obywatelstwo albo status bezpaństwowca;

imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;

data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, numer jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;

adres i data zameldowania na pobyt stały;

kraj miejsca zamieszkania;

kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;

data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;

adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;

data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;

data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;

data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;

seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;

seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;

seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;

data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu;

data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Paweł Pietkun

Komentarze są zamknięte