Słomka zawiadomił prokuraturę o tzw. „kłamstwie katyńskim”

Redaktor
A.SŁOMKA PRZED RZUTEM WYDMUSZKĄ W KOMUNISTYCZNY MONUMENT

A.SŁOMKA PRZED RZUTEM WYDMUSZKĄ W KOMUNISTYCZNY MONUMENT

Dziś do Biura Podawczego Prokuratury Generalnej wpłyneło zawiadomienie byłego posła na Sejm RP Adama Słomki w sprawie tzw. „kłamstwa katyńskiego” oraz z art. 136 Kodeksu karnego. Okazuje się, że komuniści bez przeszkód – mimo art. 13 Konstytucji RP – promują system totalitarny, a nawet fetują zajęcie przez Armię Czerwoną wschodnich województw II RP. Do tego są używani przez prokremlowską telewizję w „wojnie” o pomniki Armii Czerwonej.

 

Tekst zawiadomienia:

 

Warszawa, 24 października 2014 r.

Prokurator Generalny RP
Pan Andrzej Seremet

Zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

na podstawie art. 55 ustawy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy a także na podstawie art. 136 § 2 i 3 Kodeksu karnego

Zawiadamiam, że na łamach oficjalnego serwisu internetowego organizacji, p.n. „Komunistyczna Partia Polski” (www.kompol.org), wpisanej do ewidencji partii politycznych pod nr 152, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Trzeciego Maja, skrytka pocztowa 154 oraz na łamach gazety KPP, p.n. „Brzask” (ISSN-1429-8279), w tym w numerach z lipca (nr 07/255) i sierpnia (nr 08/256) 2014 r. oraz na profilu organizacji młodzieżowej KPP p.n. „Komunistyczna Młodzież Polski” zamieszczonym na serwisie Facebook – publicznie zaprzecza się faktom historycznym pochwalając zbrodnie komunistyczne i inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne oraz inne represje z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, a ujawnione w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz popełnienie przestępstwa z art. 136 § 2 i 3 Kodeksu karnego na łamach gazety „Brzask”.

Na łamach gazety „Brzask” (ISSN-1429-8279) z lipca (nr 07/255), m.in. na:

Str. 1 – w tekście o powołaniu PKWN wskazującym tego organu z inicjatywy PPR – a nie polecenia zbrodniarza Józefa Stalina, miejsca wydania „manifestu PKWN”, wyzwolenia Polski w sojuszu z ZSRR;
Str. 3 – przez wskazanie, że dzięki „manifestowi PKWN” Polska odzyskała niepodległość 22 lipca 1944 roku, a Armia Czerwona wyzwalała Polskę;
Str. 10 , 11 – w „referacie” Zbigniewa Wiktora m.in. poprzez promowanie tez zaprzeczającym faktom historycznym, tj. okolicznościach funkcjonowania PKWN oraz wprowadzeniu zasad demokratycznych;
Str. 14 – przez pochwalanie zbrodni dokonanych przez Armię Czerwoną w 1920 roku, napadu na niepodległą II RP i opluwaniu legalnych władz polskich;

Na łamach gazety „Brzask” (ISSN-1429-8279) z lipca (nr 08/256), m.in. na:

Str. 3 – przez oskarżenie o dokonanie ludobójstwa przez legalne władze Republiki Ukrainy na terenie Donbasu i oskarżanie mieszkańców zachodniej Ukrainy o faszyzm i kwestionowanie legalności decyzji władz ukraińskich o delegalizacji Komunistycznej Partii Ukrainy – co powinno być ścigane z mocy art. 136 § 2 i 3 Kodeksu karnego;
Str. 9, 10 – przez oskarżenie żołnierzy Wojska Polskiego o dokonanie mordów na radzieckich jeńcach z lat 1919-1921.

Na łamach profilu na portalu społecznościowym Facebook przez organizację młodzieżową KPP (https://pl-pl.facebook.com/Komunistyczna.Mlodziez.Polski) w dniu 17 września 2014 r. przez pochwałę do zajęcia przez zbrodniczą Armię Czerwoną terenów wschodnich województw II RP na mocy współpracy ZSRR z III Rzeszą i nawoływanie do świętowania dnia agresji obcego państwa na suwerenne państwo bez wypowiedzenia wojny.

Nadmieniam, że tego typu publikacje, szerzone za pośrednictwem internetu są obarczone wyjątkową szkodliwością społeczną czynu i są podstawą do postawienia Komunistycznej Partii Polski w stan likwidacji z uwagi na naruszenie art. 13 Konstytucji RP ale i działalności, która wprost uderza w przewidzianą przez art. 19 Ustawy Zasadniczej szczególną ochronę weteranów i kombatantów walczących o niepodległość Polski. Uważam też, że działalność KPP jest sprzeczna z interesem politycznym naszego państwa i prowadzi do używania rzekomego promowania komunizmu w propagandzie Kremla, np. relacja rosyjskiej telewizji z ponownego „odsłonięcia” nielegalnego monumentu sławiącego Armię Czerwoną (vide profil FB „Komunistycznej Młodzieży Polski” z dnia 14 października 2014 r. i relacja prokremlowskiej stacji ).

Stąd też wnoszę o ściganie wszystkich sprawców oraz rozważenie kroków mających na celu likwidacje organizacji pochwalającej komunistyczne zbrodnie.

Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI
(-) Adam Słomka

W załączeniu:
– materiały dowodowe.

Do wiadomości:
1. Media

 

 

Komentarze są zamknięte