Krzysztof Kawęcki: ideologiczna strategia rozwoju kultury na Mazowszu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dr Krzysztof Kawęcki8 września Sejmik Województwa Mazowieckiego głosami radnych PO i PSL przyjął „Strategię Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020″. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości i Prawicy Rzeczypospolitej.

Strategia została opracowana na zlecenie Zarządu ( w grudniu 2012 roku) przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana. Strategia ma charakter ideologiczny, w duchu założeń „nowej lewicy”. Nie wiadomo jakie środki z budżetu województwa mazowieckiego zostaną przeznaczone na realizację tego programu. Na początku tego roku, na posiedzeniu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędnicy podawali kwotę 7 milionów złotych.

W celu strategicznym „Nowoczesna wspólnota” autorzy Strategii piszą, że wyczerpała się idea wspólnoty opartej na jednolitości kulturowej: „Dziś zamiast tradycyjnej „wspólnoty ludzi jednakich” potrzebne jest budowanie nowoczesnej wspólnoty: nieskończenie zróżnicowanej kulturowo i spojonej poczuciem dobra wspólnego ponad tym zróżnicowaniem „. Cel tego programu to „wspieranie projektów przepracowujących pojęcie wspólnoty”.

Takie ujęcie eliminuje z możliwości skutecznej aplikacji o środki finansowe na realizację programu te organizacje pozarządowe, które w corocznym konkursie zgłoszą projekty edukacyjno-kulturowe nie uwzględniające „przepracowania” pojęcia wspólnoty. Termin „wspólnota ludzi jednakich” sformułował, w opozycji do pojęcia wspólnoty narodowej, Zygmunt Freud, guru „nowej lewicy”.

Celem innego celu strategicznego „nasze tożsamości” ma być promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych kulturowo. Adresatem są „grupy społeczne, co do których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że kultywują stereotyp na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować”.

Zasadniczym wyrazem Strategii jest „przepracowanie pojęcia wspólnoty” i „przełamywanie wzajemnych stereotypów”. Tym samym zapisy Strategii wykluczają z możliwości uzyskania finansów przez organizacje pozarządowe, które realizują tradycyjne zasady kulturowe oparte na poszanowaniu polskiej tożsamości narodowej.

Odrębnym zagadnieniem jest wdrażanie i zarzadzanie realizacją Strategii. Kluczową rolę pełni w tym procesie Koordynator do spraw Strategii Rozwoju Kultury, który ma wspomagać Zarząd Województwa. Koordynator, zapewne osoba wskazana przez Fundację, ma działać w strukturze właściwego departamentu i realizować swoje zadania za pomocą wyznaczonej do tego komórki organizacyjnej. Niezależnie Koordynator może wnioskować o powołanie innych struktur („grup tematycznych, grup roboczych, ciał konsultacyjnych, stałych zespołów” itp.) z uwzględnieniem zgłoszonych przez niego propozycji osobowych. Koordynator ma uszczegóławiać programy zawarte w Strategii oraz opracowywać inne programy realizujące przyjęte priorytety. W razie potrzeby programy te będą poddawane konsultacjom eksperckim.

Prezesem Fundacji Nowa Kultura Bęc Zmiana jest Bogna Świątkowska, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m. st. Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz. W skład zarządu wchodzi również Edward Krzemień (mąż Bogny Świątkowskiej) , od 1989 roku dziennikarz Gazety Wyborczej, obecnie image jej portalu internetowego. W Radzie Fundacji zasiada Jakub („Kuba”) Wojewódzki.

Przyjęta przez PO i PSL Strategia „wielokulturowości” na Mazowszu to przykład „marszu przez instytucje” realizowanego w ostatnich dziesięcioleciach przez „nową lewicę” w krajach zachodniej Europy. Proces ten doprowadził do eliminacji z publicznego obszaru kulturowego opinii narodowej i katolickiej.

Przyjęta Strategia Rozwoju Kultury Mazowsza 2015-2020 sprzeczna jest z ustawą o samorządzie województwa z 1998 roku, która określa (art.11), że strategia rozwoju województwa powinna uwzględniać w szczególności „pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców”.

dr Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej,
radny Sejmiku Mazowieckiego

T

Komentarze są zamknięte