Andrzej Wianecki: Konstytucja III RP po ciemnej stronie mocy

Niezależna Gazeta Obywatelska8

Andrzej Wianecki [linkedin]Konstytucja III Rzeczypospolitej tworzona była w sejmie III kadencji przez ciemną stronę mocy – ugrupowania postkomunistyczne SLD i PSL, które miały 66% głosów . Wsparcia udzieliły przekupione dwie inne lewicowe galaktyki: Unia Pracy oraz Unia Demokratyczna dysponujące siłą kolejnych 25% mandatów. Jak wszystko co lewicowe tak i nasza konstytucja stała się zlepkiem życzeń i postulatów nie przystających do realiów życia oraz dobrze zorganizowanego społeczeństwa. Odnajdujemy w konstytucji wiele niespójności i sprzeczności sprzyjających dowolności interpretacji i erozji : wartości , prawa oraz porządku publicznego . Lewicowe klony można już tylko spotkać na rubieżach naszej galaktyki , ale ciemna strona mocy zaszyła się w naszej konstytucji i rośnie w siłę!

Sztandarowym przykładem wprowadzenia systemowego chaosu wartości jest art. 20 konstytucji , który stwierdza, że podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej stanowi „społeczna gospodarka rynkowa”, która jest oparta na „wolności działalności gospodarczej”, na „własności prywatnej”, ale również – na „solidarności”, a także – na „dialogu i współpracy partnerów społecznych”. Już z tego zapisu wynika , że „Ojcowie” konstytucji zarządzili stopniowy odwrót od niedawno zdobytych praw do wolności i własności oraz postawili zaprowadzić w Polsce ustrojowy eksperyment na skalę światową – komunizm wolnorynkowy !? Wyobraźmy sobie wolną działalność gospodarczą pod okupacją związkowego partnera społecznego z wypisanym na transparencie art. 20 konstytucji , domagającego się solidarnego podziału korzyści z okupowanej prywatnej własności w ramach społecznej gospodarki i sprawiedliwości !

Najciemniejszą stroną konstytucji jest charakterystyczne dla imperium zła skupienie całej władzy w jednych rękach imperatora . Deklarowany w art. 10 pierwszego działu konstytucji trójpodział władzy jest fikcją, ujawnioną w pełni dopiero w kolejnych działach konstytucji.

Art. 10.
1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Co miała na myśli „banda czworga” (tak niektórzy określają te 4 lewicowe partie odpowiedzialne za konstytucję) zarządzając „równowagę władzy”, czy równowaga dotyczy podmiotów sprawujących władzę, czy może przedmiotu władzy? Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest to typowe socjalistyczne pustosłowie, którego ostatecznym celem jest zatarcie granicy między tym co ważne i nieistotne między prawdą i fałszem oraz dobrem i złem. Z praktyki wiemy, ze przywódca partii wygrywającej wybory kieruje zarówno władzą ustawodawczą jak i wykonawczą. To wódz- imperator decyduje o składzie władzy ustawodawczej bo to on dopuszcza i układa kolejność nazwisk na listach wyborczych. Obywatele w praktyce głosują na „kolor” listy. Nazwiska kandydatów nie mają znaczenia merytorycznego a jedynie czysto marketingowe bo i tak są to osoby wyselekcjonowane przez wodza i chrakteryzujące się oddaniem oraz uzależnieniem w stosunku do selekcjonera. Dobrze zorganizowane społeczeństwa systemowo zapewniają budowanie podobnych relacji , ale w stosunku do wyborców, przykładowo poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze. Tymczasem w Polsce w szczególnie ważnych dla wodza rozstrzygnięciach może on zarządzić, dozwoloną w naszym systemie wartości , dyscyplinę głosowania. Tym sposobem władza ustawodawcza skupia się absolutnie w osobie imperatora. Podobnie sprawa się ma z władzą wykonawczą. Wódz wygranej partii decyduje przecież o składzie rządu. Polacy nie wybierają w oddzielnych wyborach władzy wykonawczej np. przez bezpośrednie wybory premiera rządu. Konstytucja nie daje też uprawnień do tworzenia rządu wybieranemu w sposób bezpośredni prezydentowi.
Władza trzecia – sądownicza choć sprawia pewne pozory niezależności to i tak również „należy” do imperatora.

Art. 183.punkt 1 konstytucji stanowi, że: „ Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.”

