KPRM informuje: kobieta ma prawo do karmienia piersią w miejscach publicznych

Autor Obywatelski1

KPRM informuje:karmienie-piersia-mama-park.fotolia oświadczenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie karmienia piersią w miejscach publicznych.Stosunek jaki wyrażamy wobec słabszych, w tym nowonarodzonych dzieci, a także matek karmiących dzieci jest świadectwem kultury człowieka i społeczeństwa głęboko wpisanym w naszą tradycję.

Dyskusja na temat kobiet karmiących piersią w miejscach publicznych przybrała na sile za sprawą pozwu mieszkanki Gdańska przeciwko restauratorowi, który zwrócił się do kobiety chcącej w restauracji nakarmić piersią dziecko o przejście poza salę dla gości. W mediach pojawiło się wiele komentarzy.

Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania chciałbym podkreślić, iż karmienie piersią jest naturalnym zjawiskiem związanym z rozwojem każdego człowieka i stanowi afirmację macierzyństwa. Nie mogę się zatem zgodzić na separowanie kobiet karmiących piersią z przestrzeni publicznej.

Nie można zapomnieć, iż Polska od 25 lat jest Stroną Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. W naszym kraju zagwarantowane są prawa przysługujące każdemu dziecku, także temu najmniejszemu.

Dziecko ma nade wszystko potrzebę zdrowego rozwoju, na który bardzo korzystnie wpływa karmienie piersią. Warto w tym miejscu wspomnieć w szczególności o postanowieniach Konwencji zawartych w art. 1, art. 2, art. 6 ust. 2 i 24 ust. 2 pkt a, d i e, do których pełnej realizacji zobowiązane jest nasze Państwo.
Kobieta ma prawo do swobodnego karmienia piersią w miejscach publicznych. Przepisy polskiego prawa nie zabraniają karmienia w miejscu publicznym (restauracji, centrum handlowym czy w komunikacji miejskiej).

Przedsiębiorca, który wywiera presję na karmiącej kobiecie, aby zmieniła miejsce karmienia, działa bezprawnie. Karmiąca matka, która zostanie wyproszona ma prawo dochodzenia odszkodowania od właściciela obiektu na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, gdyż takie zachowanie może być uznane za przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.

Przepis art. 6 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazuje nierównego traktowania osób fizycznych m.in. ze względu na płeć m.in. w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług, jeżeli są one oferowane publicznie.

Przepis art. 12 tejże ustawy stanowi, że w przypadku naruszeń zasady równego traktowania […], w stosunku do osoby fizycznej, w tym w związku z ciążą, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, osobom fizycznym przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Żródło: Informacja KPRM

  1. Gabriela
    | ID: 3853a641 | #1

    To chyba kończy wszelkie dyskusje :)

Komentarze są zamknięte