Komu będzie przysługiwała abolicja należności wobec ZUS?

Niezależna Gazeta Obywatelska

zus_opole-300x225Abolicja – informacja w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

 

Ustawa abolicyjna to ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Ustawa ta zakłada możliwość umorzenia za ww. osoby składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Należy zaznaczyć, że wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należności niepodlegających umorzeniu dla osób, które w pierwszym kwartale 2013 roku otrzymały od ZUS decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej.

Osoby, które nie są w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Co ważne, umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek musi zostać zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.

Tylko podpisanie umowy z ZUS, a nie złożenie samego wniosku o rozłożenie na raty warunkuje możliwość umorzenia należności. W takim przypadku decyzja o umorzeniu zapadnie po uregulowaniu należności objętych umową.

Niedotrzymanie terminów określonych ustawą abolicyjną oznacza decyzję odmowną w sprawie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. W takim przypadku płatnik może wystąpić ponownie z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej, jednakże nie później niż do 15 stycznia 2015 r.

Przypomnijmy: wniosek o umorzenie należności należy złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. W przypadku, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o odpowiedzialności spadkobiercy za zadłużenie, określającą wysokość zadłużenia lub o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

Ustawa abolicyjna obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. i obejmuje osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Beata Świątek

Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Opolu

Komentarze są zamknięte