Trybunał Konstytucyjny_TKNiestety zarówno prezesa jak i sędziów Sądu Najwyższego powołuje prezydent. Teoretycznie dzięki bezpośredniemu wyborowi głowy państwa prezydent mógłby gwarantować niezależność władzy sądowniczej, ale z praktyki wiadomo, że jest inaczej, że prezydenta wybieramy z namaszczenia wodza. Dzieje się tak za sprawą przyzwolenia na finansowanie działalności wodza i jego klanu z kasy państwa co daje mu ogromna przewagę nad niezależnymi i bezpartyjnymi kandydatami . Przewagę pogłębia przyzwolenie konstytucji na pośrednie obsadzenie przez imperatora wszystkich instytucji i urzędów państwa z czwartą medialno-propagandową władzą włącznie. Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszy z punktu widzenia nadawania i odbierania przez wodza praw obywatelom Rzeczypospolitej. To dlatego wybór sędziów TK jest najbardziej i bezceremonialnie upolityczniony i to dlatego jesteśmy świadkami tak żenującej walki wodzów o polityczne wpływy w tym organie. Posady w TK są wyjątkowo atrakcyjne co ma podnieść poziom skłonności do uzależnienia kandydatów od wodza. Pensja prawie 20 tys. zł miesięcznie, darmowe mieszkanie , rozłąkowe a na emeryturę sędzia może przejść już po zakończeniu 9-letniej kadencji i wynosi ona 75 proc. ostatniej pensji – około 14 tyś zł i to wszystko za wkład pracy wynoszący kilkanaście godzin w tygodniu. To bardzo atrakcyjna oferta pracy dla obywatela-karierowicza, który jest zbyt słaby aby zawalczyć o tak atrakcyjne warunki pracy na wolnym rynku w sektorze prywatnym. Właśnie taką super ofertę imperator kieruje do ludzi , którzy jej nie odrzucą i zrobią co karze aby ją otrzymać, wykonać i przejść na fantastyczną emeryturę. O słabości naszego państwa na tle państw dobrze zorganizowanych zaświadcza fakt, że np. w USA w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego a jego funkcje pełni Sąd Najwyższy w 9 osobowym składzie , który z reguły zajmuje się apelacjami mającymi bardzo ważne znaczenie dla konstytucyjnego porządku USA, lub są ewidentnie sprzeczne z obowiązującym prawem. W Polsce obok sędziów TK mamy jeszcze 87 sędziów Sądu Najwyższego. Przy tak rozbudowanej władzy sądowniczej powszechny brak reakcji konstytucyjnych organów państwa a w szczególności samego Trybunał Konstytucyjny na nadużywanie i nieprzestrzeganie konstytucji przez władzę skupioną wokół wodza można tłumaczyć tylko uzależnieniem sędziów od polityków.

Największym obszarem nieprzestrzegania konstytucji i zaniechań jej strażników są przepisy stanowiące o wolności i własności obywateli. Ze zrozumiałych względów przywileje własności i wolności nie mogą być absolutne dlatego konstytucja wprowadziła możliwość ich ograniczenia w szczególnych przypadkach.

Art. 31.
1. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 64.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Zapis o możliwych ograniczeniach jest ogólny ponieważ nie jest możliwe przewidzenie i wyszczególnienie wszystkich przypadków, ale z założenia nadużyć w ograniczaniu miała pilnować władza sądownicza. Niestety dążenie do ograniczania praw własności i wolności obywateli stało się standardem twórczym klasy politycznej. Z roku na rok zgodnie z intencją „ojców” konstytucji rośnie władza administracji nad obywatelami, z roku na rok przybywa urzędników i regulacji ubezwłasnowolniających obywateli. Podstawowe prawa obywateli nie są bronione choć ograniczane są często w sposób oczywisty. Sami politycy przyznają i uzmysławiają nam rozmiar bezprawia jakie sieją gdy w poszukiwaniu zanikającego impetu rozwojowego naszej gospodarki próbują uwolnić to co wcześniej zniewolili. Poprzez akcje ograniczające biurokrację jak np. „przyjazne państwo” imperatorzy wycofują się z niektórych ograniczeń wolności i własności. Skoro można przywracać zabrane ustawami prawa, przykładowo wolność do wykonywania wielu zawodów, oznacza to , że jej wcześniejsze ograniczenie nie spełniało przesłanek wynikających z cytowanych wyżej art. 31 i 64 konstytucji. Dlaczego więc Trybunał Konstytucyjny nie reagował i nie bronił praw obywateli gdy wodzowie bezceremonialnie je odbierali ? Pytanie to jest rzecz jasna retoryczne bo odpowiedź padła już wcześniej w ramach rozważań nad zależnością TK od imperatora ! Tak oczywiście to nie jest Rada Jedaj ! Zastanówmy się więc nad innym pytaniem. Dlaczego tak wielu Polaków protestuje w obronie rzekomej niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego? Bo wydaje im się, że TK to Rada Jedaj , tak ludem manipuluje i tak lud kształtuje czwarta władza – media i dziennikarze w dużym stopniu również uzależnieni konstytucyjnie od wodza!

