Rafał Zgorzelski: Sam konkurs to niewątpliwie doskonała okazja do dokonania faktycznej demonopolizacji rynku pocztowego wzorem rynku telekomunikacyjnego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Zgorzelski_RafałPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił konkurs na operatora wyznaczonego do świadczenia pocztowych usług powszechnych w latach 2016 – 2025. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Rafała Zgorzelskiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, zrzeszającego największych prywatnych operatorów pocztowych w Polsce takich jak InPost Sp. z o. o. czy Polska Grupa Pocztowa S.A.

– Szczegółowe wymagania dotyczące spełniania warunków konkursu zostały zawarte w dokumentacji, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na chwilę obecną wiemy jedynie, że Prezes UKE ogłosił konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na dziesięcioletnią kadencję obejmują lata 2016 – 2015 zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, co oznacza uruchomienie całej procedury. Zainteresowani operatorzy będą mogli składać swoje oferty w siedzibie UKE do 14 kwietnia 2015 r. Intencją Urzędu jest niewątpliwie wyłonienie operatora wyznaczonego – elekta w czasie umożliwiającym temu podmiotowi przygotowanie się do wykonywania obowiązków od stycznia 2016 r. Z drugiej strony chodzi jednak o to, że wybór takiego operatora nie oznacza zakończenia całego procesu, ponieważ, aby mógł on przystąpić do świadczenia usług powszechnych, to musi wypracować, a Prezes UKE zaakceptować, m.in. regulamin i cennik świadczenia usług powszechnych, regulaminy i cenniki dostępu do infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego, zasady rachunkowości regulacyjnej. Strony muszą zrealizować więc cały szereg skomplikowanych i czasochłonnych czynności związanych z potencjalnym zdaniem obowiązków przez dotychczasowego operatora świadczącego usługi powszechne oraz przejęciem ich przez nowego operatora. Stąd zapewne Prezes UKE będzie dążył do uzyskania ostatecznych rozstrzygnięć w możliwie najbardziej bezpiecznych, również dla siebie, terminach.

W trakcie prac nad dokumentacją konkursową Prezes UKE przeprowadził konsultacje z zainteresowanymi operatorami pocztowymi oraz organizacjami branżowymi, a także odpowiednimi organami państwa. Zachęcaliśmy (zob. http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18018, http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18329 – przyp.Redakcja)

Prezesa UKE do takiego skonstruowania kryteriów konkursu, aby z jednej strony wybrany podmiot dawał rękojmię niezakłóconego świadczenia pocztowych usług powszechnych przy zachowaniu wysokiej jakości i po przystępnej cenie, a z drugiej procedura miała charakter realnie konkurencyjnej, co zagwarantuje uruchomienie mechanizmów mobilizujących do przedłożenia możliwie najkorzystniejszej z punktu widzenia państwa i obywateli oferty. Prezes UKE przygotowując procedurę konkursową powinien uwzględnić wszystkie obiektywne przesłanki, tak by kryteria zostały sformułowane nie tylko w sposób rzetelny, lecz również realny dla wszystkich jego uczestników. Należy bowiem pamiętać o tym, że przepisy regulujące funkcjonowanie rynku pocztowego oraz operatora wyznaczonego zostały zaprojektowane z pozycji Ministra Administracji i Cyfryzacji pełniącego funkcje właścicielskiego w stosunku do Poczty Polskiej S.A., której powierzono w latach 2013 – 2015 realizację obowiązków operatora wyznaczonego, w sposób nie zakładający i nie przewidujący możliwości ukształtowania dla dotychczasowego operatora wyznaczonego realnej konkurencji oraz zmiany na tej funkcji. Sprowadzenie całej procedury konkursowej do oczekiwania, iż wszyscy kandydaci będą spełniać wymogi zawarte w tych przepisach w dacie składania oferty, gdy znajdują się w zupełnie innej sytuacji prawnej i faktycznej, oznaczałoby, iż konkurs jest jedynie mistyfikacją. Dziś stoimy przed wyborem, czy polski sektor pocztowy będzie rynkiem konkurencyjnym czy nadal będziemy utrzymywać kosztowny polityczny monopol. Wybór operatora wyznaczonego będzie istotną decyzją dla rynku pocztowego w Polsce, uważamy, iż konkurs powinien gwarantować wyłonienie operatora, który będzie świadczył wysoką jakość usługi powszechnej po przyjaznych cenach i przy zachowaniu jej rentowności, co jest najbardziej istotne z punktu widzenia konsumenta. Na ocenę warunków zawartych w specyfikacji konkursu jest jeszcze za wcześnie – będzie ona możliwa po dokonaniu analizy dokumentacji zalegającej w UKE. Sam konkurs to niewątpliwie doskonała okazja do dokonania faktycznej demonopolizacji rynku pocztowego wzorem rynku telekomunikacyjnego (kto dziś chciałby powrotu do monopolu jednego operatora telekomunikacyjnego?), która oznacza większą konkurencyjność, wyższą jakość usług i niższe ceny, a także stwarza możliwość wyboru przez obywatela usług tego operatora pocztowego, z którego oferty chce skorzystać, a nie narzuconego przez państwo kształtujące przepisy w taki sposób, aby zagwarantować monopol politycznym instytucjom.

Czy z tej szansy skorzystał Urząd Komunikacji Elektronicznej? Tego jeszcze nie wiemy, choć dotychczasowe podejście organów państwa – również to w jaki sposób decydenci kształtowali do tej pory funkcjonowanie sektora pocztowego – do prywatnych przedsiębiorców nie daje specjalnych podstaw do optymizmu i nie należy się spodziewać, że ten konkurs będzie stanowił w tym podejściu przełom.

tk

 

Komentarze są zamknięte