Art. 213.
1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.
Art. 214.
1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.
2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

Na zakończenie by nie być gołosłownym podaję 6 przykładów zakpienia z konstytucyjnych praw obywateli, którymi ani trzecia ani czwarta władza ani KOD się nie interesują.

1. Jako właściciel gruntu rolnego nie mogę z niego, sobie lub komuś obcemu, wydzielić obszaru mniejszego niż 30 arów. W maju zacznie obowiązywać znowelizowana jeszcze przez PO-PSL przy akceptacji PiS nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta cofa nas do czasów PRL-u w zakresie praw obywateli do własności oraz wolności nabywania i zbywania ziemi rolnej. Bez uprawnień rolnika nie będziesz mógł obywatelu zakupić ziemi rolnej a nawet jeśli jesteś rolnikiem to prawo do kupna ograniczone będziesz miał tylko do swojej i sąsiedniej gminy. Zbywanie będzie równie trudne i to do tego stopnia, że niemożliwe będzie sprzedanie lub darowanie kawałka ziemi nawet własnemu dziecku o ile nie będzie ono rolnikiem.

2. Ustawa o planowaniu przestrzennym nakazuje gminie uzgadnianie lub opiniowanie planów zmiany sposobów przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i zabudowy gruntów z kilkunastoma urzędami, ale jednocześnie nie wymaga nawet zawiadomienia właściciela gruntu o zmianach planowanych przez urzędników na jego własności!

3. Obywatel nie może bez zgody urzędnika wyciąć drzewa, nawet jeśli je sam wcześniej zasadził na własnym przecież gruncie Zakaz dotyczy wszystkich drzew nie owocowych w tym tych najbardziej pospolitych nie podlegających żadnej gatunkowej ochronie. Lenin chyba jeden tylko wie dlaczego wolno bez zgody wycinać drzewa owocowe, przynoszące przecież społeczeństwu więcej korzyści niż rozsiewające się wszędzie jak chwasty brzoza czy sosna!

4. Komunistyczna pozostałość – największy polski „PGR”– Lasy Państwowe ma prawo wycinać całe hektary lasów na podstawie wyłącznie własnej decyzji. Właściciel prywatny lasu nie może wywieźć nawet pojedynczego uschłego i powalonego drzewa, bez żmudnej procedury pozyskiwania zgody od urzędnika. PGR-LP jako państwowy podmiot gospodarczy może na podstawie wyłącznie własnej decyzji wylesić (zamienić na rolę lub drogę ) tereny którymi zarządza podczas gdy każdy inny podmiot musi w tym celu uzyskać zgodę starostwa a jej podstawą jest uznanie przez urzędnika „szczególnej potrzeby” właściciela lasu, tak to określa art. 13 ustawy o lasach. Tymczasem Konstytucja gwarantuje przecież równość podmiotów wobec prawa.

Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

5. Mój ojciec już emeryt, doświadczony inżynier konstruktor, kierownik oraz inspektor nadzoru wielu dużych publicznych inwestycji budowlanych nie może być kierownikiem zarówno mojej drobnej przebudowy domu, ale też i swojej. Dzieje się tak dlatego, że odmówił on opłacania haraczu zwanego składką na samorząd zawodowy, który takie uprawnienia w zamian za wpłaty wydaje. Dodać trzeba, że składki na samorządy nie tylko zawodowe utrzymują całe klany, niejednokrotnie rodzinne, których głównym celem jest lobbowanie za rozszerzeniem regulacji zapewniających im jeszcze większą władzę nad zawodem i jego klientami. I tu też wypada zacytować przepisy konstytucji

Art. 17
1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

6. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogromnym wysiłkiem organizacyjnym zbiera każdego roku i przekazuje około 50 mln zł na ochronę zdrowia dzieci oraz ostatnio osób starszych. Elżbieta Jaworowicz poprzez swój cotygodniowy program pokazuje bezradność państwa i prosi obywateli o pomoc miedzy innymi dla osób niepełnosprawnym będącym w katastrofalnej sytuacji. Emerytka w podeszłym wieku całe życie płacąca podatki i składki ZUS obecnie z kłopotami z biodrem ledwo już się porusza, państwowa służba zdrowia obiecuje jej endoprotezę dopiero w 2026 roku, czy dożyje? Pewnie by dożyła gdyby władze publiczne gospodarowały naszymi podatkami zgodnie z konstytucją.

Art. 68.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Ogromne pieniądze są marnowane w nierentownych inwestycjach przykładowo: – budowa lotniska w Radomiu za 200 mln zł z którego nie wystartuje żaden samolot, – zakupu Pendolino, które jeszcze długo nie osiągnie prędkości za którą zapłaciliśmy, – budowa stadionów na europejską imprezę najtańszy za 700 mln zł a narodowy za 2 mld zł.

Trybunał Konstytucyjny nie dostrzega różnicy między „obowiązkiem zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej” a zaledwie „popieraniem rozwoju kultury fizycznej”, więc milczy gdy lud umiera w kolejkach NFZ-tu podczas gdy nieliczni bawią się na nielicznych i nierentownych imprezach stadionowych!

Niech jasna strona mocy będzie z Tobą obywatelu.

Andrzej Wianecki

 1. Anonim
  | ID: 5df92eb6 | #1

  Rozumiem, ze autor dostrzega sprzecznosci miedzy deklaracjami zawartymi w zapisach konstytucji jak rowniez miedzy tymi zapisami, a codzienna praktyka. Za ten stan rzeczy system partyjny, ktory w skutkach swego dzialania skupia nieslusznie cala wladze w rekach przywodcy, ktorego autor (jak mniemam – niezaleznie od barwy partyjnej) przedstawia jako imperatora). Z tekstu nie wynikaja jednak zadne wnioski poza niewyrazna sugestia o wyzszosci jednomandatowych okregow wyborczych ( ktore nie wszedzie sie sprawdzily) i przyznaniem prawa do rozstrzygniec w sprawach konstytucyjnych sadowi najwyzszemu. Wydaje sie, ze przynajmniej w tej ostatniej sprawie w podobnym kierunku zmierza polityka ostatniego „imperatora”.

 2. ja
  | ID: fbba0cf6 | #2

  Facio po prostu odleciał.

 3. Obywatel
  | ID: 4010cf8f | #3

  Uwagi krytyczne w dużym stopniu trafne ale co Autor proponuje w zamian? Jakie konkretnie uregulowania? Samo zdanie się na „jasną stronę mocy” niczego nie załatwi.

 4. Irena
  | ID: 40162175 | #4

  Konstytucja wymaga natychmiastowej zmiany. Ruch Kukiza drazy temat.Rodacy winni sie dołaczyć do opracowania prawa.

 5. andrzej wianecki
  | ID: 42d93d6f | #5

  @Obywatel
  Nie podjąłem się podania konkretnej recepty na problemy , które opisałem z dwóch powodów :
  1. Każdy Polak wie swoje i do tego najlepiej, często też ma swoja własną koncepcję więc uznałem za ważniejsze aby co niektórym otworzyć oczy na poważne problemy.
  2. Nie mam przeanalizowanych i przemyślanych propozycji systemowych z powodów jak wyżej, aczkolwiek w kwestii 5 pierwszych wymienionych przykładów rozwiązania są chyba oczywiste.
  W kwestiach systemowych (konstytucja) uważam , że wystarczy przyjrzeć się rozwiązaniom , które zastosowały kraje bliskie nam kulturowo zajmujące czołowe pozycje w rankingach demokracji oraz PKB na mieszkańca. Nie ryzykowałbym poszukiwać polskiej – własnej drogi do sukcesu.

 6. andrzej wianecki
  | ID: 42d93d6f | #6

  Nie podjąłem się podania konkretnej recepty na problemy , które opisałem z dwóch powodów :
  1. Każdy Polak wie swoje i do tego najlepiej, często też ma swoja własną koncepcję więc uznałem za ważniejsze aby co niektórym otworzyć oczy na poważne problemy.
  2. Nie mam przeanalizowanych i przemyślanych propozycji systemowych z powodów jak wyżej, aczkolwiek w kwestii 5 pierwszych wymienionych przykładów rozwiązania są chyba oczywiste.
  W kwestiach systemowych (konstytucja) uważam , że wystarczy przyjrzeć się rozwiązaniom , które zastosowały kraje bliskie nam kulturowo zajmujące czołowe pozycje w rankingach demokracji oraz PKB na mieszkańca. Nie ryzykowałbym poszukiwać polskiej – własnej drogi do sukcesu.

 7. 1 lutego 2016, 01:17 | #1
 8. Anonim
  | ID: 5df92eb6 | #7

  Autorowi wydaje sie, ze odkryl Ameryke i uprawia popisy „erydycji” (raczej jeremiady !!!) w dziedzinie trywialnej ekonomiki. Z tekstu wylania sie ukryta teza, ze ekonomia rynkowa jest recepta na wszystkie problemy. Niestety kryje sie za ta zaslona negowanie roli panstwa, struktur spoleczno-politycznych (w tym zdecydowana negacja zwiazkow zawodowych), dzieki ktorym podane wyzej jako przyklady wzorcowe bliskie nam kulturowo panstwa zachodnie funkcjonuja z korzyscia dla wlasnych spoleczenstw, ze wspomne tu tylko sprawe naszych i niemieckich stoczni

Komentarze są zamknięte